Innhold

Hvorfor har vi det?

Kommunen plikter å sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til en hver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges b­ehov. Barn og unge sitter inne med kunnskap som voksne ikke har. Denne førstehåndskunnskapen kan bidra til at politikere og administrasjon tar beslutninger på et bedre grunnlag. Vi må derfor se på barn og unges mulighet til å bli sett, få si sin mening og bli hørt som en viktig ressurs for kommunen og samfunnet.

Hva gjør BUK?

Barn og unge er opptatt av mye og eksemplene på medvirkning i saker er mange. Det kan dreie seg om idrettstilbud, miljøvern, skoletilbud, mobbing, kollektivtilbud, utdanning, jobbmuligheter, trygge nærmiljø, helsetilbud og mye mer. Sammen med barn og unges talsperson skal BUK forelegges og gis mulighet til å uttale seg skriftlig, bli tatt med på drøftinger, få oversendt saker eller selv oversende saker for politisk behandling, og komme med uttalelser i alle saker som gjelder barn og unges interesser i Nes. I tillegg gis BUK muligheten til egenvalgt prosjektbasert arbeid.

Hvordan gjennomføres det?

Det er barn- og unges talsperson, i samarbeid med ordfører, politisk sekretær og pedagogisk rådgiver, som legger til rette for gjennomføring av BUK.

BUK og kommunen skal oppleve arbeidet som viktig. Kommune har derfor utarbeidet egne retningslinjer for oppgavene med og i BUK.

Saker som skal behandles i BUK skal ha en presentasjonsform tilpasset målgruppen barn og unge. Det vil derfor i flere saker lages et eget notat som ivaretar dette. Saksbehandler vurderer og utarbeider et slikt sidedokument i samarbeid med barn og unges talsperson. Skolene mottar tilpasset saksgrunnlag med foreslåtte spørsmål for drøfting av sakene minimum to uker før møtene i BUK.

 

Hvem sitter i BUK?

Når møtes BUK?

BUK møtes 4 ganger i året. To på våren og to på høsten. Datoene for disse finnes i den politiske møtekalenderen.

Kontaktinformasjon til BUK

Ida Eliseussen
Oppvekst og SLT-koordinator
Strategi- og utviklingsavdelingen

Telefon  922 04 384

epost: ida.eliseussen@nes-ak.kommune.no

 

Innkallinger, sakslister og referater

Innkallinger, sakslister og referater

 

Reglement for Barn og unges kommunestyre

Reglement for BUK, vedtatt 25.09.2017


Publisert: 17.11.2016 13:10:04
Sist endret: 17.11.2016 14:16