Innhold

Gebyrregulativ 2021

Satser per måned for foreldrebetaling i kommunale barnehager

Maksprisen for 2021 foreslås i forslag til Statsbudsjettet økt til 3.230,- kroner fra 1.1.2021. Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. Nes kommune følger de til enhver tid gjeldende maksimalpris. Generelt tas det forbehold om endringer. Det gis melding om endrede satser en måned før.

Redusert foreldrebetaling 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningens person- og kapitalinntekt, under kr 592 167.

Plassen betales fra dato plassen er tildelt.

 

1/2 plass vekselvis 
2 og 3 dager pr uke

2 dager pr uke

3 dager pr uke 4 dager pr uke 5 dager pr uke
1 777,00  1 421,00  2 132,00  2 842,00  3 230,00 

Betaling 11 måneder i året, perioden 1/7 - 31/7 er betalingsfri.

Søskenmoderasjon:

 • 30 % moderasjon for barn nr. 2
 • 50 % moderasjon for 3. og eventuelt flere barn

Det gis samme type søskenmoderasjon til foreldre med privat barnehageplass.

 

Kost - per måned
1/2 plass 2 dager pr uke 3 dager pr uke 4 dager pr uke 5 dager pr uke
168 138 193 275 323

Egenandeler og priser for SFO

Foreldrebetaling i skolefritidsordningen (SFO) pr måned

Gjeldende fra 01.01.2020

  PRIS
Hel plass, over 12 timer pr uke 3 230
Halv plass, under 12 timer pr uke 2 063
Mat, uansett plasstype 204
SFO i ferier og fridager, pr halvår 1 197

Søskenmoderasjon:

 • 30 % moderasjon for barn nr. 2
 • 50 % moderasjon for 3. og eventuelt flere barn

Egenandeler og priser for helse- og omsorgstjenester

Der annet ikke er sagt, er prisene og egenandelene justert med 3 % i forhold til hva som gjaldt i 2020. Justeringen er gjort slik at det er rundet av oppover til nærmeste hele krone når 3 % økning medfører en økning i intervallet 50-100 øre.

Mange av satsene er tilpasset hvor høy inntekt man har. Inntekt er her målt i antall G, der G er grunnbeløpet i Folketrygden. Har man 2G, betyr det at man har 2 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Grunnbeløpet (G) er kr 101 351 og blir eventuelt justert opp «av staten» fra 1.5.2021.

(Priser merket med * justeres i samsvar med Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale pleie- og omsorgstjenester per 01.01.21.) 

Praktisk bistand

Betaling for praktisk bistand/praktisk bistand og opplæring innkreves etter følgende inntektsgrenser som ikke foreslås justert opp i forhold til 2020:

Husstandens netto inntekt Betaling pr time, kroner.

Abonnement pr måned, kroner.

År 2021 2020 2021 2020
Inntil 2 G 210 210

*210

210

2 G - 3 G

245

245

657

657

3 G - 4 G

245

245

1 594

1594

4 G - 5 G

306

306

2 764

2764

Over 5 G

489

489

4 788

4788

Dag-/nattopphold

Dag-/nattopphold betales med * 88 kroner pr dag/natt.

Dagsenter

Dagsenter betales med 138 kroner pr dag. 

Kortidsopphold i institusjon

Korttidsopphold betales med * 175 kroner pr døgn.

Leirvegen bosenter (HDO-boliger)

Husleie kroner 8 167 pr måned. Leien indeksreguleres fra 1.1.21 i tråd med husleielovens bestemmelser. Konsumprisindeksen per november 2020 legges til grunn for reguleringen.

Kostabonnement 4 893 kroner pr måned.  

Vask av tøy 515 kroner per måned.

Trygghetsalarm

Det er administrativt vedtatt at igangsettelse av prisjusteringer for 2021 utsettes. Inntil videre er prisen for trygghetsalarm kr 382 per måned for alle som mottar denne tjenesten, uavhengig av hvilken inntekt du har.

Installasjon av alarm: engangsgebyr på kroner 847.

Flytting av alarm til ny adresse: engangsgebyr på kroner 291.  

