Innhold

Tilskudd og støtteordninger

 

Arrangements-/prosjektstøtte

Det kan søkes om støtte til arrangementer eller prosjekter innen teater og musikk.

Kriterier for støtte

Støtteordningen skal fremme arrangementer eller prosjekter som ikke inngår i ordinær drift. Lag og foreninger kan søke om inntil 1/3 av totale kostnader, begrenset oppad til kr. 10 000 for prosjekter inntil kr. 100 000, oppad til kr. 20 000 for prosjekter inntil kr. 200 000 og oppad til kr. 30 000 for prosjekter over kr. 200 000.

Budsjett må leveres sammen med søknad, og regnskap skal ettersendes.

Ordningen fordeles administrativt, og søknader kan fremmes gjennom hele året.

Søknaden sendes til postmottak@nes.kommune.no, eller per brev til:

Nes kommune
Kultur og mangfold
postboks 114
2151 Årnes

Driftstilskudd - Sang- og musikkorganisasjoner

Nes kommune gir driftstilskudd til lag og foreninger innen sang og musikk.

Driftstilskudd

Søknadsfrist for ordningen er 1.april, hvert år, og fristen er endelig. 

Følgende skal vedlegges søknaden:

 • Godkjent regnskap for fjoråret
 • Godkjent budsjett for søknadsåret
 • Eget vedlagt skjema for godkjente driftskostnader

Søknaden skal sendes samlet fra klubbens hovedstyre, signert av lagets leder eller kasserer.

Det gis gjennom dette ikke tilskudd til enkeltarrangementer, stevner o.l.

Tilskudd, drift og aktiviteter - barne- og ungdomsorganisasjoner

Nes kommune gir driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner, og til aktiviteter for barn og unge.

Følgende skal vedlegges søknaden:

 • Godkjent regnskap for fjoråret
 • Godkjent budsjett for søknadsåret

Tilskuddet utbetales normalt søker før sommerferien

Fordelingen baserer seg på regnskap og budsjett samt organisasjonens aktivitet og antall aktive medlemmer under 18 år.

Søknadsfrist for ordningen er 1.april, hvert år, og fristen er endelig.

Driftstilskudd til idrettsorganisasjoner

Nes kommune gir driftstilskudd til frivillige organisasjoner innen idrett.

Søknadsfrist for ordningen er 1.april, hvert år, og fristen er endelig. 

Følgende skal vedlegges søknaden:

 • Godkjent regnskap forrige driftsår
 • Godkjent budsjett for inneværende driftsår
 • Årsmelding forrige driftsår
 • Medlemslister

Tilskudd utbetales normalt søker før sommerferien.

Søknadene sendes til postmottak@nes.kommune.no eller brev til:

Nes kommune
Kultur og mangfold
postboks 114
2151 Årnes

Kriteriene i sin helhet finnes her 

Kontaktperson for søknadsordningene er idrettsrådgiver Trine-Lise Vinje,
 trine-lise.vinje@nes.kommune.no

Søknadsskjema

 

Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 

 

 

 

Spillemidler

 

 

Spillemidlene er en statlig tilskuddsordning med formål om å bidra til bygging og rehabilitering av anlegg, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Den viktigste målgruppen er barn og unge i alderen 6-19 år.

Hvem kan søke: kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, studentsamskipnader og sammenslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund og Det Frivillige Skyttervesen.

Du finner mer informasjon og søknadsskjema på fylkeskommunens hjemmeside.

Spillemidler til kulturbygg

Fylkeskommunen tildeler spillemidler til kulturbygg, kulturhus og andre kulturarenaer.

Det kan søkes om tilskudd til:

Tilskuddene skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Tilskuddet kan gis til kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scenekunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst. Tilskuddet kan også gis til etablering av livssynsnøytrale seremonirom.

Midler kan benyttes til nybygg, kjøp, ombygging og modernisering av kulturbygg. Det gis imidlertid ikke tilskudd til vedlikehold, drift eller dekning av gjeld.

Tilskuddsbeløp:

Tilskudd kan utgjøre inntil 1/3 av godkjente prosjektkostnader for kulturbygget. For søkere som har krav på refusjon av merverdiavgift skal tilskuddsandelen på 1/3 beregnes ut fra prosjektkostnadene fratrukket merverdiavgift.

Hvem kan søke?:

 1. Offentlige organer:
  • Kommuner og kommunale foretak
  • Fylkeskommuner og fylkeskommunale foretak
  • Interkommunale selskaper
 2. Frivillige organisasjoner:
  • Lag og foreninger
  • Stiftelser
  • Samvirkeforetak (SA) (tidligere AL), Samvirkelag og andre selskap med begrenset ansvar (BA)
 3. Aksjeselskap og andre selskapsformer i henhold til lovgivninSøknad om driftstilskudd.pdfSøknad om driftstilskudd.pdfgen, som for eksempel DA og ANS. Andre selskaper med langsiktig leieavtale (minimum 20 år) med offentlige instanser som garanterer driften av kulturarenaene i minst 20 år.

Du finner mer informasjon og søknadsskjema på fylkeskommunens hjemmeside - Tilskudd til kulturarenaer

Søknadsfrister

Spillemidler:

 • Søknadsfrist til Nes kommune: 15.oktober hvert år.
 • Behandling av innkommende søknader: 15.oktober-15.januar
 • Søknadsfrist til fylkeskommunen: 15.januar hvert år. Oversendelse av søknader fra kommune til fylkeskommune
 • Søknadsfrist til kulturdepartementet: 15.mars hvert år. Oversendelse av søknader fra fylkeskommune til departement
 • Fordeling av spillemidler: medio juni hvert år. Fylkeskommunen fordeler spillemidler og underretter søkere innen 1.juli hvert år.

Spillemidler til kulturbygg:

Alle søknader om skal sendes via Nes kommune.

Kommunal søknadsfrist for Nes kommune er 20.januar, hvert år.

Kommunenes søknadsfrist overfor fylkeskommunen er 20.mars hvert år.

Driftstilskudd - Sang- og musikkorganisasjoner

Søknadsfrist for ordningen er 1.april, hvert år.

Driftstilskudd til idrettsorganisasjoner:

Søknadsfrist for ordningen er 1.april, hvert år.

Tilskuddsportalen

Tilskuddsportalen er et nettbasert søkeverktøy for å finne steder å søke økonomisk støtte til lag og foreninger. Du kan selv registrere deg i www.tilskuddsportalen.no

Brukerveiledning

 Tilskuddsportalen Kom-i-gang


Publisert: 02.11.2016 13:17:07
Sist endret: 01.03.2021 15:07