Innhold

Teams i skolen på Øvre Romerike - informasjon til foresatte og elever

Skolene på Øvre Romerike tok høsten 2016 i bruk Microsoft Office 365 (M365). M365 gir elevene en skybasert konto med tilgang til epost og verktøy som tekstbehandling, regneark, presentasjonsprogram etc. Programvaren er tilgjengelig, uavhengig av både tid og sted.

Teams ble tatt i bruk 01. august 2019

Fra og med 1.august 2019 tok alle skoler i bruk Teams som er en del av M365. Teams er et sentralt verktøy for samarbeid og kommunikasjon i O365-pakken. Teams er et nav for mange av verktøyene elevene skal bruke. Det gjør det enklere og sikrere for elever og lærere å kommunisere sammen. Elevene har en unik ID og kan ikke opptre anonymt. Kommunikasjonsverktøyene i Teams gir mulighet for telefon- og videomøter, samt chat. I Nes kommune er chatfuksjonen slått av for elevene i barneskolen. Elevene i barneskolen kan kun kommunisere på chat med sin lærer.

Forankring i læreplanen

Samfunnet er i rask endring og Fagfornyelsen (læreplanen) trer i kraft fra og med høsten 2020. Skolen blir utfordret på kjerneverdier som bl.a. livsmestring, demokratiforståelse, bærekraft, kreativitet, kommunikasjon og samhandling. For å kunne møte lærerplanen på dette kreves det hjelp og støtte i teknologien. Med bevisste og kompetente skoleledere og lærere vil digitale verktøy kunne gi økt læring og tilføre en merverdi. Elevene skal oppleve praktisk, variert og relevant undervisning av høy kvalitet, tilpasset sine evner og forutsetninger. Elever skal lære seg å lære. Det utfordrer oss til å tenke nytt og bredere i valg av læringsverktøy og læringsressurser, slik at elevene rustes til aktivt å kunne delta og bidra i samfunnet.

Læreplanen sier blant annet at «God dømmekraft hos den enkelte er nødvendig for å ivareta personvern og respekt for privatlivet. Elevene må øves i å opptre hensynsfullt og utvikle bevissthet om egne holdninger. Ulike kommunikasjonsformer og bruk av teknologi både beriker og utfordrer det sosiale miljøet». Videre sier læreplanen at «Skolen skal lære elevene å utvise dømmekraft når de ytrer seg om andre, og sørge for at de lærer å samhandle på forsvarlig vis i ulike sammenhenger….»

Kommunikasjonsverktøyene i Teams vil være viktige for elevene når de skal trene på disse målene.

Gode og trygge digitale elever

Skolens ansvar er å sørge for at foreldre og foresatte får nødvendig informasjon om elevenes skolegang. Men en god og tillitsfull dialog er et gjensidig ansvar. Vi oppfordrer derfor foresatte til også, å engasjere seg i elevens digitale liv og etterspørre hvordan eleven har hatt det på nett i dag. Sammen vil vi da kunne utvikle gode og trygge digitale elever.

Foresatte og Teams

Foresatte vil ikke få tilgang til Teams. Foresatte skal kommunisere med skolen gjennom Visma flyt og Transponder.

Den enkelte foresatte kan få innsyn i sitt barns skolearbeid ved å sette seg sammen med eleven, og gjennom en god dialog få innsyn i det daglige skolearbeidet. Datatilsynet anbefaler at foresatte ikke skal få barnets passord. Allerede fra skolestart anbefaler Datatilsynet og Utdanningsdirektoratet at eleven skal få opplæring i digital dømmekraft og digitale ferdigheter, der et av fokusområdene er at passord er privat og ikke skal deles.

Foresatte har et ansvar som innebærer at de har behov for å få tilgang til visse opplysninger om sine barn. Eksempler på opplysninger som er nødvendige for å utøve foresatte-ansvaret er generell informasjon om timeplan og ukeplan med oversikt over temaer det jobbes med, lekser og aktiviteter på skolen. Denne ukeplanen legges ut på teams for elevene, og foreldre kan se den sammen med barnet sitt der. Ved behov for å få ukeplan og annen generell informasjon tilsendt, så kan transponder eller deling av filer i onedrive være aktuelt. Nes kommune vil jobbe fram en felles praksis rundt deling av informasjon med foresatte skoleåret 2020/2021.

Det er viktig at foresatte respekter dette og på den måten hjelper elevene til å oppøve digital dømmekraft. God dømmekraft hos den enkelte er nødvendig for å ivareta personvern og respekt for privatlivet.  I følge barnekonvensjonen har alle barn har rett på privatliv og personvern.  Sammen må vi sørge for at denne retten etterleves.


Publisert: 03.02.2021 14:07:41
Sist endret: 03.03.2021 15:07