Gjeldende planer

Oversikt over gjeldende planer, strategier og rapporter:

A

Analyse av fortetting- og transformasjonspotensialet i Årnes

Arbeidsgiverstrategi

B

Beredskapsplan, overordnet - revidert 2021

Boligsosial analyse - Fafo rapport

Bredbåndsstrategi for Nes kommune 2023- 2025

D

Delegeringsreglement 

F

Flaggreglement 

Frivillighetspolitikk  - Plattform for helhetlig frivillighetspolitikk

G

Gatebruksplan Årnes

H

Handlingsprogram med budsjett 

Handlingsprogram kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 

Handlingsplan for universell utforming 2023-2026

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Helhetlig boligstrategi 2020- 2032

Helhetlig oppvekststrategi 2017-2027

Helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse 2018

Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø 2016 - 2025 

 

K

Kommunedelplan for idrett fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2031

Kommunedelplan for klima, energi og miljø 2019-2030 med tiltaksdel 2022 - 2023

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2017-2030

Kommunedelplan for Årnes 2019-2030

Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer 2024 - 2036

Kommuneplanens arealdel 2024 - 2036 (PDF)

Kommuneplanens samfunnsdel 2024 - 2036

 

Kommunikasjonsstrategi 2017-2030

Kunnskapsgrunnlag 2024-2027

L

Leve Hele Livet- plan for Nes kommune

LØFT i Nes skolen 2018-2022

Lokale forskrifter (Lovdata)

Lokal strategi for realfag i Nes kommune 2015-2019_  

O

Overgangsplaner barnehage-skole og barneskole-ungdomsskole

P

Planstrategi 2020-2023 
Prinsipper og retningslinjer for driftstilskudd til organisasjoner i Nes kommune

R

Reguleringsplaner

Retningslinjer for skilting i Nes kommune

S

SLL-plan (språk, lesing og læring)

Sosial læring og livsmestring

Strategiplan for SLT-arbeidet 2018-2021

Strategi for legetjenesten i Nes 2023- 2033.pdf

Strategi for universell utforming 2019-2031

Strategisk helse og velferdsplan 2018-2030

Strategisk næringsplan 2017-2030

Stedsanalyse Årnes (2007)

T

Trafikksikkerhetsplan 2023 - 2027

TRL-plan (tall,regning og læring)

V

Vegnorm - felles kommunal veinorm 

Veilysnorm for kommunene på Romerike

Veteranplan (Interkommunal)

Publisert: 06.02.2017 07:27:42
Sist endret: 25.04.2024 09:22

Publisert: 06.02.2017 07:27:42
Sist endret: 25.04.2024 09:22

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?