Innhold

Folkehelse

Folkehelse er vår sosiale bærekraft og svært viktig for vår velferdsstat. Det handler om ressursene som finnes i befolkningen, og hvordan ressurser og helsetilstanden fordeler seg i befolkningen vår. Vi vil at alle i kommunen vår skal finne og bruke sine ressurser, og være gode medmennesker og støtte hverandre i medgang og motgang. Som kommune er vi opptatt av å legge til rette for et helsefremmende lokalsamfunn, og å støtte opp med gode og treffsikre tjenester til riktig tid. Vi vil også utjevne sosiale helseforskjeller, ved å løfte de som har tyngst belastning her i livet.
Helsen vår påvirkes av svært mange ting, fra lovverk til nabolaget vi bor i, kulturelle forhold til hvilke relasjoner vi har – for å nevne noe. Det betyr at alle kommunens sektorer og hele lokalsamfunnet må være i sving, nå vi skal jobbe for en bedre folkehelse! Det er også mye hver og en av oss kan gjøre selv for å bedre vår helse, og hemmeligheten ligger i å gjøre overkommelige endringer. «Litt er mye», som Bertrand sier.

Her følger noen konkrete råd for å bedre livskvaliteten og helsen:
# Knytte bånd
# Være aktiv
# Gi til andre
# Fortsette å lære
# Være oppmerksom

Les mer om disse rådene og hva de innebærer på Helsenorge.no

Som kommune arbeider vi systematisk med folkehelsearbeid. Her er grunnlaget vi prioriterer arbeidet ut fra:
Kunnskapsgrunnlag for lokal, bærekraftig samfunnsutvikling - inkludert oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2020-2023

Folkehelseprofil

Folkehelseinstituttet gir årlig ut folkehelseprofiler for kommuner og fylkeskommuner. Profilene bidrar til å holde oversikt over og å følge utviklingen på faktorer som har betydning for befolkningens helse. Folkehelseprofilen er sentral i kommunens oversiktsarbeid, der kommunen etter folkehelseloven skal ha oversikt over befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer for helse (Folkehelseloven, 2011, §5). 

Folkehelseprofilen har indikatorer innenfor temaområdene befolkning, oppvekst og levekår, miljø, skader og ulykker, helserelatert atferd og helsetilstand. Sammen med kommunens øvrige oversiktsarbeid danner den grunnlaget for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i kommunen.

Folkehelseprofilen for Nes kommune viser at kommunen på flere områder har flere folkehelseutfordringer enn landet som helhet. Dette fordeler seg nokså likt for kommunene i Gardermoenregionen, med unntak av Gjerdrum. Årsakene til dette er komplekse, og kan være knyttet til sosioøkonomiske forhold som blant annet utdanningsnivå. Nes kommune har de siste årene hatt en god utvikling der frafallet i videregående skole har gått ned, og nærmer seg nå landsgjennomsnittet. Nes kommer ikke like godt ut som landsgjennomsnittet og Viken når det gjelder ungdoms trivsel, framtidstro, fornøydhet med lokalmiljø og deltakelse i fritidsorganisasjoner. Barn og unge er en prioritert målgruppe for folkehelsearbeidet i Nes. 

Under finner du årets, og tidligere års, folkehelseprofiler for Nes hos FHI (Folkehelseinstituttet), og du kan også søke opp andre kommuner og fylker der:

Folkehelseprofil Nes

Satsningsområder for folkehelsearbeidet i Nes

Folkehelse er et prioritert tema i Nes kommune, og skal være gjennomgående i alle planer og virksomheter (Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2030). Kunnskapsgrunnlaget for Nes 2020-2023 og løpende oversiktsarbeid danner grunnlaget for kommunens utfordringsområder og ressurser i folkehelsearbeidet. Hovedmålet for folkehelse i Nes er «friske og mestrende nesbuer». Vi har satsningsområder for folkehelsearbeidet i Nes, og det handler om å rette innsatsen der vi kan få størst effekt og gevinst av helsefremmende og forebyggende tiltak. Satsningsområdene er retningsgivende for alle virksomheter, og bidrar til systematisk og helhetlig arbeid for å fremme folkehelsen i Nes.

