Innhold

Styret i Nes Kulturråd

Nes Kulturråd er et overbyggende råd og en samarbeidsarena for alle frivillige kulturorganisasjoner i Nes kommune. Styret er sammensatt av representanter fra kategoriene sang og musikk, teater og dans, kunst og brukskunst og øvrige lag og foreninger.


Hovedoppgaven til Nes Kulturråd er å jobbe for å styrke kulturens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet i Nes kommune.

Her kan du se rådets sammensetning.

 

Vedtekter

Her kan du les rådets vedtekter

Samarbeidsavtale

Formålet med denne avtalen er å regulere samarbeid mellom Nes Kulturråd og Nes kommune
i saker som berører kultur.

Avtalen skal bidra til bevisstgjøring av de involverte parters roller, ansvar og oppgaver, samt
sikre kontinuitet og forutsigbarhet for begge parter. Samtidig er det et mål at avtalen skal
bidra til forståelse og respekt for partenes synspunkter og arbeidsmåter.

Nes Kulturråd og Nes kommune har et felles mål om skape et levende lokalsamfunn der folk
finner trygghet, tilhørighet og trivsel.

Les samarbeidsavtalen i sin helhet.

Handlingsplan

Kulturrådet skal:

• Være en høringsinstans for kommunale organer i ulike kulturspørsmål, både administrativt og politisk.
• Uttale seg blant annet om fordelingsnøkkelen for kommunale driftstilskudd knyttet til kultur.
• Delta i juryen for både nominasjoner og tildelinger i forbindelse med den årlige Kultur- og Idrettsgallaen i     Nes.
• Bistå kommunen med gjennomføringen av Ung Kultur Møtes årlig.

Her finner du hele handlingsplanenen 

Årshjul

Årshjulet viser en oversikt over aktiviteten til Nes Kulturråd.

Her kan du se hele årshjulet.

Plattform for helhetlig frivillighetspolitikk 2017-2020

Dette er en lokal plattform for samspill og samarbeid mellom frivilligheten og kommunen. Plattformen skal sikre forutsigbarhet og trygge rammer for frivilligheten og god rolleforståelse mellom frivilligheten og kommunen som likeverdig parter.

Her kan du lese hele planen.

Prinsipper og retningslinjer for tilskuddsordninger til organisasjoner i Nes kommune

Nes kommune ønsker å bidra til en variert og inkluderende kultur- og idrettsvirksomhet som skal aktivisere barn og unge med ulike forutsetninger.For å stimulere til slik virksomhet, gis støtte til frivillige organisasjoner som driver kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter i Nes kommune.Det gis både investerings- og driftstilskudd. Investeringstilskudd gis primært til finansiering av idrettsanlegg etter «Nes-modellen» hvor idrettslag bygger og drifter anlegg med støtte fra kommunen.

Her kan du lese retningslinjene.

Ønsker du kontakt med Nes Kulturråd, ta kontakt med:

Styreleder, Torill Delbekk Arnesen

Mobiltlf.: 988 75 961
epost: torill.d.arnesen@gmail.com


Publisert: 28.01.2021 10:40:11
Sist endret: 23.11.2023 10:12