Innhold

Utsnitt plankart Herbergåsen næringsområde

Formålet med områdereguleringsplanen er å fastsette rammer for videre utvikling av Herbergåsen næringsområde. Planen legger opp til etablering av næringsvirksomhet i form av blant virksomheter tilknyttet lager, logistikk, verksted, industri og produksjon. For en mindre del av området tillates i tillegg plasskrevende handelsvirksomhet: salg av biler og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra planteskoler/hagesentre. Det tillates ikke arbeidsintensive virksomheter. For store deler av planområdet stilles det krav til detaljregulering før bebyggelse, og formål for disse feltene vil avklares gjennom senere planprosess.

Mer om planforslaget kan du lese i sakens dokumenter, som ligger nederst på siden.

 

Kommunestyrets vedtak

Følgende vedtak ble fattet med 22 mot 12 stemmer:

«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas områdereguleringsplan for Herbergåsen næringsområde

Vedtaket kan påklages. Eventuelle klager begrunnes og sendes skriftlig til Nes kommune, Pb. 114, 2151 Årnes. Klage kan alternativt innsendes via e-post: postmottak@nes-ak.kommune.no.

Klagen må framsettes innen 01.09.19. Merk gjerne oversendelsen med saksnummer 2017/1093.

 

 

Vedtatt plan og tilhørende saksdokumenter kan leses her:

Reguleringsplankart, datert 28.05.19

Planbestemmelser, datert 29.05.19

Planbeskrivelse, datert 29.05.19

Saksframlegg

Saksprotokoll

Sammendrag av høringsinnspill med rådmannens kommentarer

Høringsuttalelser                    

Risiko og sårbarhetsanalyse

Trafikknotat

Støyutredning, datert 19.9.18

Geofaglig vurdering

Notat om fjernvirkning, datert 14.9.18

Notat om naturmangfold, friluftsliv og vilt, datert 11.12.18

VA-notat

Overordnet plan for overvannshåndtering

VA-rammeplan

VA rammeplan kart


Publisert: 05.07.2019 15:32:29
Sist endret: 05.07.2019 15:32