Innhold

Om Nes 

Nes er en særpreget landbrukskommune og landets største kornkommune sentralt plassert på Østlandet med nærhet til Oslo og Gardermoen.

 

I Nes er det stille og rolig, god plass og gode oppvekstmiljøer – samtidig gir kommunens geografiske plassering nærhet til både natur, storby, flyplassen og dermed resten av verden. Nes sine særegenheter – som elvemøtet mellom Glomma og Vorma, det bølgende kulturlandskapet og kulturhistorien, blandet med kjennetegn som tilgangen til natur og friluft, det rike kulturlivet og idrettstilbudet, mye frivillig arbeid og god dugnadsånd – er med på å danne kommunens identitet. Tettstedet Årnes er kommunesenter og kjennetegnes som en landsbypreget «stasjonsby» langs Kongsvingerbanen

 

Vår visjon

«Det gode liv der elvene møtes» uttrykker et felles ønske om god livskvalitet for kommunens innbyggere og peker på elvemøtets unike betydning som landemerke og kilde til inspirasjon. Ansatte og folkevalgte har et felles ansvar for fortid, nåtid og framtid.

 

Våre verdier 

Nærhet, engasjement og synlighet uttrykker både en felles grunnleggende plattform å bygge lokalsamfunnet på inn i framtida og hvordan vi skal arbeide og lede mot visjonen. Disse tre verdiene skal kjennetegne oss som organisasjon og vår væremåte. Samtidig skal innbyggerne i Nes også kunne identifisere seg med våre verdier. Bevisstgjøring av egne verdier og identitet er viktig for utviklingen av Nes og skal kommuniseres via visjon og verdigrunnlag. I arbeidet med å komme frem til hvilke verdier som skal prege Nes-samfunnet og Nes kommune som organisasjon, har både kommunens ledere, folkevalgte og innbyggere medvirket

 

Våre satsingsområder


Leve, lære og skape er knyttet opp til visjon og verdigrunnlag og uttrykker dels kvaliteter ved Nes kommune i dag, dels viktige områder for satsing i tiden framover.

  • Leve:    I Nes er det godt å vokse opp, bo og leve
  • Lære:   I Nes er det fokus på læring og kunnskap
  • Skape: I Nes er det engasjement og nyskapning

 

Kommunens beliggenhet

Kommunen ligger ca 50 km nord for Oslo, på Øvre Romerike, Årnes er kommunesenter

Rådhuset

Rådhuset ligger nær Årnes stasjon på Kongsvingerbanen, 50 minutter fra Oslo S og ca. 25 minutter med bil fra Gardermoen

Nøkkeltall:

Kommunenummer: 3034 
Areal:641 km2

Kommunefakta fra Statistisk sentralbyrå

 

For Media

Innbyggerportalen er vår viktigste kanal for kommunikasjon med innbyggere, næringsliv og media. 

Designprofil

Designhåndboken skal være retningsgivende og førende. Nes kommunes visuelle profil omfatter logo, skriftsnitt/typografi og farger. Profilen
skal gjenspeile kommunens visjon, verdier og satsingsområder.  

Nes kommune - designhåndbok

 

Kommunevåpen

 

Beskrivelse av kommunevåpenet 

"I gull tre motstøtende kvistede stammer på grønn bunn"  

Grønnfargen symboliserer ungdom og håp, knytter også våpenet til primærnæringene og binder sammen fortid og nåtid.

forskjellige varianter, avhengig av om det skal gjengis i en farge- eller sort/hvitt-trykksak.

 

Bruk av kommunevåpenet

Kommunevåpenet skal alltid brukes når det er nødvendig å vise at Nes kommune utøver myndighet eller forvalter ansvar. Dette gjelder både intern og ekstern informasjon.

 Det er egne regler for bruk av kommunevåpen som finnes tilgjengelig på regjeringen.no

Ӥ 2. Generelle bestemmelser om bruk

Som hovedregel kan våpenet bare brukes av administrasjonen og institusjoner under utøvelse av kommunal myndighet og til dekorasjon.
Bruk av våpenet på suvenirer for salg er ikke tillatt uten særskilt tillatelse.”

Hvis du ønsker å bruke kommunevåpenet, spør oss først, så misforståelser kan unngås.

Horisontal og vertikal logo

Hovedlogoen til Nes kommune er den horisontale varianten. Den vertikale logoen brukes når formatet eller plassen krever det.

Logo til trykk

Kommunevåpen horisontal

Kommunevåpen horisontal svart/hvit.

Kommunevåpen vertikal

Kommunevåpen vertikal svart/hvit

Administrativ  ledelse

Kommunedirektøren er kommunens øverste, administrative leder
Bilde: Kommunedirektør Jon Sverre Bråthen

Kommunedirektørens ledergruppe:

Kommunedirektørens ledergruppe er kommunens øverste, administrative ledelse og består av kommunedirektør og fem kommunalsjefer, kommuneoverlege og kommunikasjonssjef

 
Navn Tittel Tlf
Jon Sverre Bråthen kommunedirektør 66 10 40 10
Elisabet Frøyland kommunalsjef for samfunn og miljø 66 10 40 14
Jan-Henrik Karlsen kommunalsjef for helse og velferd 66 10 40 12
Ingar Døhlen kommunalsjef oppvekst og utdanning 66 10 40 11
Lars Roald Johansen kommunalsjef for kultur og mangfold 66 10 40 13
Gyrid.Slettengen økonomisjef 66 10 40 16
Elin Brede Kristiansen kommunikasjonssjef 66 10 40 15/
478 41 992
Unni-Berit.Schjervheim kommuneoverlege

992 62 251

Organisering

 

 

Organisasjonskart Nes kommune per august 2021

 

 


Publisert: 27.11.2016 22:01:04
Sist endret: 22.09.2021 10:59