Innhold

Skolefritidsordningen (SFO)

Trenger barnet ditt et sted å være før/etter skoletid, kan du melde det på skolefritidsordningen (SFO). SFO er et frivillig tilbud for barn fra 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov fra 1. til 7. trinn.

Alle skoler tilbyr også SFO i skolens høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie samt ved planleggingsdager som ikke sammenfaller med planleggingsdager på SFO. 
SFO er stengt 4 uker i juli. 

Åpningstiden er kl 0700- 1700, med få unntak- se vedtekter. Alle skoler tilbyr både heltids- og deltidsplass.

Kommunen plikter å tilby skolefritidsordning.

Du må betale en egenandel for SFO-plassen hver måned.

 

Redusert foreldrebetaling for elever på 1. og 2. klassetrinn med SFO-plass og gratis for elever på 5.–7. trinn med særskilte behov.

Foreldrebetalingen for en SFO-plass skal for første barn i SFO ikke utgjøre mer enn 6 prosent av husholdningens bruttoinntekter, begrenset oppad til maksimalgrensen for foreldrebetaling.

Fra 1. august 2020 innebærer dette at husholdninger med en samlet inntekt under 583 000 kroner har rett til redusert foreldrebetaling for plass i SFO.

Søknader behandles fortløpende og innvilget søknad gjelder fra første hele måned etter søknadstidspunktet.

Lever søknad her.

For å motta redusert foreldrebetaling må foreldre/foresatte med samme folkeregistrerte adresse som barnet søke om dette. Søknaden gjelder for ett skoleår om gangen.

Du må dokumentere husholdningens samlede bruttoinntekt. Når du søker må du sende inn dette:

  • Kopi av siste skattemelding.
  • Er husholdningens inntekt vesentlig og varig endret siden siste skattemelding, må du legge ved annen dokumentasjon for inntekt. Dokumentasjon som ettersendes må være kommet frem til kommunen innen gjeldende søknadsfrister og ikke være eldre enn 1 måned.

Priser

Foreldrebetaling i skolefritidsordningen (SFO) pr måned

Gjeldende fra 01.01.2020

  PRIS
Hel plass, over 12 timer pr uke 3 180
Halv plass, under 12 timer pr uke 2 031
Mat, uansett plasstype 201
SFO i ferier og fridager, pr halvår 1 178

Søskenmoderasjon:

  • 30 % moderasjon for barn nr. 2
  • 50 % moderasjon for 3. og eventuelt flere barn

Søknadsskjema

Innmelding, endring eller oppsigelse av SFO plass

SFO - Søknad, endring og oppsigelse 

Påmelding SFO - ferier og fridager

Skjema for SFO feriepåmelding finner du her 

Påmelding for neste skoleår: 1.april 

Kontaktinformasjon  

 

Skole

Telefon

Leder

Auli skole

1929 Auli

66 10 44 25

Grethe Nymoen

Fjellfoten skole

2150 Årnes

66 10 44 45

Tom Andresen

Framtun skole

Haga, 1929 Auli

66 10 44 55

Britt Fossum

Fenstad skole

2170 Fenstad

66 10 44 35

Marit Guttulsrud

Neskollen skole

2165 Hvam

66 10 44 65

Kari Sandmo Johansen og Janne Dahl

Skogbygda skole

2164 Skogbygda

66 10 44 75

Marianne Nygaard 

Østgård skole

2150 Årnes

66 10 44 85

Tone  Glader

Årnes skole

2150 Årnes

66 10 44 95

Gunhild Hofseth

 

Vedtekter

SFO vedtekter

Strategiplan for kvalitet 

Klageadgang:

 

Er du uenig i avgjørelsen, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok vedtaket. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sendes til den avdelingen som gjorde vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

 

Aktuelt lovverk


Publisert: 10.10.2016 09:17:45
Sist endret: 23.11.2020 14:10