Følgende er forslag til satsningsområder for folkehelsearbeidet i Nes i kommende planperiode (jf. Kunnskapsgrunnlaget):

 • Sammen med innbyggerne fortsette arbeidet med tidlig innsats for ta i bruk og utvikle egne ressurser
 • Videre satsning på sosial kompetanse og grunnleggende ferdigheter i grunnskolen
 • Legge til rette for gode bomiljø, varierte boligtyper og rett/tilpasset dimensjonering av tjenestetilbudet
 • Å fremme samfunnssikkerhet og klima i planarbeidet

I Nes skal barn og unge prioriteres i folkehelsearbeidet, selv om målgruppen er hele befolkningen. Gode vaner dannes tidlig og oppvekst-og levekår vil være avgjørende for helsen senere i livet. Tidlig innsats er mest samfunnsøkonomisk gunstig.  

Folkehelseutfordringer blir sett på som komplekse problemer, som fordrer sammensatte løsninger. Det er nødvendig å arbeide systematisk og på tvers av virksomheter med kommunens folkehelseutfordringer, slik at en kan se resultater på sikt. Universelle helsefremmende- og forebyggende tiltak er å foretrekke i folkehelsearbeidet, da de kan bidra til å hindre at problemet oppstår. Det er mer virkningsfullt å forebygge enn å reparere. I tillegg skal vi imøtekomme behovene til de mest utsatte, for å bidra til å redusere sosiale ulikheter i helse.

Folkehelsemidler til frivilligheten

Folkehelseforum avsetter årlig en budsjettpost som skal gå til folkehelsetiltak i regi av frivilligheten. Summen forutsetter tildeling av partnerskapsmidler for folkehelse fra Viken fylkeskommune, eller prioritering i budsjettprosess. Folkehelseforum behandler søknader og tildeler midler i henhold til dette reglementet. For 2023 er denne summen fastsatt til kr 50 000. 

Hensikt
Hensikten med ordningen er å stimulere til folkehelsetiltak i regi av frivilligheten, og slik frembringe flere helsefremmende og/eller forebyggende tiltak for befolkningen i Nes. Frivilligheten er en av Nes kommunes store ressurser, og av uvurderlig betydningen for folkehelsen (Kunnskapsgrunnlag for Nes 2020-2023).

Søknadsprosedyre
Søknad merkes med «21/2898 Tildeling av folkehelsemidler til frivilligheten", og sendes til Nes Postmottak: postmottak@nes.kommune.no 

Søknaden må beskrive/svare ut følgende punkt:
- Hvor mye midler søkes det om?
- Hva skal midlene dekke?
- Hvem er målgruppe for tiltaket?
- Hvor mange er tiltaket ment å treffe?
- På hvilken måte er tiltaket helsefremmende og/eller forebyggende?
- Når er tiltaket forventet ferdigstilt? Det blir gjeldende for når kommunen vil be om dokumentasjon av gjennomført tiltak gjennom bilder og enkle beskrivelser. En måned etter ferdigstilt tiltak er frist for å sende bildedokumentasjon for gjennomført tiltak til kommunen.

Søknadsfrist: 15. mars. Frist for innsending av rapportering: Det avtales i hvert tilfelle og nedfelles i partnerskapsavtale mellom partene.

