Innhold

Revidering av kommuneplan 2022-2032

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel rulleres parallelt.

Kommuneplanens arealdel 2019-2030

 Kommuneplan for Nes kommune ble vedtatt av kommunestyret 03.09.19 (sak nr. 89/19).

 

Vedtatt kommuneplan 2019-2030

 Nes kommune har gjennomført et begrenset vedlikehold (oppdatering) av kommuneplanen 2015-2030.  Hensikten med oppdateringen har primært vært å korrigere kommuneplanens arealdel, slik at den blir et funksjonelt styringsverktøy. Plankartet er blant annet oppdatert i henhold til vedtatte reguleringsplaner, hensynssoner for kulturmiljøer og kommunedelplan for Årnes er lagt inn, «Vesetravina» er tilbakeført til LNF-formål og det sørligste traséalternativet for E16 forbi Herbergåsen er tatt ut. Som en del av oppdateringen er det også foretatt en gjennomgang av planbestemmelsene og en oppstramming av mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel 2013-2030.

 

Kommunestyrets enstemmige vedtak (35 stemmer):

« 1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommuneplanens

arealdel for 2019-2030 bestående av plankart datert 27.06.19 med tilhørende temakart, samt planbestemmelser og planbeskrivelse datert 18.07.19. Videre vedtas oppdatert måldel datert 18.07.19.

2. Kommunestyret vil ta stilling til tidspunkt for kommende ordinære rullering av kommuneplanen i forbindelse med vedtak av planstrategi. Rådmannen fremmer sak om planstrategien innen utgangen av 2019.

3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre mindre korrigeringer i plandokumentene i etterkant av vedtak, i samsvar med kommunestyrets vedtak»

 

Plandokumenter

Plankart i målestokk 1:45 000, datert 27.06.19

Planbestemmelser, datert 18.07.19

Planbeskrivelse, datert 18.07.19

Temakart flom

Temakart marin grense med kvikkleireforekomst

Temakart avkjørsler

Temakart høyspent

Temakart hensynssoner kulturmiljø

Mål og strategier, oppdatering av måldel i kommuneplanens samfunnsdel (vedtatt 2013), datert 18.07.19

Saksframlegg

Saksprotokoll

Sammendrag av høringsuttalelser med rådmannens kommentarer

Høringsuttalelser

 

Planbeskrivelsen til kommuneplanens arealdel 2015-2030 er fremdeles gjeldende og kan leses her:

Planbeskrivelse, vedtatt av kommunestyret 30.06.15

 

Hva er en kommuneplan og en kommunedelplan?

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene. Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Kommuneplanen består av en samfunnsdel (teksthefte) og en arealdel.

Arealdelen består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen. Kommuneplanens arealdel er rettslig bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av loven.

En kommunedelplan er som en kommuneplan, en overordnet plan, men på et noe mer detaljert nivå. En kommunedelplan kan for eksempel være en mer detaljert utdyping for et geografisk område med tilhørende kartdel og bestemmelser, det kan også være en tematisk kommunedelplan.

Kommunedelplan for Årnes 2019-2030

 Kommunedelplan for Årnes ble vedtatt av kommunestyret 18. juni 2019 (sak nr. 65/19)Plankart kommunedelplan for Årnes

 

Plandokumenter

Plankart i målestokk 1:7500

Planbestemmelser

Planbeskrivelse, datert 28.5.19

Temakart hensynssoner kulturmiljø

Temakart faresone

Temakart naturmiljø

Temakart drenslinjer

Temakart fjernvarme og konsesjonsområde

Protokoll 

Saksframlegg 

Les mer om planprosessen for kommunedelplan for Årnes her

 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

Nes kommune har med støtte fra Akershus fylkeskommune utarbeidet en kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Det ligger sterke politiske føringer både fra statlige og regionale myndigheter om at enhver kommune skal ha oversikt over regionalt og lokalt viktige kulturminner. Nes har ikke tidligere hatt en slik plan, og behovet for å kartlegge verneverdige kulturminner i kommunen var betydelig.

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Nes 2017-2030 kan leses her. Planen ble vedtatt i kommunestyrets møte 21.11.2017 (sak 14/63). Papirutgave av planen er tilgjengelig på Nes rådhus, servicetorget og Nes bibliotek.

