Nye eiendomsskattetakster gjelder for alle faste eiendommer i Nes fra 01.01.2022.

Kommunestyret i Nes vedtok den 16.03.21 i sak 21/384 ny alminnelig taksering etter eiendomsskatteloven. Dette betyr at alle skattepliktige eiendommer i Nes er taksert på nytt og har med dette fått nye eiendomsskattetakster. De nye takstene har virkning fra 2022.

Det ble i overnevnte vedtak nr 21/384 vedtatt å benytte skatteetatens formuesgrunnlag for beregning av eiendomsskatt for boliger. Eiendommer som ikke har formuesgrunnlag er kommunalt taksert.

Hvordan vet du om din bolig har formuesgrunnlag eller er kommunalt taksert?
På skatteseddelen vil det fremkomme hvordan din eiendom er taksert. Dersom det under «eiendomstype» står «formuesgrunnlag», har din bolig fått formuesgrunnlag. Dersom det ikke står det, har din bolig blitt taksert kommunalt.

Eiendomsskattetakst ved kommunal takst
Våningshus, næringseiendommer og fritidseiendommer er eksempler på eiendommer som ikke får formuesgrunnlag. Disse eiendommene takseres derfor kommunalt i henhold til eiendomsskatteloven, og retningslinjer for dette er fastsatt av sakkyndig takstnemnd. 
Trykk for å lese rammer og retningslinjer for taksering fastsatt av sakkyndig nemd.

Eiendomsskatt ved bruk av Skatteetatens formuesgrunnlag/boligverdi
Det er kun alminnelige boliger som får formuesgrunnlag. De fleste boligeiendommer har formuesgrunnlag (boligverdi) fastsatt av Skatteetaten. Formuegrunnlaget vil du for eksempel finne på skattemeldingen. Disse er eiendommene er ikke taksert eller besiktiget av kommunen. Formuesgrunnlaget for disse vil bli innhentet fra skatteetaten hvert år.
Her kan du lese mer om boligverdi 

Reduksjonsfaktor

Fra takstverdien trekkes det en reduksjonsfaktor på 30 %. Det er en lovbestemt reduksjon som skal bidra til at grunnlaget for eiendomsskatten ikke overstiger omsetningsverdien for eiendommen.

Reduksjonsfaktoren på 30 % gjelder for alle boliger og fritidsboliger i kommunen.

Kommunestyret har i tillegg vedtatt en lokal reduksjonsfaktor på 20%, som gjelder alle skattepliktige eiendommer i kommunen.

Se mer informasjon nedenfor punkt7) Beregning.

Bunnfradrag
I henhold til eiendomsskatteloven kan det gis bunnfradrag for hver selvstendig boenhet som ikke benyttes til næringsformål. Kommunestyret vedtar hvert år størrelsen på bunnfradraget.

Kommunestyret i Nes kommune har vedtatt at for boligdelen av eiendommer, herunder fritidseiendommer, som ikke benyttes i næringsvirksomhet, fastsettes et bunnfradrag på kr 200 000 av takstverdi per selvstendig boenhet.

Hvordan forstå skatteseddelen
Dersom din bolig har fått formuesgrunnlag, vil det stå «formuesgrunnlag bolig» under «eiendomstype».

Dersom det ikke står formuesgrunnlag bolig, har din bolig blitt taksert kommunalt.

 

1) Eierrepresentant
Vi har sendt skatteseddelen til deg fordi du er tinglyst eier eller fester.

2) Opplysninger – tomt
«Gnr» er forkortelse for gårdsnummer, «Bnr» er forkortelse for bruksnummer. Noen eiendommer har også festenummer (Fnr) eller seksjonsnummer (Snr).

Andel er en brøk som viser hvor mye av eiendommen som er din. Hvis det står 1/1, eier du hele eiendommen.

3) Opplysninger – bygg
Areal og bygninger er oppgitt i BRA (bruksareal) som er registrert og hentet fra eiendomsregisteret. 

4) Opplysninger – verdiberegning
Verdiberegning av eiendom er basert på sjablongverdiene for bygninger som multipliseres med andel og BRA (bruksareal). Nes sine sjablongverdier finner du her.

5) Opplysninger – Korreksjonsprotokoll
Spesielle eiendommer som fraviker sjablongtaksten får egen protokolltakst som endrer eller erstatter den beregnede taksten. Dette kan for eksempel være eiendommer som både har en bolig og en næringsfunksjon.

6) Beregning – takst
Eiendommens sjablongtakst justeres med tre faktorer (Dette gjelder kun boliger som er taksert kommunalt). 

Sonefaktor: Brukes for å justere prisforskjellen mellom ulike områder. Basert på lokasjon, kan to identiske hus med lik sjablongtakst ende opp med ulik takst. Her finner du sonekart. 

Indre faktor: indre faktor vurderes ut fra forhold på eiendommen. Alder, standard, areal og kvalitet som kan variere fra eiendom til eiendom.

Ytre faktor: Ytre faktorer er faktorer som påvirker eiendommen som ikke eier har påvirkningsmulighet over, altså faktorer utenfor/omkring eiendommen som støy fra vei, solforhold, værhardt, lang privat veg (vedlikehold, måking osv.), utsikt, nærhet til vann med mer.

7) Beregning – eiendomsskatt
For alle eiendommer i Nes benyttes det en lokal reduksjonsfaktor på 20%. I tillegg vil det fra eiendomsskattegrunnlaget trekkes fra den lovbestemte reduksjonen på 30%. Denne reduksjonen på 30% gjelder imidlertid kun for bolig og fritidseiendommer.

Det vil si at dersom du har en bolig vil du få 50% reduksjon. Har du en næringseiendom vil du få 20% reduksjon.

Bunnfradrag (kr): Det gis et bunnfradrag inntil 200 000 kr for hver godkjent boenhet på bolig- og fritidseiendom.

Skattesats: Boliger og fritidsboliger har skattesats på 3 promille. Næringseiendommer har skattesats på 2 promille.


Publisert: 14.02.2022 09:59:18
Sist endret: 16.02.2023 08:14