Innhold

Følgende vedtak ble fattet med 29 mot 6 stemmer:

"Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan – Boligområde Grindermåsan – gbnr. 14/7 m.fl., som vist på reguleringsplankart datert 28.11.2017, sist revidert 21.04.2020, med tilhørende bestemmelser datert 28.11.2017, revidert 21.04.2020."

Her finner du vedtatt reguleringsplan med bestemmelser og tilhørende planbeskrivelse. Samt saksframlegg for behandlingen. Øvrige saksdokumenter tilhørende kommunestyrets behandling finnes på kommunens nettsider under møteplan og kommunestyret 16. juni 2020 (politisk sak 68/20).

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningsloven §§1-9 og 12-12, samt forvaltningsloven kap. VI påklages.
Eventuelle klager begrunnes og fremsettes skriftlig til Nes kommune, Pb. 114, 2151 Årnes.
Alternativt via mail: postmottak@nes-ak.kommune.no.

Eventuell klage må framsettes senest 31. august 2020. Klagen bes merket med saksnummer 2013/2803.


Publisert: 04.08.2020 15:17:46
Sist endret: 04.08.2020 15:19