Innhold

Nes Gründersenter ble i november 2017 etablert som en del av det nystartede Årnes Næringssenter. Gründersenteret vil tilby 3 gründere kontorplass. Disse kontorplassene vil ligge samlet sammen med Nes kommune sin næringsavdeling, og de vil ha et nært fellesskap til de øvrige leietagerne i næringssenteret.

Det oppfordres nå til å søke om å få plass ved Nes Gründersenter!

Kriterier for tildeling av plass:

1. Gründerne må søke Nes kommune om å få plassi senteret.
2. Gründere som skal få tildelt kontorplass må innfrifølgende kriterier.
a. Bedriften må være registrert i Nes
b. Bedriften har gjennomført relevantedeler av Etableretjenesten sitt program
c. Egen forretningsplan
d. Gjennomført markedsvurderinger med konkurrentanalyse
e. Egen fi nansieringsplan
f. Budsjett for minimum 2 år

Forhold som vurderes i utvelgelsen av hvilke bedrifter som skal få plass:

1. Bedriftens potensiale; omsetning/verdiskaping, antall ansatte
2. Bedriftens tiltak er i tråd med strategisk næringsplan i Nes


Når bedriften er kvalifi sert for kontorplass vil den tilbys en leiekontrakt. Kontrakten vil defi nere generelle forhold for leie av kontor, samt de forpliktelser som ligger til grunn. 1. året er kontorene gratis. 2. året dekker kommunen halve leien.

Gründerens forpliktelser i leieperioden er følgende:

1. Delta aktivt i Etablerertjenestens lokale aktiviteter
2. Gjennomføre Mentorprogram
3. Levere statusrapport til Næringssjefen hver 6 mnd.
4. Delta på en positiv måte i næringssenterets kollegium/felleskap
5. Aktiv bruk av kontorfasilitetene
6. Forholde seg til punktene i leiekontrakten

Gründeren kan miste sin rett til tildelt plass dersom:


1. Rapportering uteblir
2. Framdrift ikke oppnås på rimelig måte iht. mål
3. lnnbetaling av husleie ikke foreligger ved forfall
4. Brudd på punkter i leiekontrakten
5. Økonomisk robusthet er oppnådd

Spørsmål kan stilles næringssjef Olaf Dønnum på tlf. 91 78 66 30, eller olaf.donnum@nes-ak.kommune.no.
Søknad sendes postmottak@nes-ak.kommune.no

Søknadsfrist:12.01.18


Publisert: 18.12.2017 09:27:04
Sist endret: 18.12.2017 09:27