Innhold

Gebyrregulativ 2020

Satser per måned for foreldrebetaling i kommunale barnehager

Maksprisen for 2020 foreslås i forslag til Statsbudsjettet økt til 3.135,- kroner fra 1.1.2020. Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. Nes kommune følger de til enhver tid gjeldende maksimalpris. Generelt tas det forbehold om endringer. Det gis melding om endrede satser en måned før.

Redusert foreldrebetaling 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningens person- og kapitalinntekt, under kr 574 750.

Plassen betales fra dato plassen er tildelt.

 

1/2 plass vekselvis 
2 og 3 dager pr uke

2 dager pr uke

3 dager pr uke 4 dager pr uke 5 dager pr uke
1 724,00  1 379,00  2 069,00  2 759,00  3 135,00 

Betaling 11 måneder i året, perioden 1/7 - 31/7 er betalingsfri.

Søskenmoderasjon:

  • 30 % moderasjon for barn nr. 2
  • 50 % moderasjon for 3. og eventuelt flere barn

Det gis samme type søskenmoderasjon til foreldre med privat barnehageplass.

 

Kost - per måned
1/2 plass 2 dager pr uke 3 dager pr uke 4 dager pr uke 5 dager pr uke
163 134 186 267 313

Egenandeler og priser for SFO

Foreldrebetaling i skolefritidsordningen (SFO) pr måned

Gjeldende fra 01.01.2020

  PRIS
Hel plass, over 12 timer pr uke 3 180
Halv plass, under 12 timer pr uke 2 031
Mat, uansett plasstype 201
SFO i ferier og fridager, pr halvår 1 178

Søskenmoderasjon:

  • 30 % moderasjon for barn nr. 2
  • 50 % moderasjon for 3. og eventuelt flere barn

Egenandeler og priser for helse- og omsorgstjenester

Med hjemmel i 2011-12-16 nummer 1349, forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

(Priser merket med * justeres i samsvar med Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale pleie- og omsorgstjenester per 01.01.20.)

 

Praktisk bistand

Betaling for praktisk bistand/praktisk bistand og opplæring innkreves etter følgende inntektsgrenser:

Husstandens netto inntekt Betaling pr time, kroner.

Abonnement pr måned, kroner.

År 2020 2019 2020 2019
Inntil 2 G 210 0

*210

* 205

2 G - 3 G

245

180

657

483

3 G - 4 G

245

188

1 594

1 223

4 G - 5 G

306

208

2 764

1 879

Over 5 G

489

283

4 788

2 771

1G = Grunnbeløp i Folketrygden, 99.858 kroner pr 01.05.19 (endres 01.05.20)

Dag-/nattopphold

Dag-/nattopphold betales med * 85 kroner pr dag/natt.

Dagsenter

Dagsenter betales med 134 kroner pr dag. 

Kortidsopphold i institusjon

Korttidsopphold betales med * 165 kroner pr døgn.

Leirvegen bosenter

8 167 kroner pr måned. 

Kostabonnement 4 750 kroner pr måned,
Vask av tøy 500 kroner pr måned.

Trygghetsalarm

For trygghetsalarm betales det 371 kroner pr måned. Installasjon av alarm, engangsgebyr 822 kroner. Flytting av alarm til ny adresse, gir et gebyr på 275 kroner.

Husleie omsorgsboliger

Justeres i samsvar med konsumprisindeksen per 15.11.2019.
Pris i 2019 er 6 749 kroner pr måned. Økningen gjelder kun for de som har leid bolig i over ett kalenderår.

Mat til hjemmeboende

Hovedrett 85 kroner pr porsjon inklusiv dessert i helgen. 

Vaskeritjenester

Mottakere av hjemmetjenester betaler 37 kroner (inkl mva)  pr kilo for vask av tøy.

Transport til / fra dagtilbud

Transport til / fra dagtilbud betales med 35 kroner pr tur. 

