Høring - Forslag til lokal forskrift om vann- og avløpsgebyr, Nes kommune

I kommunestyrets møte 23.10.2018,  sak 18/134  ble det fremlagt en bestilling til administrasjonen om å revidere enkelte forskriften innen vann og avløpssektoren i kommunen. Administrasjonen har med bakgrunn i dette gjennomført et arbeid med å revidere dagens forskrift og vann- og avløpsgebyrer.

Rammene for kommunale vann- og avløpsgebyr fastsettes i kommunal forskrift. Gjeldende vann- og avløpsforskrift ble vedtatt av Nes kommunestyre i 2010. Siden den gang har det skjedd viktige endringer i sentrale lover og forskrifter som berører vannforsyning og avløpshåndtering. Fra 2012 er kommunens adgang til å kreve inn vann- og avløpsgebyrer hjemlet i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg. Forurensningsforskriften fra 2004 fastsetter de overordnede rammene for gebyrene og hovedreglene om utregning og innkreving.

 

Vedlegg:

Følgebrev til høringen 

Forslag til lokal forskrift om vann- og avløpsgebyr