Innhold

Ord og begrep eiendomsskatt

 

Her finner du forklaringer på ord og begrep som brukes i forbindelse med eiendomsskatt.

Boligverdi:

Satsen fastsettes hvert år av kommunestyret. 

Her kan du lese mer om boligverdi fra Skatteetaten.


Borettslag:

Beboere i borettslag er eier av en andel som gir enerett til bruk av boligen, men er formelt sett ikke eier av
eiendommen. En eventuell eiendomsskatt skrives derfor ut til borettslaget, som så fordeler skatten på
andelseier etter den fordelingsnøkkelen borettslaget velger. Tilsvarende prinsipper brukes eksempelvis
også for fordeling av kommunale avgifter i borettslag.

Bruksareal (BRA):

Bruksareal er bruttoareal (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Samlet bruksareal består av
primærrom og sekundærrom.

Bruttoareal (BTA):

Bruttoareal er det måleverdige arealet som begrenses av omsluttende ytterveggers utside i gulvhøyde
og/eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. Bruttoareal kan også uttrykkes
som bruksareal (BRA) pluss areal som opptas av yttervegger.

Bunnfradrag:

Kommunen kan fastsette et bunnfradrag for alle selvstendige boligenheter som ikke brukes i
næringsvirksomhet. Det gis bunnfradrag på inntil fire millioner for selvstendige boenheter.

Eiendomsregisteret (matrikkelen):

Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser.
Du kan lese mer om registeret på kartverket.no
 

Gårds- og bruksnummer:

Gårds- og bruksnummer er en eiendoms identitet og kan sammenliknes med et personnummer.
Gårds- og bruksnummer kan også deles opp i seksjoner og får da i tillegg seksjonsnummer.
Du kan lese mer på kartverket.no

Likningsverdi:

Skatteetaten beregner en boligs likningsverdi basert på opplysningene de har fra boligeier.
Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av
Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi
pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger
(boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Les mer om likningsverdi på skatteetaten.no

Matrikkelen:

Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser.
Du kan lese mer om registeret på kartverket.no

Virksomhet areal og miljø

Har ansvaret for kommunens overordnede arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling,
kartforvaltning samt kart- og delingsforretninger. Søknadspliktige tiltak på bolig må
godkjennes av virksomheten.

Primærbolig:

Boligen du eier og som du er folkeregistrert i ved utgangen av inntektsåret. En primærbolig
har en likningsverdi som er 25 prosent av boligverdien.

Primærrom:

Primærrom (P-ROM) er de delene av bruksarealet som kan defineres som oppholdsrom i boligen din.
P-ROM må være tilgjengelig via dør eller trapp. Slik måler du P-rom

Sameie

Eiere av en eierseksjon i et sameie vil få utskrevet en eventuell eiendomsskatt direkte til den enkelte
seksjon.

Sekundærbolig:

Hvis du eier flere boliger, vil boligene du ikke er folkeregistrert i være sekundærboliger.

I 2017 brukes boligverdien per 31. desember 2015. Likningsverdien for en sekundærbolig er
70 prosent (2015)  av boligens beregnede markedsverdi.

Sekundærrom:

Sekundærrom (S-ROM) er alle de rommene som ikke brukes til opphold. Boder, llagringsrom, garasje
og tekniske rom.

Taksering:

Kommunen må taksere eiendommer vi ikke har mottatt boligverdi på fra Skatteetaten. I tillegg må
alle fritidseiendommer og ubebygde tomter takseres.


Publisert: 29.12.2016 00:21:15
Sist endret: 26.01.2023 11:53