Innhold

Skolefritidsordningen (SFO)

Trenger barnet ditt et sted å være før/etter skoletid, kan du melde det på skolefritidsordningen (SFO). SFO er et frivillig tilbud for barn fra 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov fra 1. til 7. trinn.

Alle skoler tilbyr også SFO i skolens høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie samt ved planleggingsdager som ikke sammenfaller med planleggingsdager på SFO. 
SFO er stengt 4 uker i juli. 

Åpningstiden er kl 0700- 1700, med få unntak- se vedtekter. Alle skoler tilbyr både heltids- og deltidsplass.

Kommunen plikter å tilby skolefritidsordning.

Du må betale en egenandel for SFO-plassen hver måned.

Særlig informasjon om SFO - plass for 1. trinn fra høsten 2022

Som en del av styrkingen av fellesskolen, vil regjeringen i tråd med Hurdalplattformen innføre gratis skolefritidsordning for alle førsteklassinger, redusere prisen og øke kvaliteten på tilbudet. Stortinget har vedtatt å innføre en moderasjonsordning med 12 timer gratis SFO for alle elever på 1. trinn fra høsten 2022. Denne ordningen skal forskriftsfestes, og forskriften er nå ute på høring med høringsfrist 29.april.

Etter høringsfristen vil forskriften endelig vedtas. Når dette er gjort kan Nes kommune beslutte hvordan SFO-tilbudet skal innrettes. Prisen for hel plass vil bli redusert, men det er usikkert hvor mye.

Det blir 12 timer gratis SFO pr. uke for alle elever på 1. trinn, men vi vet ikke hvordan ordningen med hel plass blir. 12 timer tilsvarer deltidsplass. Kostpenger kommer i tillegg.

Det er allikevel viktig at dere sender påmelding slik at vi kan beregne antall ansatte. Så snart alt er besluttet vil vi være fleksible når det gjelder endring ift. påmeldinger.

 

Redusert foreldrebetaling for elever på 1. til 4. klassetrinn og gratis for elever med særskilte behov på 5.–7. trinn.

Foreldrebetalingen for en SFO-plass skal for første barn i SFO ikke utgjøre mer enn 6 prosent av husholdningens bruttoinntekter, begrenset oppad til maksimalgrensen for foreldrebetaling.

Fra 1. august 2022 innebærer dette at husholdninger med en samlet inntekt under 607 750 kroner har rett til redusert foreldrebetaling for plass i SFO.

Søknader behandles fortløpende og innvilget søknad gjelder fra første hele måned etter søknadstidspunktet.

Lever søknad her.

For å motta redusert foreldrebetaling må foreldre/foresatte med samme folkeregistrerte adresse som barnet søke om dette. Søknaden gjelder for ett skoleår om gangen.

Du må dokumentere husholdningens samlede bruttoinntekt. Når du søker må du sende inn dette:

  • Kopi av siste skattemelding.
  • Er husholdningens inntekt vesentlig og varig endret siden siste skattemelding, må du legge ved annen dokumentasjon for inntekt. Dokumentasjon som ettersendes må være kommet frem til kommunen innen gjeldende søknadsfrister og ikke være eldre enn 1 måned.

Priser

 

Søknadsskjema

Innmelding, endring eller oppsigelse av SFO plass

SFO - Søknad, endring og oppsigelse 

Påmelding for neste skoleår: 1.april 

Kontaktinformasjon  

Vedtekter

SFO vedtekter

Strategiplan for kvalitet i SFO

Aktuelt lovverk

Opplæringsloven § 13-7 (Skolefritidsordningen)

Rammeplan for SFO gjelder fra 1.august 2021 og skal bidra til et mer likeverdig tilbud til barna over hele landet.

Rammeplan for SFO


Publisert: 10.10.2016 09:17:45
Sist endret: 31.08.2022 07:35