Innhold

                                                            

                                                                                                                                                              

SLT er en samarbeidsmodell mellom kommune og politi for å ivareta kriminalitetsforebyggende arbeid for barn, unge og familier. 

SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak. Modellen skal sørge for å koordinere kunnskap og ressurser mellom politi og relevante aktører i kommunen. Næringsliv og frivillige organisasjoner hører også med til dette arbeidet. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av virksomheter og faggrupper.

Virksomheter og faggrupper møtes regelmessig for å utveksle kunnskap og erfaringer, følge med på og justere sitt arbeid for å drive målrettet forebygging. Når signaler fanges opp, kan tiltak settes inn mer tidlig og mer presist, og faren for dobbeltarbeid reduseres.

 

SLT kort forklart

SLT-modellen på 2 minutter!

Koordinator-rollen forklart på 2 min!

5 gode grunner for SLT-arbeidet!

 

Trykk her for å lese mer om SLT-modellen

Organisering

I Nes er SLT-modellen organisert slik:

Det er særlig viktig at deltakerne i koordinerende nivå er sentralt plassert i sine respektive virksomheter, med beslutningsmyndighet og nær kjennskap til utfordringene i sin sektor

Mer om de tre nivåene kan leses her

Kontaktinformasjon

 

For spørsmål knytta til kommunens forebyggende arbeid og samhandling for barn og unge:

Oppvekst- og SLT-koordinator, Ida Eliseussen:

E-post: Ida.eliseussen@nes.kommune.no

Telefon: 92204384

 

For generelle spørsmål til politiet:

Politikontakt, Gunnar Foseid:

E-post: gunnar.foseid@politiet.no

Telefon: 64993000 (sentralbordet i Ski, spør etter Gunnar Foseid)

 

Ved bekymring for radikalisering og voldelig ekstremisme:

Linn Gluggvasshaug, radikaliseringskontakt Øvre Romerike

E-post: linn.gluggvasshaug@politiet.no 

Telefon: 64993000 (sentralbordet i Ski, spør etter Linn Gluggvasshaug)

Kunnskapsbasert forebygging

Kunnskapsbasert forebygging handler om å forene forskning, erfaring og praksis når vi tar beslutninger og iverksetter tiltak. Vi må satse systematisk (forskning) på å unngå at noe finner sted fremfor å reparere. Da må vi analysere hvor og hvordan problemene oppstår (erfaring) for deretter å sette inn konkrete tiltak rettet mot årsakene (praksis).

«Forebygging er ofte den jobben som først blir synlig når den ikke gjøres». Det finnes ingen klar definisjon av forebygging, men Nes kommune har laget følgende beskrivelse av begrepet forebygging: «Felles og systematisk innsats for å fremme ønsket utvikling»

Konfliktrådet har hovedansvaret for SLT-arbeidet i Norge. De deler inn forebygging slik:

 

Bildekilde: https://konfliktraadet.no/wp-content/uploads/2021/06/SLT-handboken-juni-2021.pdf

Planer, rutiner og dok.verktøy

NY: Intensjonsplan for kommunene i Gardermoregionen

Grenseløs ungdom

Strategiplan for SLT-arbeidet i Nes

Ny SLT-plan for 2023-2026 konsentrerer seg om innsats retta mot at barn og unge er trygge på nett og foreldrerollen for dette.

Her kan du lese planen

Årshjul og møteplan 

SLT årshjul og møteplan_2023.pdf

Skjema for samtykke:

Samtykkeskjema 

SLT-varslingsrutiner, vurderingsskjema og referatmal: 

Vurderingsskjema til tverrfaglig innsats/SLT-innsatsteam

Referatmal for drøfting i SLT-innsatsteam

Bekymret for ungdom og rus i Nes?

Hjelpebrosjyre 

Retningslinjene for varsling til politiet fra skolene

Hjelp til konflikthåndtering?

Konfliktrådet har et spesielt ansvar for unge i konflikt med loven og kan dermed bistå både ungdom, forledre og tjenster i saker hvor det har oppstått slike konflikter. Metoden «Restorative Justice» som på norsk er oversatt til «Gjenopprettende prosess», benyttes for å håndtere konflikter og uenigheter – og har som mål å rette opp mest mulig av den skaden som har skjedd. Hjelpen er gratis.

Les mer her om hva konflikrådet kan bistå med 

SLT-innsatsteam på utførernivå

BTI er førende for hvordan samarbeid og innsats igangsettes og innrettes.

Der rus og kriminalitet/grenseoverskridende adferd er en del av hovedutfordingene, vil SLT-koordinator bidra med tjenstekoordinering i samarbeidet, og bistå varsler/stafettholder med å sette sammen et tverrfaglig team tilpassa utfordringene. Aktuelle deltakere kan være fra: Barnevernstjenesten, politi, Psykisk helse og familieteam, helsestasjontjeneste/ skolehelsetjeneste, Integrering, fritid og frivillighet, BUP, rådgiver/lærer/sosiallærere/rektor fra skolen der barna/ungdommene går, Pedagogisk tjeneste, Dialog og mestring. kommuneoverlege, skoleeier og NAV. Det vises til nivå 3 for BTI-modellen i arbeidet med dette. Ta kontakt med SLT-koordinator for spørsmål og veildening.

