Innhold

Sikker innsending av skjema

Du kan nå trygt sende inn skjema til oss, selv om de inneholder sensitive opplysninger. Etter å ha logget inn med din elektroniske ID vil du bli ført videre inn i et kontaktskjema.

Send brev og dokumenter via en sikker kanal.

Kontaktskjemaet er knyttet direkte opp mot vårt arkivsystem og din henvendelse /skjema vil bli overført  direkte på en trygg og sikker måte.

Helse og omsorg

Bekymringsmelding-til-barnevernet privat.

Barnevern - bekymringsmelding for offentlig ansatte

Henvisningsskjema for boligsosial oppfølging

Henvendelse til  Familieteamet

Henvisningsskjema Ergo- og fysioterapitjenesten (barn)

Henvisningsskjema Ergo- og fysioterapitjenesten (voksen)

Orientering om egenandel for opphold i institusjon mv

Oppgave over inntektsforhold - egnandel for helse- og omsorgstjenester

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - legeerklæring.

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad 

Søknad - Helse og omsorgstjenester

Søknad om sosialhjelp

Kommunal bolig pdf

 

 

Teknisk, næring og eiendom

Bålbrenning - Øvre Romerike Brann og redning

Byggesaksblanketter

Eiendomsavgift - klage

Erklæring om arealoverføring

Fullmakt

Halmbrenning - melding og veiledning

Kommunale eiendomsavgifter - søknad om fritak

Kommunale eiendomsavgifter - klage på eiendomskatten

Omsetningsoppgave for alkohol (salgsbevilling)

Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling)

Rekvisisjon av oppmålingsforretning (matrikkelloven)

Rekvisisjon oppmålingsforretning (søknadspliktige tiltak)

Søknad om reseksjonering

Søknad om seksjonering

Søknadsskjema kommunal bolig

Søknad om trefelling eller vegetasjonsrydding i kommunalt friområde

Sammenslåing av matrikkelenheter

Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1

Serveringsbevilling søknad

Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for en enkelt anledning

Skjenkebevilling - søknad om bevilling for en bestemt anledning'

Skjenkebevilling søknad

Søknadsskjema kommunal bolig

Vann og avløp

Kultur og fritid

Aktivitets- og driftstilskudd til frivillige lag og foreninge

Kultur regnskapssamendrag

Kulturskole - søke plass

Ledsagerbevis - søknad

Søknad om driftstilskudd til idrettsorganisasjoner

Søknad om leie av idrettsanlegg

 

 

Skole, SFO og barnehage

Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

Barnehage - søknad om midlertidig dispensasjon fra krav til personale

Henvendelse til Familieteamet

Permisjonssøknad elever i grunnskolen

SFO -ferie og fridager, påmelding

SFO - Søknad, endring og oppsigelse

Spesialpedagogisk hjelp - samtykke

Søknad om fritak for plikt til opplæring i norsk og samfunnsfag

Søknad om vikar skole

Søknad om vikar til barnehage og sfo 

Søknadsskjema voksenopplæring

Samtykke til+enkeltvedtak+spu.pdf

Tilrettelagt barnehagetilbud - melding om behov

 

Politikk og organisasjon

Kommunal vigsel

Saksdokumenter - bestilling

Varsel om kritikkverdige forhold

Kravskjema for folkevalgte, møte- og kjøregodtgjøring.pdf

Kravskjema for folkevalgte møte- og kjøregodtgjrøing - word doc


Publisert: 28.11.2016 10:58:20
Sist endret: 18.09.2020 13:26