 Kommunedelplanen er kommunens kulturminneplan, og er utarbeidet som en tematisk kommunedelplan etter plan og bygningsloven. Dette er den første planen med tematikken kulturminner og kulturmiljøer. I forkant av utarbeidelsen ble det foretatt en registrering av kulturminner i Nes. Dette arbeidet ble gjennomført somrene 2015 og 2016. I etterkant av registreringsarbeidet ble det valgt ut viktige områder og kulturminner som i planen er gjengitt som forslag til hensynssoner. Utvelgelsen ble foretatt med medvirkning fra blant annet historielagene i Nes.

Formålet med planen er å legge til rette for en enklere forvaltning og formidling av kulturminner i Nes. Kommunen er i vekst, og utbygging legger press på eksisterende bygninger og landskap. Kulturminner er en ikke fornybar ressurs og planen skal derfor bidra til at viktige kulturminner ivaretas slik at fremtidige generasjoner kan ha glede og nytte av dem. 

Vil du vite mer om hva et kulturminne er og hvilke aktører som finnes innen kulturminnevernet kan du lese mer ved å klikke her 

Kommunedelplan for klima, energi og miljø 2019- 2030

Kommunedelplan for klima, energi og miljø med plandel 2019-2030 og tiltaksdel 2019-2020 ble enstemmig vedtatt av Nes kommunestyre i møte den 28. mai 2019 (sak 44/19). Saksprotokoll fra behandlingen og saksframlegg her.

 I samme sak ble det vedtatt at Nes kommune fra 2020 skal utarbeide et årlig klimaregnskap for egen virksomhet. Videre oppfølging av dette vil avklares i arbeidet med budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023.

Innhold i planen

Kommunedelplan for klima, energi og miljø skal legges til grunn for kommunens arbeid, og består av en plandel og en tiltaksdel.

 Det er satt følgende hovedmål for Nes kommunenes klima- og energiarbeid frem mot 2030:

  • Nes kommunes totale klimagassutslipp skal reduseres med 60 % i forhold til 2009-nivået innen 2030.
  • Hensynet til energi, klima og klimatilpasning skal være sentrale premisser i fremtidige kommuneplaner og andre plandokumenter.

 I tillegg til hovedmål er det utarbeidet delmål til temaene areal og transport, kommunal drift, landbruk, forbruk og avfallshåndtering, klimatilpasning og miljø.

 Tiltaksdelen er satt opp for å nå hovedmål og delmål. Ansvar og delansvar for oppfølging av ulike tema er i all hovedsak lagt til Nes kommune. I tillegg forutsetter dette samarbeid og bidrag fra enkelte eksterne aktører. Målsettingene og tiltakene vil vurderes i forbindelse i kommende års budsjett - og økonomiplanprosesser, for å sikre gjennomføringen av tiltaksdelen.

Tidspunkt for rullering av kommunedelplanen for Klima, energi og miljø vurderes i forbindelse med arbeidet med kommunens planstrategi som det nye kommunestyret skal vedta innen ett år etter lokalvalget.

Utgått plan: Energi og klimaplan 2011-2020

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2030

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. 

Samfunnsdelen er grunnlaget for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den gir retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private. Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for samfunnsutvikling, sektorenes virksomhet og langsiktige arealbehov, og ta stilling til hvilken strategi kommunen vil legge til grunn. Hensikten med det siste er å beskrive sammenhengen mellom de langsiktige mål og strategier som trekkes opp i samfunnsdelen, og de fysiske konsekvensene som skal gjenspeiles i arealkartet. 

Kommuneplanens samfunnsdel

Oppdatering av mål og strategier, vedtatt 03.09.19

Nes kommune vedtok høsten 2017 oppstart av et begrenset planvedlikehold av kommuneplanen. Planvedlikeholdet innebar en oppdatering av arealplankartet med tilhørende bestemmelser, i tillegg til en oppstramming av mål og strategier som er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel i 2013. Hensikten med denne oppstrammingen å tydeliggjøre innholdet, og også sikre en bedre kobling mot kommunens handlingsprogram. Det er ikke gjort vesentlige endringer i innhold, i hovedsak dreier dette seg om forenklinger og oppstramming av struktur og tekst (begrepsbruk/formuleringer).

Måldelen i kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret 03.09.19, sak nr. 89/19. Det er kun måldelen av kommuneplanens samfunnsdel (vedtatt av kommunestyret 15.10.13) som er oppdatert, de øvrige delene av dokumentet er fremdeles gjeldende.

Oppdatert måldel av kommuneplanens samfunnsdel kan leses her. 

Saksframlegg

Saksprotokoll

 

Kontakt

Telefon: 66 10 40 00

E-post: Nes Postmottak postmottak@nes.kommune.no

 

 

 

 


Publisert: 31.05.2017 09:10:10
Sist endret: 23.01.2023 10:58