Innhold

Korttidsopphold

Hvis du trenger opptrening etter sykdom eller skade, eller nærmere utredning av sykdoms- eller skadeomfang, kan du søke om korttidsopphold på sykehjem. Korttidsopphold er et målrettet og tidsavgrenset opphold på sykehjem.

Hvem kan søke

Personer som har behov for helsefaglig hjelp for en periode, og trenger en vurdering av funksjonsnivå.

Hva slags korttidsopphold kan jeg få tilbud om?

 • døgnopphold (opphold dag og natt)
 • dagopphold (opphold dag eller natt)
 • rehabiliteringsopphold

Hvordan søker jeg?

Kommunen kan hjelpe deg med å søke om korttidsopphold ved sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Faktorer som vektlegges er:

 • behov for døgnkontinuerlig tilsyn
 • behov for medisinsk kompetanse
 • demensproblematikk
 • behov for rehabilitering/opptrening

Det vil bli innhentet opplysninger for å kunne gjøre en helhetlig og faglig vurdering av søknaden. Søknader om institusjonsopphold behandles etter lov om helsetjenesten i kommunen §2-1.

Søknadsskjema Helse og omsorgstjenester

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester er beskrevet i : Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon mv. 

Langtidsopphold

Ved langtidsopphold får du permanent heldøgns plass på sykehjemmet. Som langtidsbeboer på et sykehjem får du ivaretatt dine behov for pleie, medisinsk oppfølging og behandling.

Hvem kan søke?

Langtidsplass i institusjon tildeles når det er behov for tilrettelagt hjelp for å ivareta personlig hygiene, næringsinntak og naturlige funksjoner utover det hjemmebaserte tjenester kan bidra med.

Kriterier for tildeling av plass

 • Søker skal ikke være i stand til å bo i eget hjem med tilrettelagt hjelp, grunnet omfattende tilsyns- og hjelpebehov som følge av sykdom.
 • Som hovedregel bør alltid helsehjelp i hjemmet og deretter korttidsopphold prøves ut først.

Hvordan søker jeg?

Kommunen kan hjelpe deg med å søke om langtidsopphold ved sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsskjema Helse og omsorgstjenester

 

Du må betale en egenandel for å bo på sykehjem. Egenandelen er fastsatt i forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester § 3.

Kjøkken

Til beboerne på Nes sykehjem kan vi tilby følgende:

 • God næringsrik mat til alle brukere.
 • Alle skal få et tilbud som er tilpasset den enkeltes dietter og behov så langt det lar seg gjøre.

Kjøkkenet kan tilby følgene til hjemmeboende og funksjonshemmede:

 • God og næringsrik middagsmat i porsjonspakninger. Kriteriene for å få dette tilbudet er:

-       personer som forskjellige praktiske eller funksjonelle årsaker ikke er i stand til å lage middag selv

-       personer som av ernæringsmessig årsaker trenger dette tilbudet

les mer om matombringing

 

Avlastningsopphold

Personer som har særlig tyngende omsorgsoppgaver kan få innvilget avlastningsopphold for personen de har omsorg for. Målet er å hindre overbelastning hos den som gir omsorg i det daglige, og sørge for at omsorgsyter får nødvendig fritid og mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter.

Hvem kan få avlastningsopphold?

Personer med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom kan få avlastningsopphold på sykehjem for å avlaste pårørende som har den daglige omsorgen.

Hvordan søker jeg?

Har du behov for avlastning, kan du søke kommunen om avlastningsopphold på sykehjem for den omsorgstrengende. Søknaden bør være tydelig og detaljert når du beskriver dine behov.

Søknadsskjema Helse og omsorgstjenester

Aktivitører

Nes sykehjem har to aktivitører: Ellinor Johansen og Torunn Hofsrud Bråten. Aktivitørene legger til rette for aktiviteter for mennesker med ulike utfordringer. Det kan være; fysiske eller psykiske funksjonshemninger, utviklingshemmede etc. Aktivitøren motiverer og tilrettelegger for at personer skal være aktive, alene eller sammen med andre. Gjennom sine tiltak muliggjør aktivitørene aktiviteter som vedlikeholder eller bedrer brukerens funksjoner og skaper opplevelser av mestring, trivsel og glede.
 

Vanlige arbeidsoppgaver for en aktivitør kan være:

 •  kartlegge den enkeltes ønsker og mulighet for aktivitet
   
 •  tilrettelegging av aktiviteter ut ifra den enkeltes ståsted.
   
 •  planlegge, lede og gjennomføre aktiviteter
   
 •  vurderer og dokumenter aktiviteter
   
 •  utvikle, kvalitetssikre og markedsføre aktiviteter
   
 •  ha ansvaret for at rammene for aktivitetene er på plass. Det kan innebære ansvar for blant annet utstyr og ergonomi, økonomiforvaltning og administrative oppgaver
   

Målet med aktivitørtilbudet:

Vi ønsker at sykehjemmet skal være et godt sted å være. Det jobbes derfor for å få til aktiviteter som skal øke trivselen for pasienten.

Aktivitør på sykehjemmet legger til rette for aktiviteter for pasientene i og utenfor avdelingene, både i grupper og 1-1. Det kan være alt fra å bake på stua til sangstunder og turer ut i grillhytta vår eller en prat over en kaffekopp...

Gjennom året foregår det ulike aktiviteter som for eksempel jordbærfest om sommeren og juletrefest i romjula. Det arrangeres konserter i fellesarealene, kafé på Storstua og noen arrangementer i avdelingene. Annen hver uke er det bingo på Storstua, andakter på avdelingene og barnehagebesøk på sykehjemmet.

Oppslag med oversikt over aktiviteter og plakater med info om aktiviteter, blir hengt opp på gruppene.

En av aktivitørene er koordinator for frivillige som er knyttet til sykehjemmet. Bruk av frivillige på sykehjemmet er med på å øke trivselen og skape mer aktivitet for pasientene. Frivillige kan være følge til konsert/ arrangement eller ut å gå en tur, være besøksvenn, samarbeidspartner for å gjennomføre ulike aktiviteter etc.

Pårørende er alltid velkommen til å være med sine på de aktiviteter som er planlagte.

Vi ønsker at både Storstua og grillhytta skal være til glede og nytte for de som bor her og de lånes derfor ut til pasienter og deres pårørende.

Kontakt sykehjemmet /avdelingen eller aktivitør dersom dere har spørsmål.
 

Kontaktinformasjon:

Ellinor Johansen

Aktivitør

Telefon: 63 91 14 04

Send e-post

Fotterapeut på sykehjemmet

Informasjonsskriv om fotterapeut på sykehjemmet

Kontaktinformasjon

Alle nye henvendelser skal rettes til Dialog og mestring,

Telefon: 66 10 48 00, telefonen er betjent mandag- fredag, kl 08.00- 15.00.

Ved behov for å komme i kontakt med Nes sykehjem:

Telefon: 66 10 46 00, telefonen er betjent mandag- fredag, kl: 8.30- 10.30 og kl:11.00- 15.00

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Statsforvalteren.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til sykehjemmet. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Statsforvalteren. 

Aktuelle lover

Forskrift for sykehjem m.v.

Forskrift om kontantytelser fra folketrygden

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a (Kommunens ansvar for tilbud om opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester)

Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 (Vederlag for helse- og omsorgstjeneste)

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1e (Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester)

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage) 

 


Publisert: 21.09.2016 15:15:38
Sist endret: 12.05.2021 10:25