Innhold

Kommunestyret

Kommunestyret består av 35 representanter.

Kommunestyret er det øverste folkevalgte organ i kommunen, og fatter vedtak i saker som de ikke er delegert til andre eller er lagt til andre gjennom lov. Det gjelder blant annet overordnede planer for virksomheten, herunder økonomiplaner med budsjett, regnskap og årsmelding. 

Formannskapet

Formannskapet består av 11 medlemmer og ledes av ordføreren. 

Formannskapet utgjør kommunens plan- og økonomiutvalg og behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. Kommunestyret fastsetter området for formannskapets virksomhet og formannskapet kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.

Hovedutvalg

Kommunen har to hovedutvalg:

  • Utvalg for oppvekst, helse og velferd
  • Utvalg for teknikk, næring og kultur

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget utøver kontroll og tilsyn på vegne av kommunestyret. 

Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer.

Andre utvalg

  • Administrasjonsutvalget
  • Forhandlingsutvalget
  • Utvalg for fisk og vilt

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne arbeider med saker som er særlig viktig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder blant annet adkomst, arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådets mandat og sammensetning velges av kommunestyret.

Kontaktinformasjon

Kristen Salberg
E-post:   salberg@babo.no

 

Nes eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen som skal forelegges alle saker som har vesentlig betydning for levekårene for de eldre. Eldrerådet kan selv ta opp saker som gjelder eldres situasjon og kan ta initiativ til tiltak som kan bedre denne.

Kontaktinformasjon

Odd Istad, leder for eldrerådet
e-post: odd.istad@hotmail.com

Ungdomsrådet

Til ungdomsrådet


Kontaktinformasjon

Ida Eliseussen
Oppvekst og SLT-koordinator

Mobil 922 04 384

e-post: ida.eliseussen@nes.kommune.no


Publisert: 08.02.2017 07:51:09
Sist endret: 24.03.2022 13:38