Innhold

I henhold til Nes kommunes Planstrategi 2016- 2019, og vedtak fattet i kommunestyret november 2016, har det igjennom 2017 pågått en rullering av Omsorgsplan 2013-2025 «Rett hjelp til rett tid». Arbeidet har ført frem til utarbeidelse av Strategisk helse og velferdsplan 2018-2030.

Nes formannskap behandlet rådmannens forslag til Strategisk helse og velferdsplan 2018-2030 i møte 6. februar 2018. Formannskapets innstilling ligger ute på offentlig høring med frist for å gi høringsinnspill 20.mars 2018.

Om Strategisk helse og velferdsplan 2018-2030

Strategisk helse og velferdsplan er utarbeidet med tanke på at det skal være et retningsgivende styringsdokument for de kommende årene. Planen søker å klargjøre og konkretisere utfordringene hva gjelder helse og velferd i Nes kommune, og angir valg av overordnede arbeidsstrategier for å sikre gode tjenester til innbyggerne og forsvarlig ressursbruk. Innspill fra medarbeidere og innbyggere, statlige styringssignal og føringer for de kommunale tjenestene, befolkningsframskriving og oversiktsarbeidet over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, danner sammen med Nes kommunes egne valg og prioriteringer (Omsorgsplan 2013-2025 og Kommuneplan) kunnskapsgrunnlaget for utarbeidelse av det endelige dokumentet.

Høringsuttalelser

Vi oppfordrer til bruk av svarskjema for innspill, merknader og synspunkter til planen på våre nettsider, evt. ved å trykke på linken https://www.nes-ak.kommune.no/horinger/. Her finner du også plandokumentet.

Eventuelt pr. e-post til postmottak@nes-ak.kommune.no.  Husk å merke ditt innspill med saksnr. 2017/3216.

Ønsker du å sende brev er adressen: Nes kommune, Postboks 114, 2151 Årnes. Merk ditt innspill med saksnr. 2017/ 3216.     

 


Publisert: 12.02.2018 19:12:23
Sist endret: 12.02.2018 19:12