Innhold

Plankart kommunedelplan for Årnes

Kommunedelplanen fastlegger rammene for arealbruken i Årnes, og gir føringer for videre reguleringsplanlegging og byggesaksbehandling. Planvedtaket opphever kommunedelplan for Årnes 2009-2021. Vedtak av kommunedelplan for Årnes er endelig og kan ikke påklages.

Kommunedelplan for Årnes består av plankart, planbestemmelser/-retningslinjer, planbeskrivelse med konsekvensvurdering og ROS-analyse.

I tillegg til plankartet følger temakart for faresone, naturmiljø, kulturmiljø, drenslinjer og fjernvarmeanlegg og konsesjonsområde.

 I saksprotokollen fra kommunestyrets vedtak av kommunedelplan for Årnes framgår også vedtak om oppheving av en rekke eldre reguleringsplaner. Grunneiere og festere av berørte eiendommer, blir som ved høring underrettet i eget brev, da oppheving av reguleringsplaner er et enkeltvedtak med klagerett.

Plandokumentene kan leses her


Publisert: 26.09.2019 15:00:04
Sist endret: 26.09.2019 15:00