Kriterier
Innkommende søknader behandles av folkehelseforum i henhold til følgende kriterier:
- Til helsefremmende og/eller forebyggende tiltak1
- Lag, foreninger og ungdomsbedrifter kan søke, ikke enkeltpersoner eller næringsliv
- Midler kan tildeles til nærmiljøtiltak
- Tiltak som fremmer lav terskel for deltakelse og ingen/lave kostnader for de som benytter seg av det
- Partnerskapsavtale mellom søker og kommunen inngås
- Samtykke til at informasjon om tildeling av midler og om tiltaket kan offentliggjøres på kommunens plattformer (saks- og arkivsystem, innbyggerportal, facebook og instagram o.l.)
- Tiltak som kan bidra til å redusere sosiale ulikheter, kan bli vektlagt for tildeling
- Dersom det kommer inn mange gode søknader, bør det tilstrebes at midler kommer flere tiltak til gode

Rapportering
Det tilstrebes en enkel form for rapportering der de som har blitt tildelt midler rapporterer til kommunen på tiltaket gjennom bildedokumentasjon og en kort beskrivelse av gjennomført tiltak.
Følgende skal framgå av rapporteringen:
- Hvordan gikk gjennomføringen av tiltaket?
- Bilder som dokumenterer gjennomført tiltak
- Bilder av kvitteringer som dokumenterer utlegg til tiltaket - Dersom midler ikke er brukt, skal disse tilbakebetales til kommunen. Alternativt må partene sammen legge en plan for utsatt ferdigstillelse/gjennomføring. Avtaler og frister som angår dette skal framgå av partnerskapsavtale inngått (beskrevet i punkt 3).

 

Tildelte midler til folkehelsetiltak i regi frivilligheten

2021

Hvam IL:
Tildelt kr 15 000. Tiltak: Idrettsmerke til pensjonister, med målsetting om å bedre formen i pensjonistbefolkningen ved å gi et treningstilbud/-opplegg med et fokus på å gjennomføre opp mot idrettsmerke til NIF.

Vestsiden musikkorps:
Tildelt kr 15 000. Tiltak: Musikk som helsefremmende tiltak for beboere i institusjon. Fremme trivsel og helse hos beboere i institusjoner gjennom musikkopplevelser.

2022

Opaker velforening:
Tildelt kr 15 000. Tiltak: Aktivitetspark på Opaker.

Nes pensjonistbowling-KULA:
Tildelt kr 5 000. Tiltak: Åpen dag - pensjonistbowling. 

Skogbygda historielag:
Tildelt kr 5 000. Tiltak: Bli med ut dager - Skogbygda historielag

Nes revy- og amatørteater:
Tildelt kr 7 000. Tiltak: Arrangere Nesrevyen "En god latter forlenger livet" 2022.

Steinsjøens venner:
Tildelt kr 4 500. Tiltak: Skilt/merking av turstier og løyper og til historisk tur.

2023

Freidig 4H:
Tildelt kr 2000. Tiltak: Rekruttere flere medlemmer til Freidig 4H

Funnefoss Vormsund Idrettslag (FUVO):
Tildelt kr 22 500. Tiltak: Baner for boccia og petancue 

Betelkirken Auli:
Tildelt kr 8000. Tiltak: Vårkonserten "Love where you live"

Grøss og magi:
Tildelt kr 10 000. Tiltak: Kreative verksteder gjennom hele året

Stolpejakten i Nes (v/Hvam IL, Nes Turlag, Skogbygda Historielag, Vestre Fenstad Vel og Auli Vel):
Tildelt kr 10 000. Tiltak: Gjennomføre Stolpejakten i Nes

Nes Husflidslag:
Tildelt kr 3000. Tiltak: Arrangementet "Holdbart"

Nes Friluftsråd:
Tildelt kr 3000. Tiltak: Gjennomføre "Bli med ut dag" ved Dragsjøhytta 

 

Folkehelseprisen

Folkehelseprisen ble delt ut i årene 2009 til 2017. Formålet med prisen var å være et synlig bevis på helsefremmende og/eller forebyggende innsats. 

