Innhold

Beredskap og Krise

En «krise» er en uønsket hendelse som kan få alvorlige konsekvenser for liv eller helse og / eller materielle forhold og som ikke dekkes i den vanlige driften.

Ivareta befolkningens sikkerhet

Kommunen skal ivareta befolkningens sikkerhet gjennom forebyggende arbeid og beredskap. Under kriser og katastrofer skal kommunen iverksette tiltak for å beskytte befolkningen og sørge for å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner.

«Forebygge uønskede hendelser»

Kommunens mål er «å forebygge uønskede hendelser som kan medføre alvorlige forstyrrelser i kommunens tjenesteproduksjon, og dersom slike hendelser likevel inntreffer, forberede tiltak som minimaliserer konsekvensene for mennesker, miljø og infrastruktur».

Vi lever i et trygt og stabilt samfunn der vi er vant til at det meste fungerer som det skal. Livet i Norge er imidlertid helt avhengig av blant annet strøm, vann og internett – og nettopp det er vår største sårbarhet.

Uvær, naturhendelser, sabotasje, tekniske problemer, terror eller krigshandlinger kan føre til at mange mister for eksempel strøm eller vann, og at det kan bli vanskeligere å få tak i nødvendige varer. Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, er det mange som trenger hjelp. Hvis flere av oss er i stand til å ta vare på oss selv og de rundt oss ved en hendelse, kan hjelpen settes inn der behovet er størst. På den måten er du en del av Norges beredskap.

Egenberedskap - hva kan du selv gjøre? 

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) råder alle husstander i Norge om å ta noen enkle grep for å bedre vår egen beredskap. Du kan lese mer om hva du blir anbefalt å ha tenkt gjennom, og konkrete eksempler på hvordan du kan klare deg selv i minst tre dager ved en hendelse.

På www.sikkerhverdag.no og www.facebook.com/sikkerhverdag kan du lese mer om dette i brosjyren  Du er en del av Norges beredskap

DSBs befolkningsundersøkelse viser at innbyggerne er lite forberedt på en krise der mange mister nettopp strøm eller vann, eller om det blir vanskeligere å få tak i nødvendige varer. Derfor jobber DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)  for å styrke bevisstheten og kunnskapen om egenberedskap i befolkningen. 

Overordnet beredskapsplan ble vedtatt av Nes kommunestyre 10.03.2015. Planen skal gjennomgås og revideres årlig. Ansvarlig for dette er kommunens beredskapsleder

Overordnet beredskapsplan 

Krisestøtteverktøyet CIM (Crises Issue Management)

Krisestøtteverktøyet CIM (Crises Issue Management) er valgt som standard verktøy for informasjonsdeling i forbindelse med ulykker og uønskede hendelser, samt system for varsling og mobilisering. 

Nyttige lenker og andre styrende dokumenter/prosedyrer

Vakttelefoner

Nød og vakttelefoner etter ordinær arbeidstid
Tjeneste Telefonnummer Trefftid
Legevakt

116 117 /
63 90 11 33

 

Virkedager: kl 15:30 - 08:00 Helg og helligdager: døgnvakt
Inneklemte dager og romjul: kl 15:30-08:00

 

Lensmann  02800 Etter kl 15:00
Barnevernsvakt

64 99 32 70

Kveld, natt og helg
Alarmtelefon for barn og unge 116 111 Er åpen når kontorene til barnevernstjenesten er stengt
Romerike krisesenter 66 93 23 10 Hele døgnet
Septiktømming - Brd. Stenskjær A/S 906 15 429  
Kommunalt kloakk/avløp/renseanlegg 951 64 300 Etter kl 15:15

Kommunalt vannverk

Årnes vannverk

924 98 048

63 90 90 80

 
Kommunalt vegvedlikehold 920 23 116 Etter kl 15:15 i perioden 1.okt-31.mai
Fylkes- og riksveg 175 Hele døgnet

Øvre Romerike brann - og redning

Utrykningsleder Nes

67 97 81 40/  110

916 46 970

Hele døgnet
Hafslund 21 49 49 49  
Veterinærvakt/dyrlegevakt  907 69 918  
Viltnemd 901 92 681/ 02800

 Leder viltnemd/ Politi

 

 

Emergency numbers

Service Telephone Number Available times
Emergency Doctors

116 117

Week days  15:30 - 08:00 weekends and public holidays: 24hours
Police  02800 After  15:00
Child Protection 64 84 25 75 Evening, nights and weekends
Alarm telephone for children and youthog unge 116 111 Open when the office for Child protection is closed
Septic Tank emptying - Brd. Stenskjær A/S 906 15 429  
District water/ waste/ treatment 951 64 300 After 15:15
District road maintenance 920 23 116 After 15:15 between 1.oct --31.may
Regional and State roads 175 24 hours

Øvre Romerike Fire- and rescue

Emergency Director Nes

67 97 81 40/  110 916 46 970

24 hours
Kommunalt vannverk 924 98 048  District  waterworks
Hafslund 09111  
Veterinary 907 69 918  

Publisert: 07.02.2017 20:24:31
Sist endret: 07.02.2017 20:24