Innhold

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok kommunestyret i sak 17/157 i møte 19.12.2017 "Detaljreguleringsplan for Årneskvartalet – gbnr. 168/36 m.fl. med plankart datert 04.04.17, sist revidert 09.11.17, og bestemmelser datert 09.11.17".

Følgende vedtak ble fattet med 33 mot 2 stemmer:

     Planforslaget med justeringer etter offentlig ettersyn, sist revidert 09.11.17, er forsvarlig utredet og i tråd med ønsket utvikling for området.

     Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Årneskvartalet – gbnr. 168/36 m.fl. med   plankart datert 04.04.17, sist revidert 09.11.17, og bestemmelser datert 9.11.17.

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningslovens kap VI, kan kommunestyrets endelige vedtak påklages til departementet. Eventuelle klager begrunnes og fremsettes skriftlig til Nes kommune, Pb. 114, 2151 Årnes. Klage kan alternativt innsendes via mail: postmottak@nes-ak.kommune.no. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker fra tidspunkt for denne kunngjøringen. Innsendelsen bes merket med saksnummer 2016/1160.

Vedtatt reguleringsplan
Vedtatte reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse
Saksprotokoll
Rådmannens saksframlegg

Øvrige saksdokumenter finnes ved politisk sak ved kommunstyrets behandling PS157/17: Kommunestyret 19.12.2017 

 

 


Publisert: 09.01.2018 08:34:17
Sist endret: 09.01.2018 08:34