Innhold

Praktisk bistand og personlig assistanse

Hjemmehjelp gis til de som ikke klarer å ha daglig omsorg for seg selv eller som er helt avhengig av praktisk bistand eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Det er kommunen som i samarbeid med søkeren bestemmer hvilke tjenester som skal gis. Vurdering av hjelpebehov foretas som regel ved et vurderingsbesøk i ditt hjem. Etter vurderingsbesøket vil du få et skriftlig vedtak. 

Hvem kan få tilbud om praktisk bistand?

Innbyggere som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk og personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Hva kan du få hjelp til?

Det er kommunen som i samarbeid med deg kommer frem til hvilke tjenester som er aktuelle. Dette kan være veiledning, opplæring, tilrettelegging, tilsyn eller praktisk utførelse av oppgaver du ikke klarer selv.  Omfanget på tjenesten vil variere ut fra hva som er ditt behov. Tjenesten gis med mål om egenmestring.

 

Du søker på tjenesten ved å fylle ut søknadsskjemaet. Ta kontakt med kommunen hvis du trenger ytterligere veiledning. Hvis en annen søker på vegne av deg må fullmakt vedlegges søknaden

Her finner du søknadsskjema.

Priser

Inntekten din er avgjørende for hvor mye du skal betale. Egenbetaling av tjenesten beregnes på grunnlag av husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag. Siste tilgjengelige ligning legges til grunn. Endring i inntekt kan medføre endret egenbetaling.

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Statsforvalteren.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til

Aktuelle lover


Publisert: 20.09.2016 13:29:04
Sist endret: 30.01.2023 20:13