Innhold

                                                                          

                                                                                                                                                              

SLT er en samarbeidsmodell mellom kommune og politi for å ivareta kriminalitetsforebyggende arbeid for barn, unge og familier. 

SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak. Modellen skal sørge for å koordinere kunnskap og ressurser mellom politi og relevante aktører i kommunen. Næringsliv og frivillige organisasjoner hører også med til dette arbeidet. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av virksomheter og faggrupper.

Virksomheter og faggrupper møtes regelmessig for å utveksle kunnskap og erfaringer, følge med på og justere sitt arbeid for å drive målrettet forebygging. Når signaler fanges opp, kan tiltak settes inn mer tidlig og mer presist, og faren for dobbeltarbeid reduseres.

Mer om SLT-modellen her: https://konfliktraadet.no/

 

SLT kort forklart

SLT-modellen på 2 minutter!

Koordinator-rollen forklart på 2 min!

5 gode grunner for SLT-arbeidet!

Organisering og kontaktinformasjon

I Nes er SLT arbeidet organisert igjennom 3 nivåer:

Kontaktinformasjon

Oppvekst- og SLT-koordinator, Ida Eliseussen:

E-post: Ida.eliseussen@nes.kommune.no

Telefon: 92204384

 

Politikontakt, Gunnar Foseid:

E-post: gunnar.foseid@politiet.no

Telefon: 64993000 (sentralbordet i Ski, spør etter Gunnar Foseid)

Planer, rutiner og dok.verktøy

Strategiplan for SLT-arbeidet

Her kan du lese planen

Møteplan: 

Møteplan for SLT-arbeidet, 2022 

Årshjul: 

Årshjul for SLT-arbeidet, 2022

Skjema for samtykke:

Samtykkeskjema 

SLT-varslingsrutiner, vurderingsskjema og referatmal: 

Vurderingsskjema til tverrfaglig innsats/SLT-innsatsteam

Referatmal for drøfting i SLT-innsatsteam

Bekymret for ungdom og rus i Nes?

Hjelpebrosjyre 

Retningslinjene for varsling til politiet fra skolene

SLT-innsatsteam

BTI er førende for hvordan samarbeid og innsats igangsettes og innrettes.

Der rus og kriminalitet/grenseoverskridende adferd er en del av hovedutfordingene, vil SLT-koordinator bidra med tjenstekoordinering i samarbeidet, og bistå varsler/stafettholder med å sette sammen et tverrfaglig team tilpassa utfordringene. Aktuelle deltakere kan være fra: Barnevernstjenesten, politi, Psykisk helse og familieteam, helsestasjontjeneste/ skolehelsetjeneste, Integrering, fritid og frivillighet, BUP, rådgiver/lærer/sosiallærere/rektor fra skolen der barna/ungdommene går, Pedagogisk tjeneste, Dialog og mestring. kommuneoverlege, skoleeier og NAV. Det vises til nivå 3 for BTI-modellen i arbeidet med dette. Ta kontakt med SLT-koordinator for spørsmål og veildening.

  • Innsatsteamet er et tverrfaglig samarbeid på lavterskelnivå, rettet mot barn og ungdom i risikosone.
  • Her drøftes situasjoner rundt grupper, miljøer og trender som trenger akutt innsats (ungdom anonymiseres)
  • Individsaker drøftes dersom det handler om omfattende utfordringer med rus og kriminalitet/grenseoverskridende adferd. (Krever samtykke dersom saken ikke kan drøftes anonymt)
  • Forutsetter aktiv innsats fra alle deltakere og at varsler er stafettholder i tråd med BTI-modellen
  • SLT-koordinator bidrar med tjenstekoordinering i samarbeidet

Eksempler på saker til et Innsatsteam: Bekymringsfull adferd og holdninger, kriminelle handlinger, rusbruk, utfordinger i/med omgangskretser/miljøer, etc.

For grunnskolene: Benytt Tverrfaglig team på skolen har drøftet utfordingene først. Vurderingsskjema (se planer og rutiner over) kan være til hjelp for å sikre faglig oversikt over situasjonen. Bruk gjerne dette før kontakt med SLT-koordinator. Husk at løsningene ligger nærmest de det gjelder, som regel skole og hjem, lærer og elev.

Gå til BTI

SLT-frokostmøter

Det gjennomføres frokostmøter hver siste fredag i mnd, kl 08.00 - 09.00 på Teams. Lenke sendes i forkant. Se møteplan for nærmere datoer.

SLT-frokostmøter er arenaen der alle som jobber med barn, unge og familie (uavhengig av type stilling og tjenestested), kan møtes for en prat og «ta tempen» på oppvekstmiljøet, i et rus- og kriminalitetsforebyggende perspektiv.

Hensikten med møtet er dialog og informasjonsutveksling, bli kjent, inspirere, motivere, støtte og bygge nettverk med ulike aktører i kommunen som jobber innenfor oppvekstfeltet.

Ta kontakt med SLT-koordinator for ytterligere informasjon.

Se møtekalender for å finne neste møte, følg med på ansattportalen eller spør din leder.

VIKTIG: I møtene drøftes ikke saker på person-/individnivå eller saker der det er store og/eller akutte bekymringer. For dette benyttes SLT-innsatsteam. Se informasjon om varslingsrutiner og ta kontakt med Oppvekst- og SLT-koordinator eller politikontakten (se under kontaktinformasjon).

Det er ønskelig å utvide frokostmøtene til frokostseminar med faglig innhold, tre ganger i året. Til nå har vi hatt temaer som; vold i nære relasjoner, ulovlige rusmidler, radikalisering/voldelig ekstremisme og taushetsplikt i tverrfaglig samhandling.

Arbeid mot vold i nære relasjoner

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2018-2022)

 

Tiltaksdokumenter til Handlingsplan mot vold i nære relasjoner:

Prosedyre for utsatte barn

Prosedyre for utsatte voksne

Hjelp til å snakke med utsatte barn og voksne

Oversikt for øyeblikkelig hjelp

Oversikt over hjelp og informasjon

 

Nyttige informasjon:

Konfliktrådet/SLT-modellen


Publisert: 22.10.2018 10:06:00
Sist endret: 23.06.2022 10:31