Innhold

Styret i Nes Kulturråd

Nes Kulturråd er et overbyggende råd og en samarbeidsarena for alle frivillige kulturorganisasjoner i Nes kommune. Styret er sammensatt av representanter fra kategoriene sang og musikk, teater og dans, kunst og brukskunst og øvrige lag og foreninger.


Hovedoppgaven til Nes Kulturråd er å jobbe for å styrke kulturens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet i Nes kommune.

Her kan du se rådets sammensetning.

Samarbeidsavtale

Formålet med denne avtalen er å regulere samarbeid mellom Nes Kulturråd og Nes kommune
i saker som berører kultur.

Avtalen skal bidra til bevisstgjøring av de involverte parters roller, ansvar og oppgaver, samt
sikre kontinuitet og forutsigbarhet for begge parter. Samtidig er det et mål at avtalen skal
bidra til forståelse og respekt for partenes synspunkter og arbeidsmåter.

Nes Kulturråd og Nes kommune har et felles mål om skape et levende lokalsamfunn der folk
finner trygghet, tilhørighet og trivsel.

Les samarbeidstalene i sin helhet.

Handlingsplan

Kulturrådet skal:

• Være en høringsinstans for kommunale organer i ulike kulturspørsmål, både administrativt og politisk.
• Uttale seg blant annet om fordelingsnøkkelen for kommunale driftstilskudd knyttet til kultur.
• Delta i juryen for både nominasjoner og tildelinger i forbindelse med den årlige Kultur- og Idrettsgallaen i     Nes.
• Bistå kommunen med gjennomføringen av Ung Kultur Møtes årlig.

Her finner du hele handlingsplanenen 

Årshjul

Årshjulet viser en oversikt over aktiviteten til Nes Kulturråd.

Her kan du se hele årshjulet.

Plattform for helhetlig frivillighetspolitikk 2017-2020

Dette er en lokal plattform for samspill og samarbeid mellom frivilligheten og kommunen. Plattformen skal sikre forutsigbarhet og trygge rammer for frivilligheten og god rolleforståelse mellom frivilligheten og kommunen som likeverdig parter.

Her kan du lese hele planen.

Ønsker du kontakt med Nes Kulturråd, ta kontakt med:

Styreleder, Ole Sverre Brekke

Mobiltlf.: 938 29 594
epost: o-sb@online.no


Publisert: 28.01.2021 10:40:11
Sist endret: 08.02.2021 10:32