Med virkning fra 01.01.21 er prisen for trygghetsalarm  differensiert i forhold til inntektsnivå. Det innføres tre betalingssatser avhengig av hvilken inntekt du har.

Inntekt under 2G:  kroner 382 per måned
Inntekt over 2G:    kroner 647 per måned 
Inntekt over 8G:    kroner 748 per måned

Husleie omsorgsboliger

Husleie i omsorgsboliger er fastsatt etter kommunestyrets vedtak (PS 19/158), om tilnærming til gjengs leie. Leien justeres i samsvar med konsumprisindeksen per 15.11.2020.

Kr 8 249 per måned for bolig sentralt beliggende på Årnes 

Kr 7 549 per måned for resterende boliger

Økningen gjelder kun for de som har leid bolig i over ett kalenderår.

Mat til hjemmeboende

Hovedrett 88 kroner pr porsjon inklusiv dessert i helgen. 

Vaskeritjenester

Mottakere av hjemmetjenester betaler 38 kroner (inkl mva)  pr kilo for vask av tøy.

Transport til / fra dagtilbud

Transport til / fra dagtilbud betales med 36 kroner pr tur/ 72 kroner for tur/retur. 

Kommunaltekniske huseiergebyrer

Årsgebyr

 

Pris inkl. mva

Vann

Abonnementsgebyr

1795

 

Forbruksgebyr per m³

26

Avløp

Abonnementsgebyr

2074

 

Forbruksgebyr per m³

25

Årlig abonnementsgebyr for nærings- kombinasjons og landbrukseiendom

 

Antall gebyr

Pris vann   ink. mva

Pris vann u.mva.

Pris avløp ink.mva Pris avløp u. mva.

Årlig abonnementsgebyr

 

1795

1436

2074 1659

Nærings-, kombinasjons- og landbrukseiendom

         

 

         
Kategori 1 (0-300m3) 1 1.795 1.436 2.074 1.659
Kategori 2 (301-1.000m3) 3 5.385 4.308 6.222 4.977
Kategori 3 (1.001-3.000m3) 6 10.758 8.616 12.444 9.954
Kategori 4 (3.001-6.000m3) 12 21.540 17.232 24.888 19.908
Kategori 5 (6.001-20.000m3) 15 26.925 21.540 31.110 24.885
Kategori 6 (20.001-50.000m3) 50 89.750 71.800 103.700 82.950
Kategori 7 (50.001-150.000m3) 100 179.500 143.600 207.400 165.900
           

Engangsgebyr for tilknytning, pr enhet

 

 

Pris inkl. mva

Vann

Normalsats

12 500

Avløp

Normalsats

12 500

Vannmåler

 

Pris inkl. mva

Målerleie

308

Gebyr for avstenging og gjenåpning av vann

1543

Gebyr for manglende avlesning av vannmåler

1933

 Tømming av slamavskillere (septik)

 

Pris inkl. mva Pris ekskl. mva

Administrasjonsgebyr/tilsynsgebyr

 

600

Slamavskillere, tette tanker mv t.o.m. 4 m³

1548 1238

Årlig tillegg per m³ for abonnement, med tanker
større enn 4 m³

893 715

Tillegg for abonnement som ønsker tømming hvert
år, dvs. utenom turnus

2514 2011

Årlig gebyr for gråvannstanker

1683 1347

Spyling av privat avløp

 

 Pris inkl. mva

Innenfor normal arbeidstid - pr. påbegynt time pr. person

808

Utenfor normal arbeidstid  - pr. påbegynt time pr. person

1 615

 

Pris inkl. mva

Feiing

248

Tilsynsgebyr fyringsanlegg 

166


 

 

 

andel av fraksjonsgebyr  Pris inkl. mva

Pris eksl. mva

Abonnementsgebyr

 

