Innhold

Om barn og unges talsperson

Barn og unges talsperson har som oppgave å ivareta barn og unges medvirkning, rettigheter og interesser i kommunal planlegging, etter gjeldende lovverk, forskrifter og rettningslinjer.

Barn og unges talsperson skal bidra til at kommunen legger til rette for et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har de kvaliteter som til en hver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov. Barn og unges talsperson skal også sikre at barn og unge selv gis mulighet til reell medvirkning i alle saker som angår dem. Denne medvirkningen skjer gjennom kommunens formelt valgte ungdomsråd og Barn og unges kommunestyre i Nes.

Det er kommunens oppvekst- og SLT-koordinator som har rollen som barn og unges talsperson. Har du som innbygger, politiker eller ansatt i Nes spørsmål om barn og unges medvirkning, rettigheter og muligheter i kommune er det bare å ta kontakt med barn og unges talsperson.

Kontaktinformasjon

 E-post: ida.eliseussen@nes.kommune.no

Retningslinjer for barn og unges talsperson

Retningslinjene


Publisert: 21.08.2020 11:08:44
Sist endret: 29.10.2021 09:01