Innhold

Gebyrregulativ 2022

Satser per måned for foreldrebetaling i kommunale barnehager

 

Fra 1. august 2022
1/2 plass -
vekselvis 2 og 3 dager
2 dager/uke 3 dager/uke 4 dager/uke 5 dager/uke
1.678,00 1.342,00 2.013,00 2.684,00 3.050,00

Redusert foreldrebetaling, 6% av husholdningens person- og kapitalinntekt, under 598 241,-Gratis kjernetid kr. 559 074,-

Kostpenger pr. mnd

Auli og Skogbygda barnehager (Del-kost; lunsj, frukt og melk)

½ plass

2 dager

3 dager

4 dager

5 dager

172

141

198

282

331

Årnes barnehage (Fullkost; alle måltider)- gjeldende fra 01.08.2021

½ plass

2 dager

3 dager

4 dager

5 dager

220

176

264

319

441

Det betales for 11 måneder i året. Perioden 1.7-31.7 er betalingsfri. Det vises videre til betalingsreglement for Nes kommunes barnehager.

 

Egenandeler og priser for SFO

Foreldrebetaling i skolefritidsordningen (SFO) pr måned

Gjeldende fra 01.01.2022

 

Pris SFO

Hel plass, over 12 timer pr uke 

   3315

Deltidsplass, under 12 timer pr uke 

   2115

Mat, uansett plasstype

     209

SFO i ferier og fridager, pr halvår

   1227

Søskenmoderasjon:

 • Barn nr 2. hel plass, 30%
 • Barn nr 3 hel plass, 50%

Egenandeler og priser for helse- og omsorgstjenester

Der annet ikke er sagt, er prisene og egenandeler for 2022 justert i samsvar med konsumprisindeks pr. september 2021(4,1%). Justeringen er gjort slik at det er rundet av oppover til nærmeste hele krone når 4,1 % økning medfører en økning i intervallet 50-100 øre.

Enkelte av satsene er tilpasset hvor høy inntekt man har. Inntekt er her målt i antall G, der G er grunnbeløpet i Folketrygden. Har man 2G, betyr det at man har 2 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Grunnbeløpet (G) er kr 106 399 pr 1.05.21, og blir justert  1.5.2022.

Satsene er utformet med hjemmel i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, sist endret FOR 2020-12-18-29-87, med virkning fra 1.01.2021. 

(Priser merket med * vil bli justert i samsvar med Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale pleie- og omsorgstjenester per 01.01.22.)

Praktisk bistand

Betaling for praktisk bistand og opplæring settes etter følgende inntektsgrenser:

Husstandens netto inntekt Betaling pr time, kroner.

Makspris pr måned, kroner.

År 2022 2021 2022 2021
Inntil 2 G *215 210

*215

210

2 G - 3 G

255

245

684

657

3 G - 4 G

280

245

1 594

1 594

4 G - 5 G

318

306

1 813

2 764

Over 5 G

400

489

2 280

4 788

Dag-/nattopphold

Dag-/nattopphold betales med *100 kroner pr dag/natt.

Dagsenter

Dagsenter betales med 144 kroner pr dag. 

Kortidsopphold i institusjon

Korttidsopphold betales med * 180 kroner pr døgn.

Leirvegen bosenter (HDO-boliger)

Leien indeksreguleres fra 1.1. i tråd med husleielovens bestemmelser. Konsumprisindeksen per november 2021 legges til grunn for reguleringen.

Kostabonnement 4 893 kroner pr måned.  

Vask av tøy 515 kroner per måned.

Trygghetsalarm

Pris pr. måned:

Inntekt under 2G: kr 398

Inntekt over 2G:    kr 500

Installasjon av trygghetsalarm, engangsgebyr: kr 882

Flytting av trygghetsalarm til ny adresse, engangsgebyr: kr 303  

Husleie omsorgsboliger

Husleie i omsorgsboliger er fastsatt etter kommunestyrets vedtak, (PS 19/158), om tilnærming til gjengs leie. 

Leien er Kr 8 249 per måned for bolig sentralt beliggende på Årnes, og kr 7 549 per måned for resterende boliger.