Kommunaltekniske huseiergebyre

Vannmåler

 

Pris inkl. mva

Målerleie

293

Gebyr for avstenging og gjenåpning av vann

1 513

Gebyr for manglende avlesning av vannmåler

1 895

 Tømming av slamavskillere (septik)

 

Pris inkl. mva Pris ekskl. mva

Administrasjonsgebyr/tilsynsgebyr

 

600

Slamavskillere, tette tanker mv t.o.m. 4 m³

1 503 1 202

Årlig tillegg per m³ for abonnement, med tanker
større enn 4 m³

889 711

Tillegg for abonnement som ønsker tømming hvert
år, dvs. utenom turnus

2 501 2 001

Årlig gebyr for gråvannstanker

1 675 1 340

Spyling av privat avløp

 

 Pris inkl. mva

Innenfor normal arbeidstid - pr. påbegynt time pr. person

808

Utenfor normal arbeidstid  - pr. påbegynt time pr. person

1 615

 

Pris inkl. mva

Feiing

310

Tilsynsgebyr fyringsanlegg 

207 

Feiing/tilsyn delt 60/40 

 


 

 

 

andel av fraksjonsgebyr  Pris inkl. mva

Pris eksl. mva

Abonnementsgebyr

 

1 994

1 555

Våtorganisk avfall 140 liter

  343 275

Våtorganisk avfall 240 liter

  589 472

Restavfall 140 liter

  442 353

Restavfall 240 liter

  755  604

Restavfall 360 liter

  1 138 910

Restavfall 660 liter

  2 075 1 660

Papir/papp 140 liter

  223  179

Papir/papp 240 liter 

  379  304

Papir/papp 360 liter

  570 456 

Papir/papp 660 liter

  1 049 839 

2 husholdninger deler en beholder

50 %    

3 husholdninger deler en beholder

33 %    

4 husholdninger deler en beholder

25 %    

5 husholdninger deler en beholder

20 %     

6 husholdninger deler en beholder

18 %    

Nedgravde avfallsbeholdere, per boenhet

  1 576 1 260

Bytte av avfallsbeholder, per beholder

  521  416 

Hytterenovasjon

  1 762 1 409

Hjemmekompostering

  - 1 000 - 800

Gjødselkjeller

  - 438 - 350

 

 

Pris inkl. mva

Pris eksl. mva

Abonnementsgebyr

1 015

812 

Våtorganisk avfall 140 liter

1 120 896

Våtorganisk avfall 240 liter

1 924 1 539

Restavfall 140 liter

1 120 896 

Restavfall 240 liter

1 924 1 539 

Restavfall 360 liter

2 887 2 309

Restavfall 660 liter

5 293  4 236

Papir/papp 140 liter

699  559

Papir/papp 240 liter 

1 198 959

Papir/papp 360 liter

1 799 1 439

Papir/papp 660 liter

3 296 2 636 

Bytte av avfallsbeholder

598  478

 Utsetting av beholder, pr beholder

332 265

Kulturskolen

Priser for Kulturskolen

Kontingent for 2020

Aktivtet

Pris pr halvår/kurs

Materiell kostnad

Foreldre og barn 0-3 år

890 0

Barnedans

890 0

Ballett

1 490  

Kor og ensembler (gratis for elever på våre andre tilbud)

890 0

Kudamudra

1 240

0

Jazz- og showdans (ny)

1 240

0

Mikroteater

1 240

0

Nes dansekompani

1 490

0

Instrumental-/sangundervisning

1 490

Noter

Billedkunst/kunsthåndverk

1 490

0

Miniteater

1 490

100

Fordypningstilbudet (ny)

2 980

0

Faktureringen skjer 2 ganger i året. Det sendes ut giro midt i semesteret. Det tas forbehold om prisjusteringer gjeldende fra neste semester.

Moderasjon for 2020

Nes Kulturskole gir moderasjon etter følgende takster, på antall personer fra en familie:

Antall

Rabatter

 

1 Full pris  
2 275 Rabatt av samlet beløp
3 440 Rabatt av samlet beløp
4 eller flere 550 Rabatt av samlet beløp

Aleneforeldre kan, etter søknad, få tilsvarende rabatt hvis barnet deltar i flere tilbud. Voksne får ikke rabatt.

Kino

Priser for kino

2D – Kino forestilling

Pris 2020

Barn/ungdom   før kl. 18.00:

90

Barn/ungdom   etter kl. 18.00:

120

Voksen:

120

Honnør:

105

3D briller

25

Kommunale vielser

Kommunens ordinære tilbud (vielser på Lillerommen hverdager, kommunestyresalen i Nes rådhus er reserve) er gratis for alle kommunens innbyggere

  • Vielser utenom ordinær tilbud kr 700,- pr påbegynt time
  • Vielsesr av brudepar bosatt i andre kommuner enn Nes kr 700,-

Vielser som er gebyrbelagt må avbestilles innen 24 timer før vielse, ellers påløper gebyret.

Skjenkebevilling

Skjenkebevilling enkeltanledning kr 370,- jfr. § 6-2 i alkoholforskriften


Publisert: 24.11.2016 10:50:00
Sist endret: 01.01.2020 20:09