Innhold

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok kommunestyret i møte 20.11.2018 detaljreguleringsplan for Fjuk, gnr. 170 bnr. 213 og del av gnr. 170 bnr. 214.

Formålet med planen er å omregulere og detaljregulere deler av reguleringsplan for Evangtunet. Det er planlagt tre byggeområder; et felt i nord som er regulert til kombinert formål;  enten barnehage eller konsentrert småhusbebyggelse, et blokkfelt i midten og et større felt for konsentrert småhusbebyggelse i sør. På det sørlige feltet er det i tillegg vedtatt regulert en tomt for konsentrert småhusbebyggelse i sørøst.  

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til plan- og bygningsloven §§1-9 og 12-12, samt forvaltningsloven kap. VI.

Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til: Nes kommune, Pb. 114, 2151 Årnes. Klager kan alternativt sendes pr e-post til postmottak@nes-ak.kommune.no.

Eventuell klage må framsettes innen  torsdag 20.12.18. Merk innsendingen med saksnummer 2016/1400.

 

Vedtatt plan og tilhørende sakdokumenter kan leses her:

Reguleringsplankart, datert 19.9.18

Planbestemmelser, datert 24.9.18

Planbeskrivelse, datert 20.9.18

Saksframlegg

Saksprotokoll

Sammendrag av høringsinnspill med forslagsstillers kommentarer

Sammendrag av høringsinnspill med rådmannens kommentarer

Høringuttalelser

Illustrasjonsplan boliger og barnehage, datert 20.9.18

Illustrasjonsplan boliger, datert 20.9.18

ROS-analyse, datert 28.3.18

Geoteknisk rapport, datert 28.3.18

Støyrapport, datert 6.11.08

Narturverdier og konsekvensutredning, datert 19.4.17

 

 


Publisert: 28.11.2018 15:51:08
Sist endret: 28.11.2018 15:51