Leien justeres 1.01.2022 i samsvar med endring i konsumprisindeksen per 15.11.2021.

Mat til hjemmeboende

Hovedrett 90 kroner pr porsjon inklusiv dessert i helgen. 

Vaskeritjenester

Mottakere av hjemmetjenester betaler kr 38 pr. kilo inklusiv merverdiavgift, for vask av tøy.

Transport til / fra dag- og arbeidstilbud

Transport til / fra dagtilbud betales med 37 kroner pr tur/ 74 kroner for tur/retur. 

Kommunaltekniske huseiergebyrer

Årsgebyr

 

Pris inkl. mva

Vann

Abonnementsgebyr

1903

 

Forbruksgebyr per m³

27

Avløp

Abonnementsgebyr

2219

 

Forbruksgebyr per m³

26

Årlig abonnementsgebyr for nærings- kombinasjons og landbrukseiendom

 

Antall gebyr

Pris vann   ink. mva

Pris vann u.mva.

Pris avløp ink.mva

Pris avløp u. mva.

Årlig abonnementsgebyr

 

1903

1522

2219

1775

Nærings-, kombinasjons- og landbrukseiendom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori 1 (0-300m3)

1

1903

1522

2219

1775

Kategori 2 (301-1.000m3)

3

5709

4566

6657

5325

Kategori 3 (1.001-3.000m3)

6

11418

9132

13314

10650

Kategori 4 (3.001-6.000m3)

12

22836

18264

26628

21300

Kategori 5 (6.001-20.000m3)

15

28545

22830

33285

26625

Kategori 6 (20.001-50.000m3)

50

95150

76100

110 950

88750

Kategori 7 (50.001-150.000m3)

100

190 300

152 200

221 900

177 500

 

 

 

 

 

 

Engangsgebyr for tilknytning, pr enhet

 

 

Pris inkl. mva

Vann

Normalsats

12 500

Avløp

Normalsats

12 500

Vannmåler

 

Pris inkl. mva

Målerleie

321

Gebyr for avstenging og gjenåpning av vann

1603

Gebyr for manglende avlesning av vannmåler

2008

 Tømming av slamavskillere (septik)

 

Pris inkl. mva Pris ekskl. mva

Administrasjonsgebyr/tilsynsgebyr

 

780

Slamavskillere, tette tanker mv t.o.m. 4 m³

1594 1275

Årlig tillegg per m³ for abonnement, med tanker
større enn 4 m³

921 736

Tillegg for abonnement som ønsker tømming hvert
år, dvs. utenom turnus

2717 2174

Årlig gebyr for gråvannstanker

1734 1387

Spyling av privat avløp

 

 Pris inkl. mva

Innenfor normal arbeidstid - pr. påbegynt time pr. person

839

Utenfor normal arbeidstid  - pr. påbegynt time pr. person

1 678

 

Pris inkl. mva

Feiing

220

Tilsynsgebyr fyringsanlegg 

177


 

 

 

andel av fraksjonsgebyr  Pris inkl. mva

Pris eksl. mva

Abonnementsgebyr

 

2399

1919

Våtorganisk avfall 140 liter

  375 300

Våtorganisk avfall 240 liter

  644 515

Våtorganisk avfall 360 liter

  1182 946

Restavfall 140 liter

  616 492

Restavfall 240 liter

  1054 843

Restavfall 360 liter

  1588 1271

Restavfall 660 liter

  2898 2318

Papir/papp 140 liter

  268 214

Papir/papp 240 liter 

  455 364

Papir/papp 360 liter

  683 546

Papir/papp 660 liter

  1257 1006

2 husholdninger deler en beholder

50 %    

3 husholdninger deler en beholder

33 %    

4 husholdninger deler en beholder

25 %    

5 husholdninger deler en beholder

20 %     

6 husholdninger deler en beholder

18 %    

Nedgravde avfallsbeholdere, per boenhet

  1674 1340

Bytte av avfallsbeholder, per beholder

  521 416 

Hytterenovasjon

  1913 1531

Hjemmekompostering

  - 500 - 400

 

 

