Innhold

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                               

SLT er en samarbeidsmodell mellom kommune og politi for å ivareta kriminalitetsforebyggende arbeid for barn, unge og familier. 

SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak. Modellen skal sørge for å koordinere kunnskap og ressurser mellom politi og relevante aktører i kommunen. Næringsliv og frivillige organisasjoner hører også med til dette arbeidet. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av virksomheter og faggrupper.

Virksomheter og faggrupper møtes regelmessig for å utveksle kunnskap og erfaringer, følge med på og justere sitt arbeid for å drive målrettet forebygging. Når signaler fanges opp, kan tiltak settes inn mer tidlig og mer presist, og faren for dobbeltarbeid reduseres.

Mer om SLT-modellen her: http://kriminalitetsforebygging.no/

 

Organisering og kontaktinformasjon

I Nes er SLT arbeidet organisert igjennom 3 nivåer:

1. Styringsgruppe som består av ordfører, rådmann, lensmann, kommunalsjefene og strategi og utviklingssjef. SLT- koordinator og politikontakt møter fast i gruppa. Styringsgruppa har ansvar for mål og prioriteringer for det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet og sikre det i planverket og praksis. 

2. Koordineringsgruppe som består av virksomhetsledere og rådgivere fra alle områder for barn og unge i kommunen. Det vil si: Rektorer fra alle grunnskolene, Nes og Hvam videregående skole, barnevernstjenesten, PP-tjenesten, Familiens hus, integrering, fritid og frivillighet, psykisk helse og avhengighet, skolefaglig rådgiver, helsefaglig rådgiver, barnehagesjef, idrettsrådgiver, biblioteksjef, politikontakt og SLT-koordinator. Gruppa skal bidra til oversikt og koordinert innsats, dele kunnskap, avdekker problemer og beslutte innsats i tråd med rammene fra styringsgruppa. 

3. Det utførende nivå står for det direkte rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet. Her finnes alle som er i direkte kontakt med barn og unge hver dag. Denne gruppen har ansvar for å gjennomføre de tiltakene koordineringsgruppa og styringsgruppa har bestemt.

Kart over SLT-organiseringen

Kontaktinformasjon

Oppvekst- og SLT-koordinator, Ida Eliseussen:

E-post: Ida.eliseussen@nes-ak.kommune.no

Telefon: 92204384

 

Politikontakt, Gunnar Foseid:

E-post: gunnar.foseid@politiet.no

Telefon: 63969240

Planer og rutiner

Strategiplan for SLT-arbeidet

https://www.nes-ak.kommune.no/siteassets/20-pdf-dokumenter/strategiplan-for-slt-arbeidet-2018-2021.pdf

Møteplan: 

Møteplan For SLT

Årshjul: 

Årshjul for SLT-arbeidet 2019

Skjema for samtykke:

Samtykkeskjema 

SLT-varslingsrutiner: 

Varslingsrutiner i SLT.

Bekymret for ungdom og rus i Nes?

Hjelpebrosjyre 

 

SLT-innsatsteam

Innsatsteamet er et tverrfaglig samarbeid på lavterskelnivå, rettet mot barn og ungdom i risikosone

  • Her drøftes situasjoner rundt grupper, miljøer og trender som trenger akutt innstas
  • Individsaker drøftes dersom det handler om omfattende utforinger med rus og kriminalitet
  • Innsatsteamet brukes til å håndtere varslinger i SLT-sammenheng
  • Forutsetter aktiv innsats fra alle deltakere

Innsatsteamet består av deltakere fra: Barnevernstjenesten, politi, psykolog, Helsestasjon/skolehelsetjeneste, integrering – fritid og frivillighet, samt rådgiver/lærer fra skolen der barna/ungdommene går. Andre faggrupper kalles inn ved behov utfra sakens anliggende (eks: NAV, spesialrådgiver helse og velferd, PT, psykisk helse og avhengighet. kommuneoverlege og skolefaglig rådgiver)

Teamet er i utgangspunktet for ansatte i Nes kommune, Fylkeskommune og politi, men kan også brukes av foreldre, ungdom eller andre som er bekymret.

Eksempler på saker til Innsatsteamet: Skoleskulk, adferd/oppførsel/holdninger, bekymring for kriminelle handlinger, rusbruk, omgangskrets/miljøer, grensesetting, o.l.

Sakene varsles Oppvekst- og SLT-koordinator som kaller inn innsatsteamet og fungerer som sekretær i møtet.

 

SLT-frokostmøter

Dette er arenaen der alle som jobber med barn, unge og familie (uavhengig av type stilling og tjenestested), kan møtes for en prat og «ta tempen» på oppvekstmiljøet, i et rus- og kriminalitetsforebyggende perspektiv.

Hensikten med møtet er dialog og informasjonsutveksling, bli kjent, inspirere, motivere, støtte og bygge nettverk med ulike aktører i kommunen som jobber innenfor oppvekstfeltet.

Det kommer stadig flere deltakere til møtene og tilbakemeldingen på at nytten er god og nevnte hensikter innfris.

SLT-koordinator holderkaffe og deltakerne setter selv agenda. Ta gjerne med frokostmatpakke.

Møtene arrangeres en gang i måneden fra kl. 08.00-09.30. Se møtekalender for dato og sted, følg med på ansattportalen eller spør din virksomhetsleder.

Påmelding kan gjøres slik:

-       Bruk ansattportalen (kommunalt ansatte)

-       For ansatte utenfor Nes kommune sendes påmelding på e-post til oppvekst- og SLT-koordinator 

 

VIKTIG: I møtene drøftes ikke saker på person-/individnivå eller saker der det er store og/eller akutte bekymringer. For dette benyttes SLT-innsatsteam. Se informasjon om varslingsrutiner og ta kontakt med Oppvekst- og SLT-koordinator eller politikontakten (se under kontaktinformasjon).

Tre ganger i året utvides frokostmøtene til å være frokostseminar med faglig innhold. Til nå har vi hatt temaer som; vold i nære relasjoner, ulovlige rusmidler og radikalisering/voldelig ekstremisme.

 

Nyttige informasjon:

http://kriminalitetsforebygging.no/veiviser-til-kriminalitetsforebygging/

 

 


Publisert: 22.10.2018 10:06:00
Sist endret: 02.04.2020 19:23