Innhold

Eiendomsskatt er den eneste skatten som i sin helhet går direkte til kommunen og er en viktig inntektskilde for å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, pleie- og omsorgstjenester, vedlikehold av veier, parker og andre tilbud som kino og bibliotek.

Alle boliger, tomter, fritidseiendommer og næringseiendommer i Nes kommune omfattes av eiendomsskatt.

Omtaksering av eiendommer starter i juli/ august

Nå begynner arbeidet med taksering av eiendommer som ikke har formuesgrunnlag fra Skatteetaten. Alle eiere av eiendommer som omfattes av takseringen får informasjonsbrev tilsendt. Les mer om arbeidet med omtaksering av eiendommer uten formuesgrunnlag her.

Sats

Næringseiendommer har en skattesats på 3 promille. Bolig og fritidseiendommer har en skattesats på 4 promille.

Etter en endring i eiendomsskatteloven  ble det fra 2020 gjeldene en reduksjonsfaktor på 30 % for bolig- og fritidseiendommer. I forbindelse med lovendringen vedtok kommunestyret en ny skattesats på 4 promille for bolig- og fritidseiendommer gjeldene fra 2020.

Klage på taksten

Eieren kan klage på den utskrevne eiendomsskatten.

Klagefristen er 12. april og må være sendt kommunen innen fristen. Klagen må være skriftlig, datert og underskrevet. Den må inneholde gårds- og bruksnummer samt eventuelt seksjons- og festenummer. Klagen bør også grunngis.

Benytt skjema for klage på eiendomsavgift som du finner her, eventuelt send brev pr. post Nes kommune, Postboks 114, 2151 Årnes. Alternativt e-post postmottak@nes-ak.kommune.no.

Klageretten gjelder dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

Klager behandles først i sakkyndig nemnd. Hvis sakkyndig nemnd ikke tar klagen til følge, går saken til klagenemnd. Klager vil få beskjed om antatt saksbehandlingstid.

Faktura for eiendomsskatt må betales selv om klagen ikke er behandlet før forfallsdato. Dersom klagen tas til følge vil evt. For mye innbetalt eiendomsskatt refunderes.

Betaling

Faktura sendes ut sammen med kommunale eiendomsgebyrer, fire ganger pr. år, med forfall

  • 20. mars
  • 20. juni
  • 20. september
  • 20. desember
 

For sen betaling kan føre til tvangsinnfordring. 

Eiendomsskatt innfordres av skatteoppkreveren i kommunen som også er særnamsmann.

Eiendomsskatten har lovbestemt pant ( legalpant) i den eiendom skattekravet knytter seg til .  Legalpant gir panterett foran alle andre heftelser i eiendommen.  Krav på eiendomsskatt er også tvangsgrunnlag for utlegg (utleggstrekk) i lønn.

Eiendomskattelovens § 25, tredje ledd:  ”Eigedomsskatten skal ytast til fastsatt tid og med dei summane som først er fastsette, endå om det er sendt inn klage over utskrivinga eller utskrivingsgrunnlaget, eller dei står under prøving for ein klageinstans eller domstolane.” 

Klager bør derfor betale purringen før ytterligere renter og eventuelle omkostninger påløper. 

Du kan spare eiendomsskatt ved å slå sammen tomteparseller som ligger inntil hverandre
Du vil da få 1 eiendomsskatt. Har du flere parseller, vil du få flere eiendomskatter.

Eiendomsskatt for tomt takseres til kr 200 pr. kvadratmeter (m2) inntil 1.500 m2. Har du 2 mål tomt, så betaler du for 1.500 m2. Har du 2 tomter á 1.000 m2, så betaler du for 2.000 m2 til sammen. 

Skjema for sammenføyning

Krav om sammenføyning som innkommer i år vil få virkning fra neste år.

Begjæring om sammenføyning er gratis.

Relevante dokumenter:

Sak kommunestyre med vedtak

Rammer-og-retningslinjer-2009-2019

Eiendomsskatte vedtekter

Kart ytre faktorer.

Protokoll- sakkyndig-takstnemd

Ord og begreper

Her finner du forklaringer på ord og begrep som brukes i forbindelse med eiendomsskatt.


Publisert: 29.12.2016 00:05:41
Sist endret: 01.07.2021 15:56