2352

1882

Våtorganisk avfall 140 liter

  371 297

Våtorganisk avfall 240 liter

  637 510

Restavfall 140 liter

  587 469

Restavfall 240 liter

  1004 803

Restavfall 360 liter

  1513 1210

Restavfall 660 liter

  2760 2208

Papir/papp 140 liter

  242  193

Papir/papp 240 liter 

  410 328

Papir/papp 360 liter

  616 492

Papir/papp 660 liter

  1133 906

2 husholdninger deler en beholder

50 %    

3 husholdninger deler en beholder

33 %    

4 husholdninger deler en beholder

25 %    

5 husholdninger deler en beholder

20 %     

6 husholdninger deler en beholder

18 %    

Nedgravde avfallsbeholdere, per boenhet

  1654 1323

Bytte av avfallsbeholder, per beholder

  521 416 

Hytterenovasjon

  1885 1508

Hjemmekompostering

  - 1 000 - 800

 

 

Pris inkl. mva

Pris eksl. mva

Abonnementsgebyr

2000

1600

Våtorganisk avfall 140 liter

2208 1766

Våtorganisk avfall 240 liter

3791 3033

Restavfall 140 liter

2208 1766 

Restavfall 240 liter

3791 3033

Restavfall 360 liter

5689 4551

Restavfall 660 liter

10 428 8342

Papir/papp 140 liter

1378 1102

Papir/papp 240 liter 

2361 1889

Papir/papp 360 liter

3544 2835

Papir/papp 660 liter

6494 5195

Bytte av avfallsbeholder

598  478

Utsetting av beholder, pr beholder

331 265

Dobbelt tømming

Beholdergebyr * 1,5

Kulturskolen

Priser for Kulturskolen

Kontingent for 2021

Aktivtet

Pris pr halvår/kurs

Instrumental-/sangundervisning

1640

Samspill/kor (gratis for elever på våre andre tilbud)

1050

Dans 45 min

990

Dans 60 min

1365

Dans 75-90 min

1640

Teater 60-75 min

1365

Teater 90-120 min

1640

Visuell kunst

1640

Kudamudra 60 min

1365

Fordypningstilbud

3280

Instrumentleie

550

Ekstra notemateriell (i fag som krever mye kopier)

100

Faktureringen skjer 2 ganger i året. Det sendes ut giro midt i semesteret. Det tas forbehold om prisjusteringer gjeldende fra neste semester.


Moderasjon for 2021

Nes Kulturskole gir moderasjon etter følgende takster, på antall personer fra en familie:

Antall

Rabatter

 

1 Full pris  
2 306 Rabatt av samlet beløp
3 490 Rabatt av samlet beløp
4 eller flere 610 Rabatt av samlet beløp

Aleneforeldre kan, etter søknad, få tilsvarende rabatt hvis barnet deltar i flere tilbud. Voksne får ikke rabatt.

Kino

Priser for kino

2D – Kino forestilling

Pris 2021

Barn/ungdom   før kl. 18.00:

95

Barn/ungdom   etter kl. 18.00:

125

Voksen:

125

Honnør:

110

3D briller

25

Kommunale vielser

Kommunens ordinære tilbud (vielser på Lillerommen fredager kl 12.00 - 1500 er gratis for alle kommunens innbyggere

 • Vielser utenom ordinært tilbud med vigselssted innad i kommunen: kr 1200 per påbegynte time (hverdager)
  • Kostnaden vil være kr 1200 for vielsen uansett om det er på hjemmeadresse, Lillerommen eller annet lokale.
  • Brudeparet må selv booke og betale ordinær leie for lokalene (gjelder også Lillerommen og evt. Nes kirkeruiner)
 • Vielser på lørdag: kr 1800 per påbegynt time
 • Vielser utenfor kommunens grenser må avtales i hvert enkelt tilfelle og koster kr 1800 per påbegynt time + reiseutgifter og tidsbruk.
 • For alle tilbud utenom ordinært tilbud: Et eventuelt tilbud om vielse fra kommunen er avhengig av kapasitet. Kommunen er ikke forpliktet til å gi et slikt tilbud.
 • (Leie kirkeruiner kommer i tillegg. 500 kr per påbegynte time)

 Vielser som er gebyrbelagt må avbestilles innen 24 timer før vielsen, ellers påløper gebyret.

Skjenkebevilling

Skjenkebevilling enkeltanledning kr 380,- jfr. § 6-2 i alkoholforskriften


Publisert: 24.11.2016 10:50:00
Sist endret: 09.02.2021 15:33