Innhold

Borgerlige vielser i Nes kommune 

1.1.2018 overtok kommunene ansvaret for borgerlige vielser i Norge. Personer som ønsker å vies i Nes kommune anbefales å lese informasjonen på denne siden. Finner du ikke svar på spørsmålene dine, kan du alltids kontakte oss på postmottak@nes.kommune.no.

I Nes kommune har følgende personer vigselsmyndighet: ordfører, varaordfører, rådmann og kommunalsjef for kultur og mangfold

Hvem gjelder tilbudet om borgerlig vielse for?

Kommunen tilbyr vielser for kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men som likevel fyller vilkårene for inngåelse av ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 12a. Det er tilstrekkelig at én av brudefolkene er bosatt i kommunen for at kommunen kan tilby vielse. Det er de alminnelige reglene om folkeregistrering av bostedsadresse som regulerer hvem som anses som kommunens innbyggere. Kommunens tilbud om borgerlig vielse gjelder også for utenlandske statsborgere og for norske statsborgere som er bosatt i utlandet.

Nes kommune tilbyr også borgerlig vielse til personer utover det ovennevnte. Det er da en forutsetning at brudefolket selv dekker kostnader kommunen har i den forbindelse. 

Hvordan går en frem ved ønske om borgerlig vielse i Nes kommune?

Prøvingsattest

Før dere gifter dere må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Dere kan søke om prøving av ekteskap digitalt. Det innebærer at dere logger dere inn på skatteetaten.no og oppgir en del opplysninger. Behandlingstiden kan være inntil tre uker dersom det er behov for manuell oppfølging, så vær ute i god tid, men likevel ikke mer enn fire måneder før bryllupet skal stå. En prøvingsattest er kun gyldig i fire måneder, fordi opplysningene dere oppgir må være ferske.

Søk om prøving av ekteskap her

Begge kommende ektefeller må fylle ut hver sin egenerklæring, og forloverne fyller ut forlovererklæring. Noen må fylle ut litt mer: Har du for eksempel vært gift før, vil det i noen tilfelle være behov for å legge ved en erklæring om skifte. Ønsker du å endre navn, må du fylle ut en melding om endring av navn. Alt kan fylles ut digitalt via Skatteetatens nettsider.

Når saken er ferdig behandlet, får dere melding om å logge dere inn i Altinn for å laste ned prøvingsattesten som bekrefter at dere kan gifte dere. Dere kan velge om dere vil sende prøvingsattesten videre fra Altinn i en e-post til postmottak@nes-ak.kommune.no, eller levere en kopi i Servicetorget på rådhuset. Kommunen må ha mottatt prøvingsattesten minst fire uker før vielsesdato. 

Bestilling av vielse i Nes

Bestillinger tas ikke imot via telefon eller per e-post. I registreringsskjemaet oppgis informasjon om brudeparet og detaljer for seremonien. Kommunen må ha mottatt prøvingsattesten minst fire uker  før vielsesdato.

Kommunen gjennomfører ikke saksbehandling av vielser i uke 52 eller 53. Søknader om vielser som kommer inn i denne tidsperioden vil bli saksbehandlet i uke 1-2. Kommunen gjennomfører ikke vielser i juli, og det vil ikke bli registret nye bestillinger i uke 26 og 29-31. Søknader om vielser som kommer inn til kommunen i disse ukene, vil bli saksbehandlet og svart ut i uke 32-33. 

Brudeparet blir så kontaktet av kommunen for å gjennomgå detaljer for bestillingen, og mottar deretter et brev per post som bekrefter detaljene for vielsen. 

Vi gjør oppmerksom på at kommunen må ha mottatt prøvingsattesten før vielsen kan gjennomføres. Det er brudeparets ansvar å følge opp dette. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved Skatteetaten.

Skjema for bestilling av borgerlig vigsel finner du her

Hvor og når kan vielsen foregå?

Kommunen tilbyr vielser på Lillerommen i Vormsund på fredager, i tidsrommet 12.00-15.00. Dette er kommunens ordinære tilbud, og er gratis for alle kommunens innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge. 

