Innhold

Hvem er vi?

Teamet er en tverrfaglig arbeidsgruppe innad i avdeling fritid og forebygging, og består av de ansatte i tjenestene FRAM, UngdomsLOS og utekontaktene. Teamet håndterer henvendelser som kommer til avdelingen vedrørende enkeltungdommer med behov for oppfølging, har jevnlige drøftinger med relevante samarbeidspartnere om utvikling i ungdomsmiljøet i Nes og kan iverksette tiltak på kort varsel ved behov. Alle våre tjenester i fritid og forebygging er lavterskeltilbud og krever ingen henvisning. Teamet jobber oppsøkende både ovenfor grupper og enkeltpersoner på skolene og ellers i de ulike nærområdene.  Forebyggende team har tilgang på en stor utstyrsbank med blant annet utstyr til klatring, padling, seiling, paintball, foto-, musikk og hobbyutstyr.

FRAM

FRAM gir tilbud til unge voksne fra 16-26 år som står utenfor utdanning og arbeid. Deltakerne i FRAM får tilbud om tett individuell oppfølging over lang tid ut fra de unges ønsker og ståsted. Det settes som hovedregel ingen tidsavgrensning på oppfølgingen. I møte med FRAM velger man selv hva man ønsker å fortelle om sin egen historie og situasjon, og det settes fokus på muligheter, kompetanse og ressurser. All oppfølging skjer på frivillig initiativ, og med utgangspunkt i hver enkeltes behov, ønsker og situasjon. Tjenesten har etablert en møteplass i Årnes sentrum der deltakerne i FRAM kan komme innom for å spise et gratis måltid, møte andre og snakke med de ansatte. En viktig del av oppfølgingen er å motivere til å ta i bruk hjelpetjenester og bistå med henvisning der det avdekkes behov, og å følge de unge i møte med andre instanser. Trykk på knappen under for å komme til FRAM sine sider.

FRAM

UngdomsLOS

UngdomsLOSen arbeider med barn og unge fra 14 – 18 år som opplever utfordring med skoletilknytning eller står i fare for å falle fra utdanningsløpet. LOSen skal være en støttespiller for eleven og foreldrene i arbeidet med å øke tilstedeværelse, trivsel og faglig fungering på skolen. Det rettes særlig inn innsats hos barn og unge hvor fravær er knyttet til manglende omsorg fra foreldre, manglende nettverk, rusmisbruk, psykiske utfordringer eller mobbing. Arbeidet skal være helhetlig og omfatter også fungering og trivsel i hjemmet, på fritiden og sosialt. Både privatpersoner og hjelpeapparatet kan ta kontakt med ungdomsLOSen med ønske om veiledning eller oppfølging. Trykk på knappen under for å komme til losen sine sider.

UngdomsLOS

Utekontaktene

Utekontaktene arbeider med barn og unge fra 10-26. De bygger opp kunnskap om trender, hendelser og bevegelser i ungdomsmiljøene gjennom felting på skolen og tilstedeværelse på ungdommenes arenaer på kveldstid. De søker å være lett tilgjengelige for ungdommene, og bistår med veiledning, setter ungdommene i kontakt med hjelpeapparatet og kan gjøre avtaler om individuell oppfølging etter behov. Utekontaktene har faste friluftsgrupper i skolene der elever kan delta i ulike aktiviteter som omfattes av ulike kompetansemål i læreplanen. I små grupper kan man bygge gode relasjoner til ungdommene og arbeide for at elevene får oppleve mestring både faglig og sosialt på en alternativ arena og få et avbrekk fra den ordinære skoledagen. Utekontaktene jobber og direkte inn i fritidsklubbene, samt jobber oppsøkende ved ulike arrangementer. De er kurset i og gjennomfører HAP, hasjavvenningsprogrammet. Trykk på knappen under for å komme til utekontaktene sine sider.

Utekontaktene

Trond Solvang   Øyvind Kjøllesdal

Trond Solvang - 48955324

Utekontakt

Send e-post

Øystein Sørnes - 47683739

Utekontakt

Send e-post

Øyvind Kjøllesdal - 90408365

Utekontakt

Send e-post

Christiane Lier Dahl Camilla Matheis Thomas Håkonsen

Christiane Lier Dahl - 40438301

FRAM

Send e-post

Camilla Matheis - 40036183

FRAM

Send e-post

Thomas Håkonsen - 91194522

UngdomsLOS

Send e-post

Vi holder til på Årnes Gamle Skole som er plassert midt i Årnes sentrum. 


Publisert: 17.11.2016 12:09:58
Sist endret: 16.06.2020 09:37
Fritid og forebygging

Besøksadresse:

Skolegata 11
2150 Årnes