Innhold

Støttekontakt

Trenger du noen som kan delta på fritidsaktiviteter sammen med deg eller har du behov for å komme ut av en isolert tilværelse, kan du søke om støttekontakt. En støttekontakt kan besøke deg hjemme, gå tur, bli med deg på biblioteket, kafébesøk, kino eller lignende. Ordningen er fleksibel og det er dine ønsker, behov og forutsetninger som avgjør hvor du og støttekontakten møtes og hva dere gjør sammen.

Organisering av tjenesten

Tjenesten kan organiseres på tre måter:

  • individuell støttekontakt
  • deltakelse i en aktivitetsgruppe 
  • individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

Hvem kan få støttekontakt?

Barn, ungdom, voksne og familier som har behov for støtteperson på grunn av: 

  • funksjonshemming
  • alder
  • sosiale utfordringer

Det er dine og ev. din families behov som er avgjørende ved tildeling av støttekontakt. Kommunen vil i samarbeid med deg bestemme om du skal få støttekontakt eller ev. andre tjenester.

Hvordan søker man støttekontakt?

Ønsker du mer informasjon om støttekontakt kan du ta kontakt med Dialog og mestring.

Post- og besøksadresse: Leirvegen 4c, 2150 Årnes

Telefon: 66 10 48 00

Søknad om helse og omsorgstjenester

Har du allerede fått vedtak om støttekontakt:

An-Magritt Randen Øien, tlf 46189608

send e-post

Pris

Tjenesten er gratis. Godtgjørelse til støttekontakten og ev. utgifter støttekontakten har, blir dekket av kommunen.

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Relevante nettsider

Aktuelle lover


Publisert: 21.09.2016 11:57:49
Sist endret: 30.06.2021 14:09