Innhold

Kreftkoordinator

En kreftkoordinator tilbyr støtte, råd og veiledning til personer med kreft og deres pårørende i alle faser av sykdomsforløpet. Kreftkoordinatoren kan hjelpe med koordinering og tilrettelegging i hverdagen.

Kreftkoordinator er en sykepleier med videreutdanning innenfor kreft. Koordinatoren har bred erfaring fra arbeidet med personer med kreft og med koordinering i kommunen eller spesialisthelsetjenesten.

Dette er et lavterskel tilbud for pasienter og pårørende som rammes av en kreftsykdom og man trenger ingen henvisning.

Kontaktinformasjon

Bente Schi Nordvold

Mobil: 94 16 49 30

Send e-post

Renate Salbu

Mobil: 94 02 91 43

Send e-post

Hvem kan få hjelp

  • De som utredes for kreft, er under behandling, er ferdigbehandlet og under rehabilitering, de som ikke blir friske av sin kreftsykdom og etterlatte.
  • Ansatte i kommunale tjenester som ønsker råd og veiledning.

Hva kan en få hjelp til

  • Å koordinere og samordne tilbud og tjenester
  • Støttesamtaler via telefon eller hjemmebesøk, også til pårørende
  • Informasjon, råd og veiledning
  • Oversikt over relevante tilbud i kommunen, fra frivillige organisasjoner og fra spesialisthelsetjeneste og hjelp til å henvise/opprette kontakt
  • Sorgstøtte
  • Råd og veiledning til ansatte i Nes kommune

Samarbeidspartnere

Pris

Tjenesten er gratis.

Relevante nettsider

 

Aktuelle lover

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 3

Lov om Helsepersonell

Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-1a

Lov om pasient- og brukerrettigheter kap. 7

Forskrift om fastlegeordning i kommunene § 19


Publisert: 21.09.2016 12:49:31
Sist endret: 19.06.2023 09:27