Pris inkl. mva

Pris eksl. mva

Abonnementsgebyr

2000

1600

Våtorganisk avfall 140 liter

2208 1766

Våtorganisk avfall 240 liter

3791 3033

Restavfall 140 liter

2208 1766 

Restavfall 240 liter

3791 3033

Restavfall 360 liter

5689 4551

Restavfall 660 liter

10 428 8342

Papir/papp 140 liter

1378 1102

Papir/papp 240 liter 

2361 1889

Papir/papp 360 liter

3544 2835

Papir/papp 660 liter

6494 5195

Bytte av avfallsbeholder

598  478

Utsetting av beholder, pr beholder

331 265

Dobbelt tømming

Beholdergebyr * 1,5

Kulturskolen

Priser for Kulturskolen

Kontingent for 2022

Aktivtet

Pris pr halvår/kurs

Pris pr år

Dans 30-45 min

1075

2150

Dans 50-60 min

1425 2850

Dans 70-80 min

1625 3250

Dans 90-120

1700 3400

Teater 60-75 min

1500

3000

Teater 90-120 min

1800

3600

Teater miniteater inkl. materiell/kostymer mm*

1950

3900

Visuell kunst NB! ikke materiell*

1800

3600

Industrumental-/sangundervisning 25 min**

1950

3900

Industrumental-/sangundervisning 20 min

1800

3600

Samspill/kor (gratis for musikkelever på våre andre tilbud)

1075

2150

Allkultur/musikktilbud 45-60 min*

1075

2150

Fordypningstilbud

3500

7000

Instrumentleie

550

1100

Ekstra notemateriell (i fag som krever mye kopier)

50

100

* endring fra 2022 at materiell er inkludert

** utvidet undervisningstid

Faktureringen skjer 2 ganger i året. Det sendes ut giro midt i semesteret. Det tas forbehold om prisjusteringer gjeldende fra neste semester.


Moderasjon for 2022

Nes Kulturskole gir moderasjon etter følgende takster, på antall personer fra en familie:

Antall

Rabatter

 

1 Full pris  
2 290 Rabatt av samlet beløp
3 470 Rabatt av samlet beløp
4 eller flere 590 Rabatt av samlet beløp

Aleneforeldre kan, etter søknad, få tilsvarende rabatt hvis barnet deltar i flere tilbud. Voksne får ikke rabatt. Elever som deltar i flere gruppetilbud, får tilbudene f.o.m det fjerde tilbudet.

Kino

Priser for kino

2D – Kino forestilling

Pris 2022

Barn/ungdom   før kl. 18.00:

100

Barn/ungdom   etter kl. 18.00:

130

Voksen:

130

Honnør:

115

3D briller

25

Kommunale vielser

Kommunens ordinære tilbud (vielser på Lillerommen fredager kl 12.00 - 1500 er gratis for alle kommunens innbyggere

 • Vielser utenom ordinært tilbud med vigselssted innad i kommunen: kr 1200 per påbegynte time (hverdager)
  • Kostnaden vil være kr 1200 for vielsen uansett om det er på hjemmeadresse, Lillerommen eller annet lokale.
  • Brudeparet må selv booke og betale ordinær leie for lokalene (gjelder også Lillerommen og evt. Nes kirkeruiner)
 • Vielser på lørdag: kr 1800 per påbegynt time
 • Vielser utenfor kommunens grenser må avtales i hvert enkelt tilfelle og koster kr 1800 per påbegynt time + reiseutgifter og tidsbruk.
 • For alle tilbud utenom ordinært tilbud: Et eventuelt tilbud om vielse fra kommunen er avhengig av kapasitet. Kommunen er ikke forpliktet til å gi et slikt tilbud.
 • (Leie kirkeruiner kommer i tillegg. 500 kr per påbegynte time)

 Vielser som er gebyrbelagt må avbestilles innen 24 timer før vielsen, ellers påløper gebyret.

Skjenkebevilling

Skjenkebevilling enkeltanledning kr 380,- jfr. § 6-2 i alkoholforskriften


Publisert: 24.11.2016 10:50:00
Sist endret: 07.01.2022 09:20