Innhold

Bålbrenning

Bålplass

Det finnes ingen godkjente permanente bålplasser i Nes kommune per i dag.

For opprettelse av en permanent bålplass stiller Øvre Romerike brann- og redning visse krav som skal innfris. Les mer på nettsiden til ØRbrann.
Enkelte skoler, barnehager og institusjoner har etablert bålplasser som kun er godkjent til internt bruk, da disse er belagt med egne HMS-rutiner.

Skogbrannfare

En skogbrann er en ukontrollert brann i naturen. Slike branner kan, i tillegg til å forstyrre naturens gang, true hus og jordbruksområder. Det er en mobil brann, det vil si at den forflytter seg og utgjør en annerledes utfordring for slokkemanskaper enn andre branner.

Mange skogbranner er forårsaket av en eller annen form for menneskelig aktivitet. Det kan være uforsiktighet, eller brannen kan være påsatt. Skogbranner kan også starte av naturlige årsaker, f.eks lynnedslag.

I tørre perioder hvor det er uvanlig stor fare for skogbrann vil det bli sendt ut skogbrannfarevarsel(se lenker) og brannsjefen kan innføre total bålforbud utover bålforbudperioden (15.april - 15.september).

Jakt og fiske

Jegerprøven

Jegerprøveeksamen gjennomføres i regi av din kommune. Du kan avlegge eksamen fra og med det kalenderåret du fyller 14 år. For å ta eksamen må du ha gjennomført obligatorisk jegerprøvekurs og ha betalt jegerprøvegebyr.

 Mer informasjon finner du på www.jegerproveeksamen.no

Allemannsretten

Allemannsretten er retten til fri ferdsel og opphold i utmark.

Allemannsretten er utgangspunktet for det enkle og tradisjonelle, ikke-motoriserte friluftslivet i utmark. Som hovedprinsipper gjelder allemannsretten for:

  • Fri ferdsel til fots og på ski
  • Raste og overnatte (ikke mer enn 2 dager sammenhengende på samme plass) 
  • Sykle på stier og veier
  • Bade,padle, ro og bruke seilbåt
  • Plukke bær, sopp og andre nyttevekster

Friluftslov

Friluftsloven


Publisert: 02.11.2016 14:38:08
Sist endret: 02.11.2016 14:47