Innhold

Styret i Nes idrettsråd

Styret er sammensatt av representanter fra idrettslagene i bygda. Idrettsrådet skal forsøke å se helheten i idrettslivet i Nes kommune, og hjelpe kommunen med å ta beslutninger til beste for alle idrettslag i Nes.

Her kan du lese rådets sammensetning

Samarbeidsavtale

Formålet med avtalen er å regulere samarbeidet mellom Nes Idrettsråd og Nes kommune i saker som berører idrettsområdet.

Nes Idrettsråd og Nes Kommune har et felles mål om å skape et levende lokalsamfunn der folk finner trygghet, tilhørighet og trivsel. Idretten og det offentlige har et felles ansvar for utvikling av idrett og fysisk aktivitet i samfunnet, på ulike nivå, som retter seg mot bredden i samfunnet. Det er en felles forståelse for at idrett er viktig for folkehelsen, uansett alder, og det er viktig å stimulere til vedvarende deltagelse i idrettsaktiviteter. Nes kommunes positive holdning til idretten, og evne til å støtte opp om idrettslig aktivitet, har stor betydning for idrettslagene.

Her kan du lese hele avtalen.

Handlingsplan 

Nes idrettsråd skal:

  • Være en høringsinstans for kommunale organer i ulike idrettsspørsmål, både administrativt og politisk.
  • Uttale seg blant annet om fordelingsnøkkelen for kommunale driftstilskudd knyttet til idrett.
  • Delta i juryen for både nominasjoner og tildelinger i forbindelse med den årlige Kultur- og Idrettsgallaen i Nes
  • Jobbe for at idrettslagene får best mulige arbeidsvilkår

Her finner du hele handlingsplanen

Årshjul

Årshjulet viser en oversikt over aktiviteten til Nes Kulturråd.

Her kan du se hele årshjulet.

Plattform for helhetlig frivillighetspolitikk 2017-2020

Dette er en lokal plattform for samspill og samarbeid mellom frivilligheten og kommunen. Plattformen skal sikre forutsigbarhet og trygge rammer for frivilligheten og god rolleforståelse mellom frivilligheten og kommunen som likeverdig parter.

Her kan du lese hele planen.

Prinsipper og retningslinjer for tilskuddsordninger til organisasjoner i Nes kommune

Nes kommune ønsker å bidra til en variert og inkluderende kultur- og idrettsvirksomhet som skal aktivisere barn og unge med ulike forutsetninger.For å stimulere til slik virksomhet, gis støtte til frivillige organisasjoner som driver kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter i Nes kommune.Det gis både investerings- og driftstilskudd. Investeringstilskudd gis primært til finansiering av idrettsanlegg etter «Nes-modellen» hvor idrettslag bygger og drifter anlegg med støtte fra kommunen.

Her kan du lese retningslinjene.

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2031

Kommunedelplanen skal være et styringsverktøy for å få til en helhetlig strategi for utbygging og tilrettelegging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet og friluftsliv. 

Her kan du lese hele kommundelplanen.

 

Ønsker du kontakt med Nes Idrettsråd, ta kontakt med:

Styreleder Tom Hagen

Mobil: 410 45 306
E-post:tom@fuvo.no 

Nes Idrettsråd har egen facebookside, hvor det finnes mer informasjon om idrettsrådet. 


Publisert: 28.01.2021 10:41:55
Sist endret: 29.11.2023 09:10