Innhold

Varslingsområde - Kryssingsspor Bodding

 

Hensikten med planarbeidet er å etablere kryssingsspor nord for Bodung holdeplass for å øke kapasiteten for godstrafikk på Kongsvingerbanen. Kryssingssporet vil etableres vest for hovedsporet.

For å kunne etablere kryssingssporet og øke trafikksikkerheten vil planen legge til rette for sanering av flere planoverganger.

Planovergangen ved Bodung holdeplass planlegges sanert og erstattet av en ny planskilt kryssing (bru eller undergang) for kjørende, gående og syklende.

Videre nordover frem til Brautergutua er det fem usikrede planoverganger som benyttes til jordbruk. Disse planlegges sanert og erstattet av ny planskilt kryssing (bru eller undergang) for driftskjøretøy. Det vil etableres driftsveger langs jernbanen slik at adkomst til alle eiendommer blir ivaretatt.

Etter ønske fra Nes kommune er den tidligere Meieribygningen i Stensboddingvegen 11 og den tidligere smia i Nedre Hagaveg 488 inkludert i varslingsområdet. Hensikten er å regulere tomtene med en hensynssone for bevaring.

Foreløpig plangrense er vist over og angir områder hvor det vurderes alternative løsninger. Endelig plangrense vil bli justert inn i løpet av planprosessen. Se planavgrensningen i webkart her.

Det planlegges et åpent informasjonsmøte om planen rettet mot grunneiere i planområdet, naboer og andre interesserte. Tid og sted vil avklares senere, berørte parter vil bli invitert.

 

Innspill til planarbeidet sendes innen 7.desember 2019 til:

Asplan Viak AS (v/Erik Sivertsen)

Postboks 24

1300 Sandvika

eller som e-post til: Erik.Sivertsen@asplanviak.no

 

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til: Erik Sivertsen, Asplan Viak, tlf: 911 688 38, Erik.Sivertsen@asplanviak.no

 

Varsel om oppstart kan også ses på Asplan Viak sine nettsider.


Publisert: 08.11.2019 15:36:22
Sist endret: 08.11.2019 15:36