Det er muligheter for å gjøre andre avtaler utover det ordinære tilbudet. Brudeparet må da avklare detaljer med kommunen i hvert enkelt tilfelle, noe som gjøres via bestillingsskjemaet og per telefon. Vielser utenom det ordinære tilbudet medfører merkostnader for brudeparet (se under).


Foto: Vigselsrom Lillerommen. 

Hva koster det?

  • Kommunens ordinære tilbud er gratis for alle kommunens innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge. I Nes kommune er dette på fredager mellom kl. 12:00-15:00 på Lillerommen. Kommunen reserverer vigselslokale, og betaler for dette.
  • Vielser utenom ordinært tilbud med vigselssted innad i kommunen: kr 1200 per påbegynte time (hverdager).
    • Kostnaden er kr 1200 for vielsen uansett om det er på hjemmeadresse, Lillerommen eller annet lokale.
    • Brudeparet må selv booke og betale ordinær leie for lokalene (gjelder også Lillerommen og Nes kirkeruiner).
  • Vielser på lørdager: kr 1800 per påbegynt time.
  • Vielser utenfor kommunens grenser må avtales i hvert enkelt tilfelle og koster kr 1800 per påbegynt time + reiseutgifter og tidsbruk.
  • For alle tilbud utenom ordinært tilbud: Et eventuelt tilbud om vielse fra kommunen er avhengig av kapasitet. Kommunen er ikke forpliktet til å gi et slikt tilbud.

Prisene over gjelder fra og med 1.1.2021. Det må tas forbehold om endring av prisregulativ som behandles i kommunestyret i desember hvert år. Vielser som er gebyrbelagt må avbestilles innen 24 timer før vielsen, ellers påløper gebyret. 

Her kan dere ta kontakt med Kanmer for å booke Lillerommen

Utleie av Nes kirkeruiner er sesongbetont, og er mulig i perioden 1. mai til 1. oktober. Leie av Nes kirkeruiner koster kr 500 per påbegynte time.
Ta kontakt her for å spørre om tilgjengelighet og booke Nes kirkeruiner

Hvordan foregår seremonien?

Brudeparet, forlovere og gjester bes møte opp ca. 10 minutter før avtalt tid for vielse. Brudefolket og vitner må legitimere seg ved ankomst, med legitimasjon som inneholder navn, fødselsnummer og bilde. Det må være to vitner tilstede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer. Ved behov for at kommunen stiller med vitner må det opplyses om dette i skjemaet ved bestilling.

Vi vil i størst mulig grad legge til rette for en vielse av seremoniell karakter, og skjerme området fra annen aktivitet. Eventuell dekorasjon må brudeparet besørge selv. Det borgerlige vigselsformularet benyttes ved gjennomføring av borgerlige vielser. En standard seremoni uten noe ekstra varer i omtrent 10 minutter. Seremonien kan også inneholde musikk, diktlesning eller andre innslag. Fotografering kan forekomme før, under eller etter seremonien. Alle praktiske og seremonielle innslag utenom opplesning av det borgerlige vigselsformularet avklares med kommunen i forkant og vil komme frem av bekreftelsen fra kommunen. Det settes av 30 minutter per vielse, dersom ikke annet er avtalt på forhånd. Seremonien kan foregå på norsk eller engelsk. Ved andre språk bes brudeparet stille med en uavhengig tolk.

Brudeparet mottar en midlertidig vigselsattest etter seremonien. 

Vigselsattest

I prøvingsattesten fra folkeregistermyndigheten inngår også melding om vigsel og vigselsbok (skjema Q-0309). Melding om vigsel/ Vigselsbok fylles ut av vigsler. Brudefolket og vitnene skal undertegne vigselsmeldingen under seremonien. Kommunen returnerer en kopi av den signerte prøvingsattesten til folkeregistermyndigheten. Folkeregistermyndigheten utsteder endelig vigselsattest.

Nes kommune er ansvarlig for å føre vigselsbok med oversikt over ekteskap som er inngått i kommunen. 


Publisert: 19.12.2017 18:54:58
Sist endret: 30.08.2021 11:41