Innhold

Noe av det viktigste som kan gjøres i en kommune er å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Det er i kommunen barn og unge vokser opp og lever sine liv og det er derfor viktig med en tett samhandling direkte med barn og unge.

Kommunen er ansvarlig for mange av tjenestene til barn og unge, slik som barnehage, skole, helsetjenester og barnevern.

Strategi skal bidra til at alle barn og unge i Nes kommune får en god oppvekst på alle måter. Strategien skal sikre at kommunen jobber forebyggende og kommer tidlig inn, og at tilbud og tjenester er koordinert og kunnskapsbasert.

Om strategien

  • Sikre helhetlig arbeid og samarbeid på tvers av virksomheter og fagområder.
  • Finne de gode grepene i den praktiske hverdagen på alle nivå.
  • Sørge for felles kvalitet og kunnskap i arbeidet, og jobber praksisnært ved å dele erfaringsbasert kunnskap, på tvers.
  • Peke retning for andre kommunale planer som omfatter barn og unge

Strategien gjelder alle

Det er hele Nes som samfunn som sammen skal bidra til at barn og unge i Nes får en god oppvekst. Planen forplikter alle kommunens egne aktører og tjenester. Alle andre, slik som fylkeskommunal-, statlig-, frivillig- eller privat sektor som jobber for og med barn og unge, oppfordres til å bli med på arbeidet.

Strategiens innhold

Helhetlig oppvekststrategi handler om å legge til rette for at barn og unge mestrer sitt eget liv, gjennom barndom, ungdomstid og senere voksenliv. Strategien bygger på tanken om at det krever en hel landsby for å fostre et barn. Strategien hviler på Barnekonvensjonens prinsipper, og nasjonale og kommunale føringer. Fokuset er helsefremmende- og forebyggende arbeid i hele kommunen, og målgruppe er ALLE som jobber for og med barn og unge mellom 0 og 23 år. Arbeidet hviler på en rekke mål, strategier og tiltak.

Med Helhetlig oppvekststrategi skal vi ikke bare snakke om tidlig innstas, vi skal gjøre det.

Hovedtiltak

Alle ansatte i Nes tar i bruk URO-metoden

URO-metodikken handler om å ta tak i den lille, urolige følelsen vi kan få i møte med barn, unge og deres familier, på en tidlig, trygg og systematisk måte. Metodikken vil kunne gi alle som jobber i Nes kommune, et felles språk og den samme tilnærmingen til å ta opp sin uro med den det gjelder. Metoden legger opp til å utvikle egne holdninger for å sikre relasjon og kommunikasjon i dialogen med den/de det gjelder. URO-metoden vil gi oss verktøy til å handle på egen uro med en gang, i stedet for å vente og se. På den måten vil vi sikre systematisk tidlig innsats. 

Vi skal sikre bedre tverrfaglig innsats gjennom BTI

BTIstår for bedre tverrfaglig innsats. BTI skal hjelpe oss med å systematisere og organisere arbeid, rutiner og samarbeidet omkring barn/unge. BTI skal hjelpe oss til å komme tidlig inn og sikre at vi jobber grundig og godt med de barna som vekker bekymring. BTI skal bli et felles og systematisk arbeid, uavhengig av hvor den ansatte jobber i organisasjonen.

Slik virker URO og BTI sammen

URO handler om måten vi henvender oss mot mennesker og sikrer trygghet i relasjoner. BTI skal hjelpe oss i å koordinere tjenester og tiltak for oppfølging. URO vil gi oss nødvendige kommunikasjonsferdigheter til sikre hjelp og oppfølging i BTI. Det handler om ett verktøy og ett virkemiddel for at barn og unge i Nes skal få tjenester med kvalitet som er samordnet og koordinert.

Andre utvalgte tiltak:

Tverrfaglige team

Tverrfaglige team skal opprettes i alle barnehager og skoler i kommunen høsten 2019. Formålet er å sikre at nødvendig fagpersoner arbeider sammen for tilrettelegging og oppfølging på gruppenivå og sikrer arbeid inn mot individnivå.

Teamene møtes 2-4 ganger i halvåret og deltakere er rektor/styrer, lærere/barnehagelærere, PT, barnevern, sosialpedagogiksk ressurs, SFO-leder og helsesykepleier. I tillegg deltar andre faggrupper ved behov.

 

Eksempel på innhold og prosess i Tverrfaglige team

Rammeverk for tverrfaglige team

Referatmal Tverrfaglige team

Oppvekstforum

Alle som arbeider med barn og unge i Nes kommune inviteres til månedlige møter for å drøfte og informere på tvers av kommunalområder. Forumet arbeider med gjennomføring av tiltak i oppvekststrategien og bidrar til å styrke samarbeid på tvers.

Vi bruker «Det er Mitt Valg» i alle barnehager og skoler

MITT VALG er et universelt forebyggende undervisningsprogram i sosial- og emosjonell kompetanse. Det dekker barn og unges utdanningsløp fra de starter i barnehagen til de avslutter videregående skole. Programmet skjer i samarbeid med Lions Norge.

 

Andre tiltak omtales i strategidokumentet.

Strategien skal revideres i 2020.


Publisert: 02.04.2019 12:20:59
Sist endret: 03.03.2021 15:07