 • Innsatsteamet er et tverrfaglig samarbeid på lavterskelnivå, rettet mot barn og ungdom i risikosone.
 • Her drøftes situasjoner rundt grupper, miljøer og trender som trenger akutt innsats (ungdom anonymiseres)
 • Individsaker drøftes dersom det handler om omfattende utfordringer med rus og kriminalitet/grenseoverskridende adferd. (Krever samtykke dersom saken ikke kan drøftes anonymt)
 • Forutsetter aktiv innsats fra alle deltakere og at varsler er stafettholder i tråd med BTI-modellen
 • SLT-koordinator bidrar med tjenstekoordinering i samarbeidet

Eksempler på saker til et Innsatsteam: Bekymringsfull adferd og holdninger, kriminelle handlinger, rusbruk, utfordinger i/med omgangskretser/miljøer, etc.

For grunnskolene: Benytt Tverrfaglig team på skolen har drøftet utfordingene først. Vurderingsskjema (se planer og rutiner over) kan være til hjelp for å sikre faglig oversikt over situasjonen. Bruk gjerne dette før kontakt med SLT-koordinator. Husk at løsningene ligger nærmest de det gjelder, som regel skole og hjem, lærer og elev.

Gå til BTI

SLT-frokostmøter

Det gjennomføres frokostmøter hver siste fredag i mnd, kl 08.00 - 09.00 på Teams. Lenke sendes i forkant. Se møteplan for nærmere datoer.

SLT-frokostmøter er arenaen der alle som jobber med barn, unge og familie (uavhengig av type stilling og tjenestested), kan møtes for en prat og «ta tempen» på oppvekstmiljøet, i et rus- og kriminalitetsforebyggende perspektiv.

Hensikten med møtet er dialog og informasjonsutveksling, bli kjent, inspirere, motivere, støtte og bygge nettverk med ulike aktører i kommunen som jobber innenfor oppvekstfeltet.

Ta kontakt med SLT-koordinator for ytterligere informasjon.

Se møtekalender for å finne neste møte, følg med på ansattportalen eller spør din leder.

VIKTIG: I møtene drøftes ikke saker på person-/individnivå eller saker der det er store og/eller akutte bekymringer. For dette benyttes SLT-innsatsteam. Se informasjon om varslingsrutiner og ta kontakt med Oppvekst- og SLT-koordinator eller politikontakten (se under kontaktinformasjon).

Det er ønskelig å utvide frokostmøtene til frokostseminar med faglig innhold, tre ganger i året. Til nå har vi hatt temaer som; vold i nære relasjoner, ulovlige rusmidler, radikalisering/voldelig ekstremisme og taushetsplikt i tverrfaglig samhandling.

Arbeid mot vold i nære relasjoner

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2018-2022)

 

Tiltaksdokumenter til Handlingsplan mot vold i nære relasjoner:

Prosedyre for utsatte barn

Prosedyre for utsatte voksne

Hjelp til å snakke med utsatte barn og voksne

Oversikt for øyeblikkelig hjelp

Oversikt over hjelp og informasjon

 

Mediestrategi for SLT-arbeidet  

«Den letteste måten å havne i media er å gjøre noe kriminelt. Når blålysene til politiet først blinker så vil det være vanskelig å få medias fokus på det forebyggende arbeidet»

Når enkeltmennesker, familier eller grupper av innbyggere i Nes rammes av uønskede hendelser med rus og kriminalitet, er det viktig å samarbeide godt med media. Mediestrategien for SLT-arbeidet bygger på Nes kommunes kommunikasjonsstrategi. Den skal bidra til at informasjonsdeling "bygger bro" mellom de forskjellige faglige ståstedene, holdningene, og hensynet for samfunnet og hensynet til journalisters ønske om å skape nyheter.

Informasjonen som vi deler knytta til rus- og kriminalitetsforebyggende innsats må være korrekt og troverdig. Her følger noen prinsipper for dette:

 • Vær alltid beredt – både før, under og etter at saker oppstår
 • Vi skal fortelle den gode historien - det er ikke alltid det samme som en positiv historie.
 • Det må være en mening med det vi skal formidle:
  • Hva handler det om?
  • Hvem trenger vi å informere?
  • Hvorfor skal/skal ikke saken i media?
  • Hvordan vil saken påvirke?
  • HVordan få fram fakta?
  • Andre/flere måter og steder å formidle?
 • Presentere problemet
 • Beskrive årsakene
 • Skissere løsningene
 • Framhev samarbeid og parter
 • Følg opp

Alle historier er «ofre» for omverdenens tolkning. Strategien skal derfor bidra til at omverdenens tolkning stemmer overens med pårørende og kommunenes interesser. På den måten kan vi skape orden i noe som fort kan bli kaos i media.

Handlingsveileder når du kontakter media om en sak

Handlingsveileder når media tar kontakt med deg om en sak

Nyttig informasjon

Konfliktrådet/SLT-modellen


Publisert: 22.10.2018 10:06:00
Sist endret: 15.05.2023 16:42