Følgende var statutter for folkehelseprisen:

 1. Lag, foreninger, organisasjoner, sammenslutninger, stiftelser, virksomheter, grupper og bedrifter kan nomineres.  
 2. Ønske om kandidater til folkehelseprisen annonseres sammen med de andre prisene i Kultur- og idrettsgallaen. 
 3. Nytenking og samarbeid vil bli vektlagt. 
 4. Det må minimum være en verdig, gyldig nominasjon for inneværende år for at folkehelseprisen kan bli delt ut.
 5. Folkehelseprisen deles ut hvert år, så framt juryen finner en verdig vinner.
 6. Utdeling av prisen finner sted på Kultur- og idrettsgallaen.
 7. Juryen/komitéen består av ordfører, leder av Nes Idrettsråd, leder av kulturråd, leder av Nes Friluftsråd og representanter fra administrasjonen.
 8. Statuttene utarbeides av folkehelseforum og vedtas av rådmannens ledergruppe.

Tidligere vinnere av folkehelseprisen

2018 - Bente Aarhus og Erland Skogli
2017 - Hvam IL
2016 - Skogbygda`s jeger- og fiskeforening
2015 - Nes Revy og Amatørteater
2014 - Stiftelsen Dragsjøhytta
2013 - ble ikke delt ut
2012 - ble ikke delt ut
2011 - FUVO
2010 - Nes Orienteringslag
2009 - Nes Skianlegg

Det gode liv i Nes - folkehelseopplysning

Fra februar 2016 til oktober 2019 ble det publisert en folkehelsespalte i Raumnes og på kommunens nettside. Spalten omhandlet ulike og aktuelle temaer, i et folkehelseperspektiv. Tidligere utgitte spalter er linket til under, da de fortsatt vil kunne være aktuelle og bidra med kunnskap.

Her kan du lese publiserte spalter

Klikk på det tema du ønsker å lese.

 Måned  Tema  Spaltist
Oktober 2019 Gi jernet i innspurten av Stolpejakten! Gerd Husås, leder av Nes Friluftsråd og Berna Marie Sommerseth, folkehelsekoordinator Nes kommune
September 2019 When you try your best but you don't succeed Berna Marie Sommerseth, folkehelsekoordinator, Nes kommune
August 2019 Hvordan bedre den psykiske helsen? Camilla Schøyen, sykepleier, Nes kommune
Juni 2019 Er vi trygge i trafikken? Berna Marie Sommerseth, folkehelsekoordinator, Nes kommune
Mai 2019 Tilbake til spisebordet Gry Irene Skodje, klinisk ernæringsfysiolog, Nes kommune
April 2019 Å ruse seg, eller ikke ruse seg. Det er spørsmålet Berna Marie Sommerseth, folkehelsekoordinator, Nes kommune
Mars 2019 Sammen er vi sterke Silje-Elisabeth Andreassen, ordfører i Barn og Unges Kommunestyre (BUK), Nes kommune
Februar 2019 Barn og unges ønsker for det nye året 2019 Anne Lise Tjærnås og Vibeke Bang, helsesykepleiere, skolehelsetjenesten Nes kommune
Januar 2019 #sammen Grete Sjøli og Jon Sverre Bråthen, ordfører og rådmann i Nes kommune
Desember 2018  Barn og jul... Tove Hansen, URO-koordinator, Nes kommune
November 2018 Hvor føler du deg hjemme? Christiane Lier Dahl, fagansvarlig barn og unge, Integregring, fritid og frivillighet, Nes kommune
Oktober 2018  Er du synlig? Sølvi Egner-Kaupang, skolefaglig rådgiver, Oppvekst og utdanning, Nes kommune

September 2018

Fra kolera til velferdsstat Berna Marie Sommerseth, folkehelsekoordinator, Nes kommune

August 2018

Lag gode hverdager, for de er det flest av Marit Holtung, ergoterapeut kartlegging universell utforming, Nes kommune

Juli 2018

Klag ikke under stjernene... Berna Marie Sommerseth, folkehelsekoordinator, Nes kommune

Juni 2018 

Natur, friluftsliv og folkehelse Mette Kristin Rolstad, Friskliv- og mestringssenteret i Nes

Mai 2018 

Endelig vår  Øystein Sørnes og Trond Solvang, utekontakter i Nes

April 2018 

It takes a whole village to raise a child Mona Andersen, konstituert kommunalsjef Oppvekst og Utdanning og Astrid E.V. Kjensli, assisterende rektor Neskollen skole

