Innhold

Kommunal bolig

Kommunale boliger kan tildeles personer/familier som er vanskeligstilte. Det vil si de som har problemer med selv å ivareta sine interesser på boligmarkedet.

Kommunal bolig pdf

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger

Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. 

Husbanken og Nav/kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er Nav/kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

 

Søk bostøtte

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. 

 

Meld fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får. 

Husbanken: informasjon og søknadsskjema 

Startlån/boligfinansiering

Startlån er en behovsprøvd låneordning for husstander med en langvarig svak økonomi. Det stilles krav om minimum 10 % i egenkapital, samt 1 års sammenhengende botid i kommunen. Egenkapitalkravet kan fravikes i særskilte tilfeller. Videre følges Forskrift om startlån fra Husbanken.

 Startlån

Boligtilskudd til etablering og tilpasning

Husbanken gir tilskudd til ulike formål og målgrupper. Disse tilskuddene er rettet mot privatpersoner.

Tilskudd til etablering og tilpasning

Midlertidig bolig

NAV har plikt til å hjelpe deg med å finne et midlertidig botilbud hvis du helt akutt ikke har et sted å sove og oppholde deg neste døgn.

 

Midlertidig botilbud (nødsituasjon)


Publisert: 14.09.2016 10:47:12
Sist endret: 23.01.2023 10:54