Innhold

Kommunestyret

Kommunestyret består av 35 representanter.

Kommunestyret er det øverste folkevalgte organ i kommunen, og fatter vedtak i saker som de ikke er delegert til andre eller er lagt til andre gjennom lov. Det gjelder blant annet overordnede planer for virksomheten, herunder økonomiplaner med budsjett, regnskap og årsmelding. 

Formannskapet

Formannskapet består av 11 medlemmer og ledes av ordføreren. 

Formannskapet utgjør kommunens plan- og økonomiutvalg og behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. Kommunestyret fastsetter området for formannskapets virksomhet og formannskapet kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.

Hovedutvalg

Kommunen har to hovedutvalg:

  • Utvalg for oppvekst, helse og velferd
  • Utvalg for teknikk, næring og kultur

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget utøver kontroll og tilsyn på vegne av kommunestyret. 

Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer.

Andre utvalg

  • Administrasjonsutvalget
  • Forhandlingsutvalget
  • Utvalg for fisk og vilt

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne arbeider med saker som er særlig viktig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder blant annet adkomst, arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådets mandat og sammensetning velges av kommunestyret.

Kontaktinformasjon

Tom Fidje, leder for rådet

e-post: fidjetom@gmail.com 

Nes eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen som skal forelegges alle saker som har vesentlig betydning for levekårene for de eldre. Eldrerådet kan selv ta opp saker som gjelder eldres situasjon og kan ta initiativ til tiltak som kan bedre denne.

Kontaktinformasjon

Odd Istad, leder for eldrerådet

e-post: odd.istad@hotmail.com

Barn og unges kommunestyre

Barn og unges kommunestyre (BUK) er Nes kommunes formelle organ for å ivareta barn og unges egen rett til medvirkning i utviklingen av samfunnet i kommunen. Ordningen bygger på FN's barnekonvensjon og på plan- og bygningslovens bestemmelser  for å ivareta barn og unges interesser i kommunal planlegging.

BUK møtes 4 ganger i året. To ganger på våren og to ganger på høsten. Datoer for møtene finnes i møtekalenderen.

 

Om barn og unges kommunestyre

Hvorfor har vi det?

Kommunen plikter å sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til en hver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges b­ehov. Barn og unge sitter inne med kunnskap som voksne ikke har. Denne førstehåndskunnskapen kan bidra til at politikere og administrasjon tar beslutninger på et bedre grunnlag. Vi må derfor se på barn og unges mulighet til å bli sett, få si sin mening og bli hørt som en viktig ressurs for kommunen og samfunnet.

Hva gjør BUK?

Barn og unge er opptatt av mye og eksemplene på medvirkning i saker er mange. Det kan dreie seg om idrettstilbud, miljøvern, skoletilbud, mobbing, kollektivtilbud, utdanning, jobbmuligheter, trygge nærmiljø, helsetilbud og mye mer. Sammen med barn og unges talsperson skal BUK forelegges og gis mulighet til å uttale seg skriftlig, bli tatt med på drøftinger, få oversendt saker eller selv oversende saker for politisk behandling, og komme med uttalelser i alle saker som gjelder barn og unges interesser i Nes. I tillegg gis BUK muligheten til egenvalgt prosjektbasert arbeid.

Hvordan gjennomføres det?

Det er barn- og unges talsperson, i samarbeid med ordfører, politisk sekretær og pedagogisk rådgiver, som legger til rette for gjennomføring av BUK.

BUK og kommunen skal oppleve arbeidet som viktig. Kommune har derfor utarbeidet egne retningslinjer for oppgavene med og i BUK.

Saker som skal behandles i BUK skal ha en presentasjonsform tilpasset målgruppen barn og unge. Det vil derfor i flere saker lages et eget notat som ivaretar dette. Saksbehandler vurderer og utarbeider et slikt sidedokument i samarbeid med barn og unges talsperson. Skolene mottar tilpasset saksgrunnlag med foreslåtte spørsmål for drøfting av sakene minimum to uker før møtene i BUK.

 

 

Representanter i barn og unges kommunestyre

 Fra konstituerende møte i barn og unges kommunestyre 7.2.2017

Skole Medlem Varamedlem
Auli skole

Melissa Isabell Aavik

Nicolai Bakstad

 
Fenstad skole

Emma Bekkeli

Erik Arnestad

Kristine Maridal
Fjellfoten skole

Hannah Didriksen

Hedda Østby

Mathea Oline Johansen
Framtun skole

Cornelie Bjerkestrand Sandem

Magnus Stillof Melby

 
Neskollen skole

Axel Laate Brito

Joachim Nohr

 
Skogbygda skole

Marcus Bergsten

Isabelle Gulbrandsen Larsen

Mathilde Fisher
Østgård skole

Peder Elias Mobæk

Hafsa Binte-Yasin

Christina Brække
Årnes skole

Maria Malin Thorsen

Emil Torbergsen Thorvik

Ella Iversen
Runni ungdomsskole

Kira Rasmussen Venbakken

Caroline Helen Aarlie Heiberg

Martine Hauan-Braastad
Vormsund ungdomsskole

Cecilie Halvorsen

Martinius Aanestad-Pettersen

Nathalie Kehlet

Oliver Berg Bulling
Hvam videregående skole

Anders Herberg

Sofie Berg Lea

 
Nes videregående skole

Sander Tandberg

Simen Roterud

Mats Syvertsen

Kontaktinformasjon

Ida Eliseussen
Oppvekst og SLT-koordinator
Strategi- og utviklingsavdelingen

Telefon 63 91 10 03 | Mobil 922 04 384

e-post: ida.eliseussen@nes-ak.kommune.no

 

Reglement for barn og unges kommunestyre

Reglement for barn og unges kommunestyre i Nes kommune


Publisert: 08.02.2017 07:51:09
Sist endret: 08.02.2017 07:51