Innhold

Reguleringsplaner

Du kan søke etter gjeldende arealplaner i vår digitale kartløsning.

For å finne informasjon om reguleringsplaner gå inn på planinnsyn Nes. Skriv inn adresse eller gårds- og bruksnummer i søkefeltet og trykk på adresse eller eiendom. Klikk på knappen oppe til venstre der det står kartlag. På høyre side kommer det opp ei liste over kartlag. Sett på Arealplaner og i lista under arealplaner setter du på reguleringsplan. Plankart og bestemmelser får du ved å klikke på planen du vil vite mer om, og så klikke på Mer info i informasjonsboksen som kommer opp. Herfra velger du Reguleringsplan før du velger Se plandetaljer i WebPlan. Du vil da få opp en side med informasjon om planen, blant annet plankart og bestemmelser. 

Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Reguleringsplan kan utarbeides som områderegulering, jf. Plan og bygningsloven (PBL) § 12-2, eller detaljregulering, jf. § 12-3.

Reguleringsplaner

Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Reguleringsplan kan utarbeides som områderegulering, jf. Plan og bygningsloven (PBL) § 12-2, eller detaljregulering, jf. § 12-3.

Kommunen anbefaler forslagsstiller å ta kontakt på et tidlig tidspunkt. Erfaring viser at prosessen da blir mer effektiv. Sentrale bestemmelser om utarbeidelse og behandling av ulike typer planer, finnes i PBL.

Plan og bygningsloven krever at reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige. Dersom du ønsker å utarbeide planforslag, men ikke innehar relevant kompetanse, kreves det at du kontakter en konsulent som kan dette. Arkitektbedriftene og Rådgivende Ingeniørers forening (RIF) med flere kan gi tips om utøvere.

Er du interessert i å vite mer om planlegging og planprosessen kan du lese mer om dette her.

Når må jeg regulere?

Det er flere grunner til å utarbeide en reguleringsplan. Det må i utgangspunktet utarbeides detaljreguleringsplan når:

  • Det foreligger krav om detaljregulering i overordnede planer.
  • Det er avvik fra kommuneplan, kommunedelplan, områderegulering eller eksisterende reguleringsplan.
  • Det skal bygges i uregulerte områder.

Kommunens overordnede planer

Ta kontakt med planavdelingen dersom du er i tvil om du må detaljregulere.

Dersom du har spørsmål om hva du kan gjøre innenfor en eksisterende reguleringsplan kan du ta kontakt med byggesaksavdelingen. 

Detaljregulering 

Detaljregulering brukes for å følge opp kommuneplanens eller kommunedelplanens arealdel og eventuelt dersom en områderegulering krever det. Generelt kan man si at det kreves reguleringsplan i alle tilfeller der utbyggingens rammer og omfang ikke er avklart og utredet i andre planer. Eldre reguleringsplaner med krav om bebyggelsesplaner medfører nå et krav om detaljregulering.

Private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme forslag til detaljregulering for konkrete bygge- og anleggstiltak og arealendringer, og til å få kommunens behandling av og standpunkt til reguleringsspørsmålet som tas opp i det private forslaget, jf. PBL § 12-3. Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og foreliggende områdereguleringer. Gebyr for reguleringsplaner belastes i henhold til Nes kommunes gebyrregulativ.

Områderegulering

Områderegulering brukes av kommunen der kommuneplanen/kommunedelplanen krever det, eller der kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte avklaringer av arealbruken i området.

Områderegulering utarbeides av kommunen. Det er likevel mulig for kommunen å overlate til andre myndigheter eller private parter å utarbeide forslag til områderegulering. Dette kan innebære at private står for hele eller deler av det planfaglige arbeidet innenfor de rammer kommunen bestemmer, og dekker kostnadene ved dette enten helt eller delvis. Det er kommunen som har ansvaret for rammer, innhold og framdrift i planprosessen i en områderegulering

Planer på høring

Forslag til reguleringsplan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Planforslaget gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Frist for å gi uttalelse skal være minst seks uker

Når registrerte grunneiere og andre rettighetshavere tilknyttet planområdet blir direkte berørt av et reguleringsarbeid skal de på hensiktsmessig måte få oversendt forslag til reguleringsplan til høring.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes kommunen per post eller epost. Merknader påføres planens navn og saksnummer.

For å se hvilke planer som ligger på høring nå, gå til kommunens felles høringsportal.

 


Publisert: 01.06.2017 14:10:42
Sist endret: 01.06.2017 14:10