Innhold

Kommuneplanens arealdel 2019-2030

Nes kommune har gjennomført et begrenset vedlikehold (oppdatering) av kommuneplanen 2015-2030.  Hensikten med oppdateringen har primært vært å korrigere kommuneplanens arealdel, slik at den blir et funksjonelt styringsverktøy. Plankartet er blant annet oppdatert i henhold til vedtatte reguleringsplaner, hensynssoner for kulturmiljøer og kommunedelplan for Årnes er lagt inn, «Vesetravina» er tilbakeført til LNF-formål og det sørligste traséalternativet for E16 forbi Herbergåsen er tatt ut. Som en del av oppdateringen er det også foretatt en gjennomgang av planbestemmelsene og en oppstramming av mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel 2013-2030.

 

Kommunestyrets enstemmige vedtak (35 stemmer):

« 1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommuneplanens arealdel for 2019-2030 bestående av plankart datert 27.06.19 med tilhørende temakart, samt planbestemmelser og planbeskrivelse datert 18.07.19. Videre vedtas oppdatert måldel datert 18.07.19.

2. Kommunestyret vil ta stilling til tidspunkt for kommende ordinære rullering av kommuneplanen i forbindelse med vedtak av planstrategi. Rådmannen fremmer sak om planstrategien innen utgangen av 2019.

3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre mindre korrigeringer i plandokumentene i etterkant av vedtak, i samsvar med kommunestyrets vedtak»

 

Plandokumentene kan leses her.

 


Publisert: 26.09.2019 08:50:09
Sist endret: 26.09.2019 08:50