Barn og unges medvirkning

Kommunen har plikt til å lytte til barn og unge i alle beslutninger som angår dem. Barn og unge har rett til å uttale seg i alle saker som angår dem. Det handler om at barn og unge sitter inne med kunnskap som voksne ikke har. Denne førstehåndskunnskapen kan bidra til at politiske og administrative valg og vedtak blir bedre. I Nes anser vi derfor barn og unges mulighet til å bli hørt, få si sin mening og påvirke beslutninger som en viktig ressurs for kommunen og samfunnet.

Arbeidet med barn og unges medvirkning er nedfelt i FN's Barnekonvensjon og i en rekke lovverk, slik som Plan og bygningsloven, Kommuneloven og Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging.

Det er viktig at kommunen organiserer arbeidet med barn og unges medvirkning på en god måte. I Nes har vi sikret dette aktivt gjennom rollen som barn og unges talsperson, ungdomsråd og Barn og unges kommunestyre (BUK). Mer om dette i menyen til venstre.

Nasjonale målsetninger for medvirkningen:

  • Sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov. 
  • Ivareta det offentlige ansvar for å sikre barn og unge de tilbud og muligheter som samlet kan gi den enkelte utfordringer og en meningsfylt oppvekst uansett bosted, sosial og kulturell bakgrunn.

 

Viktig veileder om barn og unge i plan- og byggesak