Mars 2018

Forebygging, den usynlige jobben  Ida Eliseussen, oppvekst- og SLT-koordinator og Gunnar Foseid, politikontakt

Februar 2018 

Trafikksikkerhet og folkehelse Malene Olsen, Vegingeinør, Areal og miljø

Januar 2018 

Ungdom og gaming Thomas Håkonsen, UngdomsLOS, Fritid og forebygging

Desember 2017

 En annerledes adventskalender Berna Marie Sommerseth, folkehelsekoordinator, Strategi- og utviklingsavdelingen

November 2017 

Livsmestring Mette Rolstad og Berit Køhler, fysioterapeuter ved Friskliv og mestring

Oktober 2017 

 Ut i vår hage -skolehagen Anne Johansen, rektor ved Fjellfoten skole

September 2017

Folkehelseopplysning fra Nes svømmehall Teis Lund Gregersen, daglig leder, Nes svømmehall

August 2017

Kulturminner er opplevelser og folkehelse Kristoffer Andersen, kulturminnerådgiver, Areal og miljø  

Juli 2017 

 Badeglede Tom Sundar og Bjørn Hagen, Enhet for miljørettet helsevern, Øvre Romerike

Juni 2017

 Leselyst Christine Riiser Wist, biblioteksjef, Nes bibliotek
Mai 2017  Kart og terreng Gerd Husås, Nes friluftsråd og Morten Tvethaug, Nes frivilligsentral
April 2017 Ungdomshelse - Det gode liv i Nes Vibeke Bang, Marthe Brualøkken og Nina Kolsrud Overen, helsesøstre på helsestasjon for ungdom
Mars 2017 Noen tanker om kosthold og helse Wenche Nabben Logna, Mette Rolstad og Berit Anita Køhler, Frisklivssentralen i Nes
Februar 2017

Leve, Lære, Skape - Det gode liv i Nes

 Unni-Berit Schjervheim, kommuneoverlege
Januar 2017 Sunt engasjement Are Ausland, sekretær for kommunestyre og formannskap
Desember 2016 Den fineste tiden på året «når voksne blir litt rare i hodet» Ida Eliseussen, Barn og unges talsperson
November 2016 Naturen vår.., Grete Sjøli, ordfører
Oktober 2016 Mirakelkur for kropp og sinn

Halldis Nygård Knapstad og Berit Køhler, fysioterapeuter i Ergo-fysioterapitjenesten

September 2016 Vennskap

Øivind Svensen, rektor Auli skole

August 2016 Et godt måltid

Edel B Stirling, styrer i Læringsverkstedet Haga Barnehage

Juli 2016 Å forstå barne- og ungdomsdialekten

Inger Marie Andreassen, tidligere vikarierende psykolog i Nes kommune

Juni 2016 Grønn trivsel

Tiril Wormdal Selboe, Thor Albertsen og Camilla Smedsrud, planrådgivere Nes kommune

Mai 2016 Ferieaktiviteter i Nes

Trond Solvang og Siv Wartdal, feltarbeidere i avdeling fritid og forebygging

April 2016 Alle trenger et sted å bo

Marit Holtung, Line Amundsen og Silje Tangen Karlsen, ergoterapauter fra Ergo- og fysioterapitjenesten. Kjersti Jensen, Boligkontoret.

Mars 2016 En fremmed er en venn du ikke kjenner Morten Tvethaug, daglig leder, Nes Frivilligsentral
Februar 2016 Natur og kulturaktiviteter Unni-Berit Schjervheim, kommuneoverlege

 

Initiativet kommer fra kommunens folkehelseforum, som er sammensatt på tvers av sektorer og skal legge til rette for god folkehelse i alt vi gjør. Dette gjennom å stimulere til forankring av folkehelse, og samarbeid på tvers av virksomheter i kommunen samt med frivillig- og privat sektor.


Publisert: 19.09.2016 10:41:52
Sist endret: 20.11.2023 13:54