Innhold

Planen fremmes av Nes kommune som en kommunal områderegulering av næringsområdet. Hensikten med planen er å fastsette rammer for videre utvikling av Herbergåsen næringspark og tilrettelegge for næringsvirksomhet i kommunen.

Planområdet utgjør ca. 1200 daa og er i gjeldende kommuneplan 2015-2030 avsatt til nåværende og fremtidig næringsbebyggelse. Området er i dag delvis bebygd og utviklet som næringstomter. 

Høringsbrev

Forslag til planprogram, datert 6.2.18

Saksfremlegg

Saksprotokoll fra formannskapsmøtet 6.2.18

Planprogrammet er også tilgjengelig for gjennomlesing på Nes rådhus, servicetorget.

Gi innspill til forslag til planprogram for områderegulering av Herbergåsen næringspark

Du kan sende inn ditt høringsinnspill til planprogrammet via kommunens høringsportal. Frist for å komme med innspill er 3. april 2018.

Det er også mulig å sende merknader pr post:

Nes kommune, Postboks 114, 2151 Årnes

Dersom du ønsker å oversende dine merknader via epost, kan disse sendes til: postmottak@nes-ak.kommune.no.

Merk oversendelsen med saksnummer 2017/1093. Frist for innsending av innspill og merknader er tirsdag 3. april 2018.

Planavgrensning

Planområdet er avgrenset som vist på kartet nedenfor. Det er lagt til grunn en romslig avgrensning av planområdet ved varslingen for å sikre at eventuelle mindre justeringer faller innenfor endelig avgrensning. Dette kan foreksempel være trafikksikkerhetstiltak langs eksisterende veger, nye kryssløsninger, behov for grønne soner og liknende. Planområdet vil innsnevres i planforslaget etter at nødvendige utredninger er foretatt. Større arronderingsmessige endringer av området i forhold til kommuneplanens avgrensning er lite aktuelt. Mindre justeringer vil imidlertid vurderes der det er fordelaktig for å skape et helhetlig og velfungerende område. Mer informasjon om avgrensning kan leses i planprogrammet.

 Oversiktsbilde og kartutsnitt planområdeKontaktinformasjon

Har du spørsmål til planarbeidet for Herbergåsen næringspark kan du ta kontakt med planavdelingen ved saksbehandler Maria Rundén på tlf nr. 934 46 436, eller sende en epost til postmottak@nes-ak.kommune.no.


Publisert: 15.03.2018 13:26:00
Sist endret: 15.03.2018 15:22