Innhold

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsler Asplan Viak på vegne av Bane NOR SF oppstart av arbeid med detaljregulering på Seterstøa i Nes kommune, ved grensen til Sør-Odal kommune.

Hensikten med planarbeidet er primært å forbedre trafikksikkerheten ved å finne løsninger som tilrettelegger for sanering av jernbanens planovergang ved Seterstøa. Dette innebærer fjerning av eksisterende planovergang, som erstattes av planskilt (bru eller undergang) kjøreatkomst og kryssing for gående og syklende.

For ytterligere informasjon om arbeidet vises det til varslingsbrev og utdypende bakgrunn for planarbeidet
Kart over varslet planområde

Det skal avholdes et åpent informasjonsmøte om planarbeidet.
Møtet avholdes tirsdag 8. mai kl. 18-19:30 i kommunestyresalen på Nes rådhus, Rådhusgata 2, Årnes.

Innspill til planarbeidet sendes innen 25.05.2018 til:
Asplan Viak AS (v/ Knut M. Galta)
Postboks 337 Sentrum
0101 Oslo
eller som e-post til: KnutMagne.Galta@asplanviak.no

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til:
Knut M. Galta, Asplan Viak, tlf: 982 30 061, KnutMagne.Galta@asplanviak.no

 


Publisert: 26.04.2018 16:53:39
Sist endret: 26.04.2018 16:53