Innhold

Hvem kan søke støtte:

Støtte kan gis til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører i Nes kommune og må gis i tråd med regelverk om offentlig støtte.

Målgruppa er bedriftsrettede utviklingsprosjekter som bidrar til varig næringsutvikling. Midlene vil bli knyttet opp mot føringer lagt i kommunale og regionale næringsplaner, samt mot tiltak som styrker digitalisering, sirkulærøkonomi og det grønne skiftet i næringslivet.

Vurdering

Midlene skal forvaltes i tråd med midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbrudd, samt statlige og fylkeskommunale føringer. I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på

  1. I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer
  2. I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
  3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent. 

Hvordan søke om støtte

Det må søkes midler gjennom portalen regionalforvaltning.no etter oppretting av egen bruker. Søk på "Nes kommune" i søkefeltet for å finne utlysingen. 

Se også i Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet.

Søknadsfrist: 29. oktober 2020

Offentlighet

Opplysninger som oppgis i søknaden, vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet.

Utbetaling 

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket. Minst 25 % av tilskuddet skal holdes tilbake til sluttrapport er mottatt.

Tilskuddsmidlene vil kunne falle bort helt eller delvis eller bli krevd tilbakebetalt, dersom støttemottaker endrer prosjektet som lå til grunn for tilsagnet uten å søke forvalter av fondet om denne endringen, og får en skriftlig bekreftelse på dette.

Rapportering

Tilskuddsmottaker skal sende inn en sluttrapport og et regnskap for prosjektet, satt opp etter samme oppstilling som budsjettet.

For tilskudd over 200 000 kroner skal tilskuddsmottaker sende inn revidert prosjektregnskap som er bekreftet av revisor, alternativt godkjent regnskapsfører dersom virksomheten ikke er revisjonspliktig.

Kontaktperson i kommunen

Olaf Dønnum
Næringssjef

Mobil 917 86 630
e-post: olaf.donnum@nes-ak.kommune.no

 


Publisert: 14.10.2020 13:18:00
Sist endret: 14.10.2020 14:46