Innhold

Varsel om oppstart arbeid med detaljregulering for 179/10, m.fl, Bodding i Nes kommune.

I h.h. til plan og bygningslovens § 12-8 varsles det om oppstart av arbeid med privat detaljreguleringsplan for gnr./bnr 179/10,179/66 og deler av 178/69 og 239/13. Plangrensen er vist på kartutsnittet her. Planområdet er på ca. 6 dekar.

Området er ikke regulert og er i kommuneplanen vist som fremtidig boligbebyggelse. Planområdet omfatter også del av regulert gang-/sykkelveg, tilhørende reguleringsplan Bodding nord.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse samt omregulere deler av gang-/sykkelveg til adkomstvei for boligområdet. Det tas sikte på en inndeling av området som gir rom for 6 boenheter, hvorav 2 to-mannsboliger. Planarbeidet utføres på vegne av ALL2 AS.

Kommunen har avgjort at reguleringsarbeidene ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

For ytterligere opplysninger om planarbeidet kontakt :
Romerike Arkitekter AS: Epost : marte@romark.no Tlf.: 63901355

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 02.01.2018 til :

Romerike Arkitekter AS
Boks 166
2151 Årnes.


Publisert: 22.11.2017 15:50:57
Sist endret: 22.11.2017 15:50