Innhold

Kommunestyret i Nes vedtok i sak 18/96 i møte 19.06.2018 ”Detaljregulering - barnehage Runni Gård - gbnr 167/80”.

Følgende enstemmig vedtak ble fattet:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljregulering for Runni Gård, gbnr 167/80, 319 og 405. Detaljreguleringsplanen består av plankart sist revidert 25.01.2018, planbestemmelser sist revidert 24.04.2018, samt planbeskrivelse sist revidert 25.01.2018.

Planens formål er å tilrettelegge for etablering av barnehage, dels i nybygg og dels med drift i videreføring av eksisterende bygningsmasse på eiendommen. Reguleringsplanen omfatter også nylig oppført overnattingsbygg på eiendommen.

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningslovens kap VI, kan kommunestyrets endelige vedtak påklages til departementet. Eventuelle klager begrunnes og fremsettes skriftlig til Nes kommune, Pb. 114, 2151 Årnes. Klage kan alternativt innsendes via mail: postmottak@nes-ak.kommune.no. Eventuell klage må framsettes innen 23. juli 2018. Innsendelsen bes merket med saksnummer 2016/1405.

Tilhørende dokumenter:

Vedtatt reguleringsplan
Vedtatte reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse
Saksprotokoll
Saksframlegg til politisk behandling
Notat til endring av planforslag
Situasjonsplan
Nybygg plan
Nybygg snitt

 

 

 

 

 


Publisert: 28.06.2018 12:07:20
Sist endret: 28.06.2018 12:07