Innhold

Har du lyst til å være med i ungdomsrådet?

Vi trenger flere engasjerte ungdommer i alderen 13-19 år! I ungdomsrådet får du bidra med ditt engasjement og gode råd, og passe på at Nes kommune gjør det som trenges for at alle barn og unge har en god oppvekst her! Ta kontakt med:

  • Ida Eliseussen, ida.eliseussen@nes.kommune.no
  • Trine-Lise Vinje, trine-lise.vinje@nes.kommune.no

 

Om ungdomsrådet

Ny kommunelov som trådte i kraft høsten 2019 har bedt alle kommuner om å opprette ungdomsråd. Rådet fungerer på lik linje med eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse. Ungdomsrådet skal være ungdommenes talerør overfor politikere og beslutningstakere, og skal ha en rådgivende rolle for kommunen. 

Rådet skal representere ungdoms interesser i kommunen og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Ungdomsrådet kan også ta opp egne saker og medlemmene i rådet blir valgt for inntil to år om gangen.

Medlemmene av i ungdomsrådet regnes som folkevalgte og har samme rettigheter og plikter som medlemmene av andre folkevalgte organer.

 

Hvem sitter i ungdomsrådet?

Det velges 7 medlemmer med varamedlemmer (i tråd med antallet i de to andre politiske rådene). Medlemmene velges på slutten av året, for 2 år av gangen med oppstart i januar påfølgende år. Medlemmene kan ikke ha fylt 19 år på valgtidspunktet

Rådet skal tilstrebe en balansert kjønnsfordeling, bred representasjon og lik fordeling mellom skoler og organisasjoner. Med bred representasjon menes at rådet bør bestå av personer med ulik erfaring og bakgrunn. Eksempler på dette kan være ungdom med funksjonsnedsettelser eller minoritetsbakgrunn. I tillegg bør man ta hensyn til geografisk spredning.

Det er ønskelig at kulturrådet, idrettsrådet, friluftsrådet, ungdomsklubben og skoler/elevråd fremmer kandidater.

Det er et krav om å være folkeregistrert i kommunen for å sitte i ungdomsrådetrådet.

Nytt valg av ungdomsråd vil skje høsten 2021.

Kontaktinformasjon til Ungdomsrådet

Rådet har følgende personer som koordinator og sekretær:

  • Oppvekst- og SLT-koordinator: ida.eliseussen@nes.kommune.no
  • Idrettsrådgiver: trine-lise.vinje@nes.kommune.no

Innkallinger, sakslister og referater

Her ser du alle møtedatoer, sakspapirer og referater

Årsmeldinger fra ungdomsrådet

Årsmelding 2020

Årsmelding 2021

Lovgrunnlag, veildere og reglement for ungdomsrådet

Reglement for ungdomsrådet

Nasjonal veileder for ungdomsråd

Mer om innføringen av ungdomsråd fra regjeringen


Publisert: 21.08.2020 11:11:49
Sist endret: 02.03.2023 14:13