Her en oversikt over gjeldende planer, strategier, analyser og rapporter: 

A

Analyse av fortetting- og transformasjonspotensialet i Årnes

Arbeidsgiverstrategi

B

Beredskapsplan, overordnet - revidert 2021

Boligsosial analyse - Fafo rapport

Bredbåndsstrategi for Nes kommune 2023- 2025

D

Delegeringsreglement 

F

Flaggreglement 

Frivillighetspolitikk  - Plattform for helhetlig frivillighetspolitikk 2017-2020

H

Handlingsprogram med budsjett 

Handlingsprogram kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2022

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Helhetlig boligstrategi 2020- 2032

Helhetlig oppvekststrategi 2017-2027

Helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse 2018

Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø 2016 - 2025 

I

Idrett - prioritert handlingsprogram 2014-2017

IKT-plan grunnskole

K

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2019 - 2031

Kommunedelplan for klima, energi og miljø 2019-2030 med tiltaksdel 2022 - 2023

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2017-2030

Kommunedelplan for Årnes 2019-2030

Kommuneplanens bestemmelser og retningslinje 2019-2030, vedtatt 3.9.19.pdf

Kommuneplanens arealdel 2019-2030, vedtatt 3.9.19.pdf

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2030

Kommuneplanens samfunnsdel - Mål og strategier 2019-2030, vedtatt 3.9.19

Kommunikasjonsstrategi 2017-2030

Kunnskapsgrunnlag for lokal, bærekraftig samfunnsutvikling – inkludert oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2020-2023

L

Leve Hele Livet- plan for Nes kommune

LØFT i Nes skolen 2018-2022

Lokale forskrifter (Lovdata)

Lokal strategi for realfag i Nes kommune 2015-2019_  

O

Opprydningsplan for oppgradering av private avløpsrenseanlegg 2016 - 2022

Overgangsplaner barnehage-skole og barneskole-ungdomsskole

P

Planstrategi 2020-2023 
Prinsipper og retningslinjer for driftstilskudd til organisasjoner i Nes kommune

R

Reguleringsplaner

Retningslinjer for skilting i Nes kommune

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016-2020

S

SLL-plan (språk, lesing og læring)

Sosial læring og livsmestring

Strategiplan for SLT-arbeidet 2018-2021

Strategi for legetjenesten i Nes 2023- 2033.pdf

Strategi for universell utforming 2019-2031

Strategisk helse og velferdsplan 2018-2030

Strategisk næringsplan 2017-2030

Stedsanalyse Årnes (2007)

T

Trafikksikkerhetsplan 2023 - 2027

TRL-plan (tall,regning og læring)

V

Vegnorm - felles kommunal veinorm 

Veilysnorm for kommunene på Romerike

Veteranplan (Interkommunal)

 


Publisert: 06.02.2017 07:27:42
Sist endret: 31.01.2023 20:21