Innhold

Barnekoordinator

Barnekoordinatorordningen kan tildeles før fødsel og barn opp til 18 år som har store hjelpebehov og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester. Barnekoordinator tildeles familien.

Hva er Barnekoordinator?

Barnekoordinators oppgaver følger av helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2 a andre ledd bokstav a–e.

Barnekoordinatoren skal sørge for: 

  • koordinering av det samlede tjenestetilbudet.
  • å ha oversikt over og bidra aktivt til å ivareta kommunens ansvar for nødvendig oppfølging og tilrettelegging for familien og barnet i form av tilbud om eller ytelse av helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester.
  • at familien og barnet får nødvendig informasjon og helhetlig veiledning om helse- og omsorgstjenestetilbudet.
  • at familien og barnet får nødvendig informasjon og helhetlig veiledning om andre velferdstjenester og relevante pasient- og brukerorganisasjoner, at familien og barnet gis veiledning i deres kontakt med disse, og at det formidles kontakt eller henvisning videre til slike tjenester eller organisasjoner.
  • fremdrift i arbeidet med individuell plan.

 

Hvem kan få barnekoordinator?

Familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester, har rett til barnekoordinator etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 c.

Kommunen har plikt til å oppnevne barnekoordinator etter helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2 a.

Andre velferdstjenester har plikt til å samarbeide med barnekoordinator når samarbeidsplikten på individnivå er utløst. Dersom det er oppnevnt barnekoordinator, skal barnekoordinatoren sørge forsamordning av tjenestetilbudet.

Koordinerende enhet i kommunen har overordnet ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av barnekoordinator. Gjennom oppnevningen av barnekoordinator utpekes hvem som har ansvaret for samordningen av tjenestene til barnet.

Vilkårene for å ha rett til barnekoordinator er samlet sett noe strengere enn for vanlig koordinator. Til gjengjeld innebærer barnekoordinator en utvidet koordinatorordning når den innvilges, fordi familien er rettighetssubjektet, ikke bare pasienten eller brukeren. Familieperspektivet er imidlertid viktig også for vanlig koordinator.

Samtykke til tildeling av barnekoordinator:
Det er foreldrene eller den som samtykker på vegne av barnet som skal samtykke til oppnevning av barnekoordinator.

Tilfeller der både retten til barnekoordinator og IP-koordinator etter helse -og omsorgstjenesteloven er oppfylt

Tjenestene må i samråd med barnet, ungdommen og familien vurdere hva som er den foretrukne koordinatorordningen hvis både retten til barnekoordinator og koordinator etter helse- og omsorgstjenesteloven er oppfylt. Det er ikke meningen at et barn eller en ungdom/en familie skal ha to koordinatorer med ansvar for den helhetlige oppfølgingen 

Hvordan kan jeg få individuell plan?

I tillegg kan kommunen ta initiativ til individuell plan når du mottar flere helse- og omsorgstjenester og det kan være behov for koordinering.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om barnekoordinator og individuell plan kan du kontakte virksomheten Dialog og mestring.

Telefon: 66 10 48 00

Post- og besøksadresse: Leirvegen 4C, 2160 Årnes

Åpningstid: kl: 08.00- 15.00

Pris

Barnekoordinator er gratis.

Klage

Pasient, bruker eller dennes representant som mener at retten til barnekoordinator er brutt, kan klage til statsforvalteren etter reglene i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.  

Klagen kan gjelde :

  • avslag på ønske om barnekoordinator  
  • endring eller opphør av barnekoordinator  
  • manglende oppfyllelse av rett til barnekoordinator

Pasient, bruker eller dennes representant kan også klage på avgjørelser om ikke å innvilge alminnelig koordinator etter fylte 18 år. 

Aktuelle lover

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om spesialisthelsetjenesten

Lov om barneverntjenester

Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen

Lov om psykisk helsevern

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator gjeldende fra 01.01.2012

Veileder: "Samarbeid om tjenester til barn og unge og deres familier"


Publisert: 17.03.2023 10:28:28
Sist endret: 17.03.2023 10:28