Innhold

                                                                          

                                                                                                                                                              

SLT er en samarbeidsmodell mellom kommune og politi for å ivareta kriminalitetsforebyggende arbeid for barn, unge og familier. 

SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak. Modellen skal sørge for å koordinere kunnskap og ressurser mellom politi og relevante aktører i kommunen. Næringsliv og frivillige organisasjoner hører også med til dette arbeidet. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av virksomheter og faggrupper.

Virksomheter og faggrupper møtes regelmessig for å utveksle kunnskap og erfaringer, følge med på og justere sitt arbeid for å drive målrettet forebygging. Når signaler fanges opp, kan tiltak settes inn mer tidlig og mer presist, og faren for dobbeltarbeid reduseres.

Mer om SLT-modellen her: http://kriminalitetsforebygging.no/

 

Organisering og kontaktinformasjon

I Nes er SLT arbeidet organisert igjennom 3 nivåer:

Kontaktinformasjon

Oppvekst- og SLT-koordinator, Ida Eliseussen:

E-post: Ida.eliseussen@nes.kommune.no

Telefon: 92204384

 

Politikontakt, Gunnar Foseid:

E-post: gunnar.foseid@politiet.no

Telefon: 64993000 (sentralbordet i Ski, spør etter Gunnar Foseid)

Planer, rutiner og dok.verktøy

Strategiplan for SLT-arbeidet

https://www.nes-ak.kommune.no/siteassets/20-pdf-dokumenter/strategiplan-for-slt-arbeidet-2018-2021.pdf

Møteplan: 

Møteplan for SLT-arbeidet, 2021 

Årshjul: 

Årshjul for SLT-arbeidet, 2021

Skjema for samtykke:

Samtykkeskjema 

SLT-varslingsrutiner, vurderingsskjema og referatmal: 

Varslingsrutiner i SLT

Vurderingsskjema til tverrfaglig innsats/SLT-innsatsteam

Referatmal for drøfting i SLT-innsatsteam

Bekymret for ungdom og rus i Nes?

Hjelpebrosjyre 

Retningslinjene for varsling til politiet fra skolene

 

SLT-innsatsteam

Innsatsteamet er et tverrfaglig samarbeid på lavterskelnivå, rettet mot barn og ungdom i risikosone. Se mer under varslingsrutiner (over).

  • Her drøftes situasjoner rundt grupper, miljøer og trender som trenger akutt innsats
  • Individsaker drøftes dersom det handler om omfattende utfordringer med rus og kriminalitet
  • Innsatsteamet brukes til å håndtere varslinger i SLT-sammenheng
  • Forutsetter aktiv innsats fra alle deltakere

Innsatsteamet skreddersys av varsler og SLT-koordinator i samarbeid med den/de det gjelder, basert på utfordringen som må løses. Aktuelle deltakere kan være fra: Barnevernstjenesten, politi, familieteam/psykolog, Helsestasjontjeneste/skolehelsetjeneste, integrering – fritid og frivillighet, rådgiver/lærer/sosiallærere fra skolen der barna/ungdommene går, NAV, spesialrådgiver helse og velferd, Pedagogisk tjeneste, dialog og mestring. kommuneoverlege og skoleeier.

Teamet er i utgangspunktet for ansatte i Nes kommune, Fylkeskommune og politi, men kan også brukes av foreldre, ungdom eller andre som er bekymret.

Eksempler på saker til et Innsatsteam: Bekymringsfull adferd og holdninger, kriminelle handlinger, rusbruk, utfordinger i/med omgangskretser/miljøer, etc.

Ta kontakt med SLT-koordinator for nærmere spørsmål.

For grunnskolene: Det er viktig at dette drøftes i tverrfaglig team på skolen først. Benytt gjerne vurderingsskjema (se planer og rutiner over) før kontakt med SLT-koordinator

 

SLT-frokostmøter

Dette er arenaen der alle som jobber med barn, unge og familie (uavhengig av type stilling og tjenestested), kan møtes for en prat og «ta tempen» på oppvekstmiljøet, i et rus- og kriminalitetsforebyggende perspektiv.

Hensikten med møtet er dialog og informasjonsutveksling, bli kjent, inspirere, motivere, støtte og bygge nettverk med ulike aktører i kommunen som jobber innenfor oppvekstfeltet.

For våren 2021 vil disse møtene foregå på Teams. Ta kontakt med SLT-koordinator for ytterligere informasjon.

Se møtekalender for å finne neste møte, følg med på ansattportalen eller spør din leder.

VIKTIG: I møtene drøftes ikke saker på person-/individnivå eller saker der det er store og/eller akutte bekymringer. For dette benyttes SLT-innsatsteam. Se informasjon om varslingsrutiner og ta kontakt med Oppvekst- og SLT-koordinator eller politikontakten (se under kontaktinformasjon).

Tre til fire ganger i året utvides frokostmøtene til frokostseminar med faglig innhold. Til nå har vi hatt temaer som; vold i nære relasjoner, ulovlige rusmidler, radikalisering/voldelig ekstremisme og taushetsplikt i tverrfaglig samhandling

Arbeid mot vold i nære relasjoner

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2018-2022)

 

Tiltaksdokumenter til Handlingsplan mot vold i nære relasjoner:

Prosedyre for utsatte barn

Prosedyre for utsatte voksne

Hjelp til å snakke med utsatte barn og voksne

Oversikt for øyeblikkelig hjelp

Oversikt over hjelp og informasjon

 

Nyttige informasjon:

Konfliktrådet/SLT-modellen


Publisert: 22.10.2018 10:06:00
Sist endret: 13.07.2021 13:55