Innhold

Avlastning

Retten til avlastning gjelder alle som gir omfattende omsorg til en person med stort omsorgsbehov. Målet er å gi den som yter omsorg avlastning fra sine daglige omsorgsoppgaver, å forebygge utmattelse og stimulere til videre innsats. Omsorgsyter skal få mulighet til å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosiale nettverk og gi mulighet for nødvendig og regelmessig fritid og ferie.

Avlastning kan gis noen timer enkelte dager eller som en lengre døgnbasert tjeneste og kan gis i:

 • private hjem
 • særskilte kommunale tiltak
 • særskilte private tiltak

Hvem kan få avlastning?

Personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Kontaktinformasjon

Nes kommune, Dialog og Mestring

Telefon: 66 10 48 00

Besøksadresse: Leirvegen 4c, 2150 Årnes

Åpningstid: kl: 08.00- 15.00

Send oss gjerne en e-post om du ikke når oss på telefon, men husk å ikke oppgi personsensitive opplysninger.

Søknad om helse og omsorgstjenester

Hva kan tas i betraktning i en søknad om avlastning?

 • Om søkeren arbeider mange timer per måned med omsorgsarbeid.
 • Om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig.
 • Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen.
 • Om arbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid.
 • Om det er snakk om omsorg for mer enn en person.

Klage

Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen etter pasient- og brukerrettighetsloven.

Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Støttekontakt

Trenger du noen som kan delta på fritidsaktiviteter sammen med deg eller har du behov for å komme ut av en isolert tilværelse, kan du søke om støttekontakt. En støttekontakt kan besøke deg hjemme, gå tur, bli med deg på biblioteket, kafébesøk, kino eller lignende. Ordningen er fleksibel og det er dine ønsker, behov og forutsetninger som avgjør hvor du og støttekontakten møtes og hva dere gjør sammen.

Organisering av tjenesten

Tjenesten kan organiseres på tre måter:

 • individuell støttekontakt
 • deltakelse i en aktivitetsgruppe 
 • individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

Hvem kan få støttekontakt?

Barn, ungdom, voksne og familier som har behov for støtteperson på grunn av: 

 • funksjonshemming
 • alder
 • sosiale utfordringer

Det er dine og ev. din families behov som er avgjørende ved tildeling av støttekontakt. Kommunen vil i samarbeid med deg bestemme om du skal få støttekontakt eller ev. andre tjenester.

Hvordan søker man støttekontakt?

Søknad kan sendes til Nes kommune, Dialog og mestring

Post- og besøksadresse: Leirvegen 4c, 2150 Årnes

Tlf. 66 10 48 00

Søknad om helse og omsorgstjenest

Ved vedtak om støttekontakt:

Kontakt Miljøarbeidertjenesten ved:
Anita Sandnes, tlf. 915 15967

 send e-post

 

Kommunen kan hjelpe deg med å søke om støttekontakt, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

 Pris

Tjenesten er gratis. Godtgjørelse til støttekontakten og ev. utgifter støttekontakten har, blir dekket av kommunen.

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Statsforvalteren.

Relevante nettsider

Aktuelle lover


Publisert: 19.09.2016 13:42:27
Sist endret: 30.01.2023 20:08