Innhold

Nes kommune ønsker å ha en sunn og seriøs serverings- og skjenkenæring med bevillingshavere som er bevisst de plikter og ansvar det innebærer å ha bevilling. Vi jobber for å ha en næring med kun seriøse aktører som driver serveringssteder på en forsvarlig måte. Gjennom forvaltning av bevillingssystemet arbeider vi for å gi serveringssteder stabile og forutsigbare rammevilkår og å hindre illojal konkurranse.

Bevillingshavere og personer som har vesentlig innflytelse på serverings- og/eller skjenkevirksomheten plikter til enhver tid å følge gjeldende lover og regler. 

La Perla Restaurant har fått avslag på sine søknader om serveringsbevilling og skjenkebevilling. Bevillingssøker og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten oppfyller ikke kravet til uklanderlig vandel i henhold til serveringsloven § 6 og alkoholloven § 1-7b. I tillegg mener vi som bevillingsmyndighet at praksis med hvordan virksomheten blir styrt ikke er forenelig med kravet til forsvarlig drift av et serveringssted av hensyn til næringen, gjestene og samfunnet for øvrig. 

Vi stiller samme krav til samtlige bevillingshavere i Nes kommune. Vi ønsker en næring som er seriøs, og som drifter forsvarlig i henhold til lover og regler. Vi finner ikke at disse vilkårene er oppfylt, og det er derfor gitt avslag på søknadene. Som en konsekvens av avslaget må La Perla Restaurant stenge umiddelbart.


Publisert: 06.04.2017 08:00:00
Sist endret: 06.04.2017 08:54